Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

charter, volmolen

Dear all, Can anyone help with this document? A shorter section on page 2 will be posted in the comments. Many thanks in advance,

JJ Johnson

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 09/21/2020 - 09:15

Wij Claes Henricxz Verburch ende Jacob Jansz Helm, schepenen in Delff, oirconden dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Tobias /
Geleynsz, Joost Jansz van der Wel ende Joris Jansz, alle drie burgers ende cleermaeckers binnen deset stadt, elcx een voor alle ende alle drie als principael /
schuldenaers ende renunchierende den benefitien van rechten, competerende meer mede schuldenaeren als dat men de schulden onder denselven soude mogen splitsen ende deelen, /
ende oversulcx hen verbindende alle drie henselven elcx voor allen ende voort geheel, ende bekenden van de stadt ontfangen te hebben de somme van thyen hondert /
guldens tot twintich stuvers den gulden, die de stadt henluyden onder gedaen heeft tot vordernisse vant timmeren van twee volmoelens van laeckenen pletsen ende /
anderen gelijcken manufacturen van laeckenen, mette neringe van de sayedraperije nyet gemeens hebbende ende van woonhuysen ende anders daertoe van noode wesende /
welcke twee volmoelens mettet vordere sijn toebehoorten mijnen heeren burgemeesteren hen comparanten geconsenteert hebben te moegen stellen ende oprechten op des /
stadts grondt buyten de oostpoorte deser steden op te campe daer de saye volderijen op staen, volgende het contract tusschen den heeren burgemeesteren deser stadt ende /
hen comparanten gemaeckt opten thyenden dach in April, in den tegenwoordigen jare sestyen hondert ende acht, van welcke thyen hondert guldens de comparanten /
ende elcx van hen int besunder, onder renunchiatie als vooren, beloven an de stadt, in handen van den tresorier in der tijt wesende, te betalen renten tegens den penninck /
sestyen, als tweentsestich gulden ende tyen stuvers s'jaers, verschijnende alle jaers den eersten dach van Meye, daervan den eersten dach Meye in de toecomende /
jaere sestyen hondert ende negen het eerste jaer renten verschenen sal wesen, welcke jaerlicxe renten als oock het hooftgelt vandien, ten tijde van de lossinghe de /
comparanten beloven te betaelen vrijs gelts ende sonder eenige cortinge van verpondingen, thyenden, twintichsten, vijftichsten, hondersten, meerderen ofte minderen penningen /
ende van allen anderen lasten ende contributien soo die genaempt ofte bij wien die opgestelt soude mogen wesen ofte worden, nyettegenstaende eenige clausulen /
die bij placcaten derogatoiren bij de overicheyden van den landen, wie ende hoe die genaempt wesen, soude worden gedecerneert, geordonneert ende gestatueert /
welcke rente tot allen tijden losbaer sullen sijn tegens den penninck sesthyen ende dat in twee partijen, te weten telcken reysse met vijff hondert guldens, affleggende /
daermede de helfte van de voorsz. rente ofte in eene partije mette somme van thyen hondert guldens, sulcx den comparanten gelieven ende gelegen sal sijn, mits dat /
sij nochtans gehouden sullen wesen, hetsij mijnen heeren den burgemeesteren ofte den tresorier van de stadt in der tijt wesende, ses maenden te vooren van der /
lossinge te waerschouwen, voor de verseeckertheyt van welcke rente ende het capitael vandien de comparanten alle drie ende elcx van hen int besunder generalicke /
verbonden ende gehypotheeckeert hebben, verbinden ende hypotheeckeren bij desen de voorsz, volmoelens met alle het getimmert van husyen, lootsen ende andere /
toebehoorten, t'welcke sij aldaer op des stadts grondt alreede getimmert hebben ende noch timmeren ende maecken sullen, met allen den aencleven ende gereetschappe /
vandien, ende voorts specialicke ende generalicke haerluyder drie persoonen ende allen haerluyder goeden, roerende ende onroerende, vercregen ende noch te vercrijgen /
waer dat die gelegen sijn ende bevonden souden moegen worden, geene vandien uutgesondert, maeckende die subject ende verbonden den verbande van allen rechten ende /
rechteren, ende bekenden de comparanten hen van de vercoopinge van dese rente al wel voldaen ende betaelt te wesen, den laesten penninck metten eersten, mette /
aentellinge van de vooren verhaelde somme van thyen hondert guldens, bij henluyden datelijcke van den heeren burgemeesteren ende regierders deser stede /
ontfangen. Ten oirconden hebben wij schepenen, overmits het verlijt van desen ende ten versoucke van den comparanten desen rentebrieff met onsen uuthangende /
segelen besegelt. Gedaen opten vijffden dach in Meye anno sesthyen hondert ende acht.
Groenewegen 1608

 

JJ Johnson zei op ma, 09/21/2020 - 18:20

Thank you Geert Ouweneel! Here is my attempt to translate. If you can look it over I'd be grateful. 

The schepenen confirm that T. Geleynsz, J. van der Wel and J. Jansz, all three citizens and tailors in Delft, are equal debtors/investors. They acknowledge receiving from the city of Delft 1000 Gulden at 20 stuyvers den Gulden/interest rate. 

The three tailors have received permission to build two fulling mills for the purpose of fulling and other finishing processes, with the exception of silk processing? [mette neringe van de sayedraperije nyet gemeens hebbende].

Dwellings for workers and other such sheds as necessitated to run two fulling mills are also authorized to be built on the city grounds outside the Oostpoort, located on the grounds where the silk dyers stand (saye volderijen?) as per the contract between the mayors of this city and the aforementioned, which was made on the tenth day of April in the current year of 1608 (conditions of payment/interest and due date, with the next payment of 1600 gulden and 9 [Stuyvers]? due May 1. 

 

Something about who has rights to sell the property or the loan/under what conditions (is this "boilerplate" contract language?)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.