Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Can I get help with transcription

Dear All

 

Can someone help me make a transcription of folio 128 (begin at left side) to folio 138 (end at left side) in this book?

https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?miaet=54&micod…

 

I am only interested in the text, not so mutch all the lines with numbers.

I am looking for the relationship between Maria, Willem, Trijntien, Herman and Anthony Coucheron. Also other people if they are mentioned in the document.

And can someone tell me what kind of document this is?

 

A transcription would be fine, I can do the translation myself.  (I am Danish)

 

Thanks a lot.  Morten Jensen

 

 

Reacties (4)

Otto Vervaart zei op za, 11/14/2020 - 12:32

Dear Morten, this document is part of a register of the Weeskamer, the institution of the city Dordrecht dealing with orphans. This particular document contains an inventory of the movable goods in the home of the late captain Anthoni Coucheron. Herman Symons and doctor Nijekercken, guardians of two of his young childeren, Herman and Trijntgen, wanted to have an official inventory of goods for their benefit. These goods had beentaken from the house of Anthoni by Grietgen Brouwers and Neeltgen Swols, two women working as uitdraechsters and oudecleercoopsters, selling old clothing and second hand stuff. Sofar for the core of this document, I am adjusting to the handwriting of this register, but hopefully someone else is quicker than I with a transcription of the heading of this inventory.

Geert Ouweneel zei op za, 11/14/2020 - 12:36

[folio 128]
Inventaris van alle de meuble goederen,
soo die bij den manhaften capiteyn Anthoni
Coucheron metter doot sijn geruympt ende
naergelaeten, ende bij Grietgen Brouwers
ende Neeltgen Swols, uytdraegsters ofte
oudecleercoopsters binnen der stadt Dor-
drecht ten versoecke van Herman Symonsz
ende doctor Nyekercken, als voochden van
Herman ende Trijntgen Coucherons, onmondige
naergelaeten kinderen van den voorn. capiteyn
Coucheron, sijn getaxeert ende gewairdeert
waerdich te wesen, als volcht:
[...]
folio 131v
De volgende goederen als nyet bij de
hant, maer tot Breda ende elders sijnde,
zijn niet getaxeert.
[folio 132]
Welcke ongetaxceerde hier bovenstaende partijen
genoomen sijn waerdich te wesen ter somme van vijfftich
guldens, met sulcken reserve dat t'gene deselve
meerder souden mogen gelden, sal coomen tot gemeen proffijte,
ende dat deselve minderwaerdich souden mogen sijn tot
gemeene lasten ende sal de weduwe van capityen Coucheron
bij provisie deselve tegen vijfftich gulden goet doen.
dus hier 50:0:0.

Bedragende alle de hier vooren getaxeerde partijen,
met de voornoemde vijfftich guldens daerinne begrepen,
t'samen ter somme van 1338£ 4 stuyvers.

Ende moeten de voorsz. 1338£ 4 stuyvers gedeelt werden
voor de eene helft in vier cluchten ofte deelen als namentlijck
bij Maria, Willen, Trijntgen ende Herman Coucheron, alle
kinderen van zaliger capiteyn Anthoni Coucheron, bij hem geprocreert
aen joffvrouwe Commerken Hermans, zijne tweede huysvrouwe,
als erffgenamen van de voorsz. Commerken Hermans, haere
moeder, bedragende deselve helft ter somme van
669£ 2 stuyvers ende ieders vierdepaert daerin, ter somme
van 167£ 5 stuvyers 8 penningen, dewelcke gestelt sijnde bij cavel
A.B.C. ende D. /
[fol. 132v]
Soo is onder de cavel A Trijntgen
Coucherons ofte Herman Symons
ende doctor Nyekercken, haere
voochden bij blinde lotinge bedeelt
aen de volgende goederen.
[...]
[folio 133]
Ten tweede is in de voorsz. eerste
helft onder de cavel B bij blinde
lotinge voor een vierdepaert, Herman
Coucheron ofte Herman Symonsz ende
doctor Nyekercken, sijne voochden te beurte
gevallen de naervolgende goederen.
[...]
[folio 133v]
Twee goude braseletten, gewaerdeert
op twee hondert thien guldens, mits dat
hij daervan sal uytreycken aen cavel F
hiernaer te beurte gevallen aen Willem
Coucheron, de somme van seven en tnegen-
tich guldens eenen stuvyer acht penningen,
blijft alhier nopch bedeelt met 112.18.8

Ten derden is in de voorsz. eerste helft
onder de cavel C bij blinde lotinge
voor een vierdepaert Willem Coucheron,
vendrich, te beurte gevallen dese naervolgende goederen.
[...]
[folio 134v]
Ten vierden is in de voorsz. eerste
helft onder de cavel D bij blinde
loringe voor gelijcke vierde paert
den vendrich Bronsvelt, als ge-
trouwt hebbende Maria Coucheron,
te beurte gevallen de naaervolgende goederen.
[...]
[folio 135]
De wederhelft in de voornoemde somme van dertien-
hondert achtendertich guldens vier stuyver,
moewten gedeelt werden in vijff staecken ofte cluchten, als
namentlijcken bij Geertuyt Coucheron, geprocreert
bij de voorschreven capiteyn Coucheron, Elsken Michiels, zijne
eerste huysvrouwe ende de voorsz. Maria, Willem, Trijntgen
ende Herman Coucheron, bij den voorsz. capiteyn Coucheron
geprocreert aen sijne tweede huysvrouwe, bedragende
yeder vijffde paert in de voorsz. helft, zijnde ses hondert
negen en tsestich guldens twee stuyvers, ter somme van
hondert drie en dertich guldens zesthien stuyvers ses penningen,
dewelcke gestelt zijnde bij cavel E, F, G, H ende I.

Is eerstelijcken onder de cavel E, bij blinde lotinge bedeelt Trijntgen
Coucheron ofte Herman Symons ende
doctor Nyekercken, haere voochden
aen de naervolgende goederen.
[...]
[folio 135v]
Ten tweede is onder de cavel F in
voorsz. wederhelft voor een vijffde paert
bij blinde lotinge te beurte gevallen Willem
Coucheron dese naervolgende goederen.
[...]
[folio 136]
Ten derden is onder de cavel G
in de laetste helft voor een vijffde
paert bij blinde lotinge den luytenant
Luert Vuinga als getrouwt hebbende
Geertuyt Coucheron bedeelt aen de
naervolgende goederen.
[...]
[folio 136v]
Ten vierden is onder de cavel H
in de voorsz. laetste helft voor een
vijffde paert bij blinde lotinge be-
deelt Herman Coucheron, ofte Herman
Symons ende doctor Nyekercken, sijne
voochden aen de volgende goederen.
[...]
[folio 137]
Ten vijffden ende laetsten is onder
de cavel I voor't resterende vijff-
de paert in de wederhelft bij blinde
lotinge den vendrich Bronsvelt, als
getrouwt hebbende Maria Coucheron,
bedeelt aen de naervolgende goederen.
[...]
Aldus gedaen ende gecavelt ten versoecke van Harman
Symonsz ende doctor Nyekerck, woonende tot Groeningen,
als voochden over Herman ende Trijtgen Coucheron, onmondige
naergelaeten kinderen van zaliger capiteyn Anthoni Coucheron,
ten overstaen van d'heeren Jacob van de Corput ende Anthoni
Replaer, weesmeesters binnen Dordrecht, als bij de
camere juditiele derselver stede opt versoeck als /
[folio 137v] vooren, in absentie van de mondige kinderen van den voornoemden
capiteyn Coucheron tot desen ende in desselffs plaetse geauc-
thoriseert zijnde, blijckende bij de acte daervan sijnde
in date den 6e Novembris anno 1640.

De familie zit als volgt in elkaar:
Anthoni Coucheron (overleden)
1e huwelijk met Elsken Michiels, kind Geertruyt die getrouwd is met luitenan Luert Vuinge
2e huwelijk met Commerken Hermans (leeft nog), kinderen Maria, getrouwd met vaandrig Bronsvelt, Willem. Deze beide zijn meerderjarig. De andere twee kinderen Herman en Trijntgen zijn minderjarig en hebben voogden nodig: Herman Symonsz en doctor Nyekercken.

Dit document is een boedelscheiding.

Morten Jensen zei op za, 11/14/2020 - 13:20

Dear Otto and Geert

Thank you so much for your great work and quick respons.

Now I know that Anthony had a son Herman, Herman is my 8 x garndfather so Anthony and his wife is my 9 x grandparrents.

Once again, Thank you very much for your help.

Morten

Otto Vervaart zei op za, 11/14/2020 - 13:46

Geert, you are quick indeed today, surpassimg yourself!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.