Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Cassatie

Dear all,

who can help with this contract? "Cassatie van de akte van 22-1-1606 aangepast 7-11-1617 involving Adriaen Jacobsz Balbiaen and his wife Maria Willemsdr van Linschoten. Page 2 follows in the comments. Many thanks in advance! 

Reacties (5)

JJ Johnson zei op do, 09/10/2020 - 22:25

Page 2

Geert Ouweneel zei op vr, 09/11/2020 - 08:51

Maertgen Willemsdochter
Testament revocatie
[in de marge:] Dit is weder verandert den 7e November 1614 met
een nieu testament bij de comparante voor mij notaris verleeden

In den name des Heere, amen.
Op huyden den 30en September anno
1613 compareerde voor mij Johan Molijn
de Jonghe, openbaer notaris bij den Hove van
Hollandt geadmitteert, mitsgaders voor den
naerbeschreven ghetuygen, Maertgen Willems-
dochter, huysfrouw van Adriaen Jacobsz Balbian
hopman?, woonende in de Trasmolen opte
Geer binnen deser stadt Delft, te kennen
gevende ende verclarende sij comparante, dat naerdat sij met
de voorn. haere man ontrent negen maenden
gehout es geweest, sijluyden tsamen angegaen ende gepasseert
hebben seeckere testamentaire dispositie
voor den notaris Pieter Sebastiaensz Ketting
ende seeckere getuygen, van date den 22e January 1606,
innehoudende onder andere dat sij comparante de voorsz. haere
man elckanderen ende haere beyder te crijghen kinderen
benificieren ende deselve kinderen belovende
mondich te maecken, breeder volgens den-
selven testamente, welcken testamente
ende oock allen anderen testamenten, codicillen
ende uytersten willen voorsz. comparante
voor soe veele haere aengaet es casserende,
doot ende te nyet doende metsdesen, houdende
alle deselven voor nul, crachteloos ende
van onwaerden, ende van nieus
disponerende ordonneert ende begeert sij expresslijck
mits desen, alsoe den boel van haer comparante
ende de voorsz. haeren man jegenwoordich in goede
ende meerder prosperiteit es, dat de voorsz.
Balbian, haeren man, haere kinderen behoorelijck
sal bewijsen ter weescamere alhyer ende
voor eerst haere testatrices cleederen, juwelen,
linnen, wollen, t'haeren lijve ende rugge behoorende
ten proffijtte van deselve haere testatrices
kinderen sal moeten doen vercoopen,
de penningen daervan procederen ende terstont
tot desselffs kinderen behouve ter weescamere
te beleggen, alles te doen sulcx een goede /
vaeder naer goeder conscientie schuldich es ende
behoort te doen, gemerckt sij testatrice
verclaert van conscientiens weegen tot desen te
passeren gedwongen te werden, versouckende voorts hyer-
van gemaeckt ende gelevert te werden een
ofte meer instrumenten in der bester forme.
Aldus gedaen ende verleeden binnen der stadt Delft,
ten comptoire mijns notarius, ter presenite van
Jacob Fransz van Everdijck, laeckenbereyder,
ende Willem de Lange, clerc mijns
notaris, als getuygen hiertoe versocht, ten
daeghe ende jaere als boven.
Marritgen Wyllems
Jacob Franssen Everdijck
Willem de Lange
Mij present J. de Molijn nots. pubs.

 

JJ Johnson zei op vr, 09/11/2020 - 16:43

Thank you Geert Ouweneel! Can you look at this summary attempt by me for errors/additions?

Summary: Maritge Willemsdr is declaring that the children she shares with her husband--including future offspring--shall, when they come of age, be obliged to declare to the Weeskamer all goods, jewels, clothes, linens, wool and any profits made through their sale. 

Is that correct? And is that standard stuff? They got married in 1605 and most of their children haven't even been born by 1613.

Geert Ouweneel zei op vr, 09/11/2020 - 20:52

Your summary is correct, but it is Adrian who must sell all Maertgen's personal porperty like jewels, clothes etc. and declare the money to the 'weeskamer'. For some umentioned reason her conscience compells her to do so.
I don't know if this was a standard procedure in those days.

 

JJ Johnson zei op za, 09/12/2020 - 00:29

Many thanks! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.