Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Catharina van Bronkhorst

Ik ben een onderzoek gestart naar Catharina van Bronckhorst geboren 6-7-1656 te Rekken (Gelderland).In het Gelders archief kom ik een volmacht tegen van ene Catharina op 27-11-1683. Helaas kan ik de tekst niet lezen, wie kan me helpen?

Het zijn 3 pagina's, de eerste pagina bijgaand
Folio 114 pagina`s 233-234 en 235 van 473 pagina's 

Bronckhorst, Catharina
Beschrijving: Volmagten en procuratien
Catharina van Bronckhorst
Datum: 1681 - 1688
Toegangsnummer:    2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:    516
Folio:114

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op di, 02/06/2024 - 11:31

Den 27 November 1683
Coram Harscamp en Menthen, scabinis, compareert
vrouwe Catharina van Bronckhorst, vrouwe
van Hoincoop etc., weduwe ende boedelhouderse,
mitsgaders lijfftuchterse wijlen de heer Wil-
helm Huygens, in leven heer van Hoincoop

Geert Ouweneel zei op di, 02/06/2024 - 11:50

Hier de volledige tekst:

 

Den 27 November 1683
Coram Harscamp en Menthen, scabinis, compareert
vrouwe Catharina van Bronckhorst, vrouwe
van Hoincoop etc., weduwe ende boedelhouderse,
mitsgaders lijfftuchterse wijlen de heer Wil-
helm Huygens, in leven heer van Hoincoop /
etc. geadsisteert met Johan Wilbrenninck
als haer Ed. momber in desen, ende verclaer-
de bij desen in de buntichste forme te
constitueren ende machtigh te maecken
Do. Steven Wilbrenninck omme uyt haer
comparants naeme ende van haerentwegen
te administreren ende waer te nemen
haere huysinge, landerijen en goederen in de
provintie van Gelderlandt gelegen, desel-
ve te verhuyren, de pachten, huyren, vruchten,
incompsten als anders te ontfangen, qui-
tantie te passeren, ende voor alle naemae-
ninge te caveren, de onwillige huyrders,
pachters en andere bij mdidel van ju-
stitie te constringeren, arrest, deten-
tie en beslagh op personen en goederen
te doen, alle termijnen van rechten te ob-
serveren, tot de sententie incluys, de voor-
delige ter executie te doen leggen, ende
van de nadelige te provoceren ende ap-
pelleren, soo sijns goeden raet gedragen
sal, tot dien eynde een offte meer pro-
cureurs ad lites te subsituteren, ende
verder alles anders tot directie der gemel-
de hares comparants goederen te doen,
handelen ende verrichten, alsoff sij vrou-
we comparante selffs præsent sijnde enicht-
sints soude konnen offte mogen doen, ende
specialick mede om in haer comparante naem /
jaerlicx waer te nemen 't marck richter-
ampt tot Voorst, oock soo dickwils als hij
geconstitueerde sulcx nodich ende dienstigh
achten sal de vergaederinge uyt te schrijven
en sich in haers comparants naem als marck rich-
ter te præsenteren, belovende alle t'selve
van waerden te sullen houwden, ende doen hou-
den, mits den geconstitueerden en desselffs
gesubstitueerde off gesubsitueerdens gehouw-
den blijven van haere voorsz. verrichtingen t'
allen tijden te doen behoorlicke bewijs en
reliqua.

Frans van Dijk zei op di, 02/06/2024 - 11:56

Wat een snelle service, heel erg bedankt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.