Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Claverley Part 3

Not sure if this relates to the Thomas Inman story in parts 1 and 2 but given that it is the following document in the record, I suspect that it does.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 04/09/2020 - 11:19

deel 3
Op huyden den 19e Marty anno 1623 compareerden
voor mij Pieter Claesz van Rijn, notaris publique ende
de getuygen onder genomineert, Thomas Immen,
tabackvercooper, out omtrent 35 jaeren, Jan
Immen, out omtrent 30 jaeren, Jan Sammes,
out omtrent 26 jaeren ende mr. Jan Leversedge,
chirurgijn, alle woonende binnen deser stede Leyden,
tuychden ende verclaerden bij waere woorden in plaetse
van eede, ter instantie ende versoucke van Niclaes
Claveren, mede tabackvercooper, voor waerachtich,
dat zijluyden deposanten op donredage voorleden ten
huyse ende herberge van Abraham de Vos, herbergier
op de Langge Brugge alhier, daer uuythangt de Vrouwen-
kerck van Antwerpen, uuyte mont van Pieter
Buyt, herbergier in de Witte Eenhoorn op de voorsz.
Langge Brugge, hebben hooren zeggen ende bekennen,
dat eenen Christoffel, handtschoemaecker, op
maendachavont daer tevooren uyt t'sijnen huyse met
noch drye andere masnpersoonen is gelopen
om den requirant te soucken ter voorsz. herberge daer
uuythangt de Vrouwenkerck van Antwerpen, ende
dat met meninge om hem requirant lustich
aff te smeeren met eenige lange dicke houten
die sij elcx tot dien eynde onder haeren narm hadden
genomen ende hem aldaer nyet vindende, sijn van daer
gegaen ten huyse van monsieur Jacobus Quarles (mede
comparerende), d'welcke sulcx oock verclaert,
ende aldaer comende vraechden naer den
requirant, seggende datter een uuyt Engelandt
gecomen was van sijne vrunden ende hem aldaer mede
nyet vindende, sijn van daer gegaen naer de
Sonneveltsteech ten huyse van de voorsz. Thomans Immen
ende hem aldaer ingelijcx nyet vindende zijn van daer
voorts deurgegaen. Wijders nyet tuygende,
presenterende t'gunt voorsz. is t'allen tijden in cas van
recolement voor alle heeren ende gerechten naeder
te bevestigen, versochte den requirant hieraff acten.

 

Rene van Weeren zei op do, 04/09/2020 - 23:07

With thanks to Geert, who transcribed the part already, underneath an English summary:

 

The second document is also a deposition of witnesses Thomas Immen, Jan Immen, Jan Sammen and Jan Leversedge, all living in Leiden, who testified at the request of Niclaes Claveren, tobacco salesman to have heard from Pieter Buyt, innkeeper of the inn called De Witte Eenhoorn [The White Unicorn], located at the Langebrug in Leiden, in the inn with the sign called 'De Vrouwenkercke te Antwerpen' [Our-Ladies Church of Antwerp], kept by Abraham de Vos, also located at the Langebrug, that a certain gloves maker called Christoffel left his home with three other men, looking to find Niclaes Claveren in the inn called 'De Vrouwenkerkce te Antwerpen' in order to beat him with some sticks they had brought along. When they did not find him at the inn, they went to the home of Jacobus Quarles, who confirmed this also in person, asking for the weherabout of Niclaes, while stating that one of Niclaes close friends [or relatives, the Dutch word 'vrunden' can refer to either meaning]. When they did not find it at the home of Jacobus Quarles, they went to the home of Thomas Immen in the Zonneveldsteeg. When they did not find Niclaes there, they went forth. The witnesses declare to be willing to confirm this in court if needed. The next page does not contain additional info but the names and marks/signatures of the witnesses.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.