Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Brief uit 1524 gericht aan HHRijnland; verzoek om te mogen vervenen

Ik kom er niet uit, zit al een tijdje te puzzelen. Wie wil mij assisteren met het lezen van de brief?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 11/17/2022 - 14:22

Eersame, voirsienige ende bysonder gheminde heeren ende guede vrunden,
u sal gelieve te weeten hoe dat mijn joncker ende wij over jaer en
dach in meyninghe zijn geweest ende noch zijn omme onse landen ende
veenen omtrent ons guedt van den Leytschendam geleghen te doen
delven ende weer toe te maecken, te bepoten ende te beplanten mit hout
ende else als dat behoort tot onsen proffijt ende nutschap, gelijcken andere
hier voirtijts gedaen hebben ende noch dagelijcx doende zijn, ende
hoewel dat bij t'geen dat wij hebben laeten delven nyemant
actie prejudiciabel pretendeeren en mach, mit geene rechte want wij
geen kaden noch lantscheydingen te na gegaen en zijn mer wel een
geheel roede lants buyten gelaten, dat wij soe veel verder van die
lantscheydinge gebleven zijn dan andre luyden hier voirtijts gedaen
hebben, alsoe dat wij met nyeuws begonne en hebben, t'heeft
nochtans belieft eenen Jan van Berendrecht nu baeliu van Rijnlant
onsen dienair ofte arbeytsman die wij bevolen hebben om zijn
loon ons lant ende veenen toe te maecken, te causeren ende aen te spreecken
dat hij grotelijcken gedelinqueert soude hebben t'welck ons zeer
bervreemdt hoe dat dat comen mach, nu wij gaern ons lant toe maecken
souden om dat te beplanten daer die zijwyn ofte lantscheydinge
bij gestyft ende gesterckt soude weesen, gelijck andere gemeyn luyden
over 60 off 80 jaren gedaen hebben, die die lantscheydinge een roe
weechs naerder gingen dan wij doen, datter nu meer in misdaen is
dant doe was, het moet wel weesen een grote voirsichticheyt van den
officier die dat soe voirsien kan, waer perickel in geleegen is off niet,
ende want men niet bemynden en sal datter eenige perikel in geleegen is
int t'geen dat wij hebben laten doen, mer willen t'lant ende die lantscheydinge
daermeede stijff ende sterck maecken als wij bewijsen zullen mit luyden
vam verstande indient ons noot doet, waerom wij jegenworedelijck
aen uwer liefen schrijven mits begeerende vruntelijck dat ghij denselven
onsen werckman die wij besteedt hebben ons lant ende veene voirsz. toe te
maecken, genaemt Neel Jansz soudt willen ontslaen costeloes ende schadeloos
en hem absolveeren van den eysch ofte anpraeck van den baeliu ofte dijckgraeff
van Rijnlant up hem gedaen ende daertoe uwer liefen bevynden kan dat wij
ter cause van deesen t'lant beschadicht moegen hebben meer dan andere
hier voirtijts gedaen hebben die wel naerder die lantscheydinge gedolven
hebben als boven genoech verhaelt is, dat willen wij geheel ende al stellen
aen uwen discretien, mer begeeren dat ghij Neel Jansz wilt laten lopen
die ons werck doet om zijn loon, Eersame, voirsieninge ende bysonder beminde
heeren ende guede vrunden, dit doende ghij sult ons dancktlijck ende vruntschap
doen ende willen't tot allen tijden in gelijcken off in meerder saecken teegen uwe liefen
verschulden, kennen God Almachtich die u beminde vrunden sparen wil in salicheyt.
Geschreeven up onse huys tot Honshil den 9en dach in Julio anno '24.
J. Mechtelt dochter
tot Montfoert

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.