Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Brief Lambertus van Oosterwijck 1681

Enige hulp bij het transcriberen van deze brief is welkom! De namen zijn:

- Lambertus van Oosterwijck

- Maria van Oosterwijck

- Jacob(us) van Assendelft

- Geertruyt Wyntges

Het heeft betrekking tot een studie theologie aan de universiteit Leiden, met kosten die door Maria worden betaald

Reacties (3)

Marike Aerts zei op vr, 05/22/2020 - 11:47

Oh, excuus, ik beschrijf de foute brief! De namen zijn hier ongeveer hetzelfde. Deze brief zou gaan om administratieve zaken mbt twee weeskinderen van Geertruyt van Oosterwijck. 

Rene van Weeren zei op vr, 05/22/2020 - 21:10

Marike,

 

Het was niet duidelijk of je hier ook nog een transcriptie van wilde, maar bij deze

 

Maassluys 3 dec[ember] 1684

Mijn heer,
Dient op uwen aengenaemen van den 2e deses
dat S[eigneu]r van Babel, getrout met een onser
twee weeskinderen, is overvallen van de
kinderpoxkens, waeraen eylaes nae het
reconvalesceren van dry mijner vijf kindren,
mijne weerde huysvrouw, heden voor dry
weecken deser werelt is overleeft; dus
ist versoeck, u E[dele] gelieve de comparitie
ter reeckeninge en scheydinge, soodanigh
te dirigeren, dat niet werde vastgestelt
voor heden maendagh over acht dagen, den 11[e] deses, als
wanneer gemelden van Dabel, nae gedaner
kerckgangh, v[er]trouwt te sullen kunnen
reysen; waerop u E[deles] ordres sullen af-
wachten; rakende de heer Notar[us]
Oosterlingk, is u E[dele] advys daer[over]s altoos
ons gaerne vertrouwen en verlaten,
ons seer aengenaem, gaerne sullende 't selve
practiseren, niettegenstaende wil ver-
trouwen dat de heer Wittens te veel
genereush[eyt] en goedtheyt sal hebben,
als dat op gront van het Jan Spinters tes-
tament van sal[ige]r Johan van Assendelft,
die noyr ketterij in des werelt bracht,
(dese onsere magere weesen, nae patronage
van verscheuden haren als weesvader) soude
als op het lijf vallen, dewelcke hem dog [weggevallen]
noyt onses wetens eenige oorsake van mi[weggevallen]
hebben gegeven; die nochtans schijnt te [weggevallen]
opgevat van wien en waer is mij onbeken[t; rest weggevallen]
ten ware van S[eigneur] kere ware onvoorsigh[tigh; weggevallen]
dienstmaeght, die wij over die faute had[den; weggevallen]

twintighjarigen dienst aan mijn suster gepleeght over eenigen tijt
hebben gecasseert; kunnen niet anders mercken of de selve heeft
buten ons kennisse of ordre, tegens de heer Wittens t[er] sijnen huyse
eertijts daer geweest is, onfetsoenlijck en onbeleeft over dese sake
gesproken, 't sij soo 't sij; wij sullen met patiëntie afwachten wat de
heere Wittens sal gelieven te beginnen. Eyndige met het papier en
blijve E[dele] heere uwer E[del]e hoog-verplichte dienaer L: ab Oosterwijck.

Rene van Weeren zei op vr, 05/22/2020 - 21:11

van babel moet van Dabel zijn....

verscheuden haren = verscheyden jaeren

noyr = noyt

buten = buyten

typo's....

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.