Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Brief aan de Zweedse koning?

Wie kan mij helpen met het opstellen van een transcriptie van deze brief, mogelijk in het Duits, aan de Zweedse koning Erik XIV?

Vervolgstukken hieronder.

Heel hartelijk dank,

Elsa

Reacties (6)

Elsa zei op ma, 07/08/2024 - 23:11

Vervolg 2.

Elsa zei op ma, 07/08/2024 - 23:12

Vervolg 3.

Andreas zei op di, 07/09/2024 - 21:53

De brief is in het Nederlands geschreven. Hier alvast een beginnetje.

Gunstige ende Hoechgeleerde Heer Alzoe brenger deses genaempt
Everhart vander Dordt selver sant in meijninge is te reijsen
naer Sweden an Konincklijcke Maijesteijt om te versoecken oft hij aldaer bij sijne Maijesteijt
werck soude becomen om den cost cleder voor hem ende sijne huijsvrou
te gewinnen, heeft die selvige ... gebeden van hem te willen addres
doen an eenige goede vrienden waerdoer hij te beter tot sijnder ...-
... soude moegen comen, heeft mij daerhalven goet gedecht hem te
... an uwer ... den welck ick weet hem alder best helpen can

 

ChrisvD zei op wo, 07/10/2024 - 22:25

silversmit

Andreas zei op wo, 07/10/2024 - 22:54

@ChrisvD: je hebt gelijk. Ondertussen heb ik al de eerste pagina gedaan en ben ik al meer vertrouwd met het handschrift, waardoor sommige woorden nu wel duidelijk zijn. Morgen post ik mijn versie van pagina 1.

Andreas zei op do, 07/11/2024 - 20:46

Hier bladzijde 1.

Gunstige ende Hoechgeleerde Heer. Alzoe brenger deses genaempt
Everhart vander Dordt silversmit in meijninge is te reijsen
naer Sweden an Konincklijcke Maijesteijt om te versoecken off hij aldaer bij sijne Maijesteijt
werck soude becomen om den cost cleder voor hem ende sijne huijsvrou
te gewinnen, heeft die selvige ... gebeden om hem te willen addres
doen an eenige goede vrienden waerdoer hij te beter tot sijnder inten-
cie soude moegen comen, heeft mij derhalven goet gedecht hem te
seijnden an uwer liefde, den welck ick weet hem alder best helpen can
ende van gots wegen niet laten en sult. Angemerckt hij oock een
goet vroom man is die oock sijn werck wel can ende die Maijesteijt wel
angenaem sal sijn, met welcken wij oock an Konincklijcke Maijesteijt gescreven hebben
van alle der handelingen daerom wij die Maijesteijt afgevaerdicht
hadde in Jannuari lestleden, welcke handelinge ick ulieden oock laet
weten. Alzoe ick op den iersten April mitten hare knoetzen tot Colberg
in Pomeren gearriveert sijnde, bijn ick in aller diligentie int leste van
April mit mijnen swager Rosenberger tot den heere van Brederode in
Vianen getrocken (den welcken ondeckt onse sake angemerckt hij
zeer groot vriend is ende door aff ... tot gedaen gelijck die Grave
van Egmont oock, den welcken wij oeck op den lesten Maij tot Brue-
sel der Maijesteijt salutatie brieven overlevert hebben ende die sake ondeckt
die welcke ons sekere sijne V.G. brieven an die hertoginne
van Lotringen mede gaff om die sake te vorderen etc ende van
Vianen voirts naer Antwerpen om gelt te becomen daer men mede
over landt comen mocht ende oock mit cledinghe versten daer men ... mede
mocht begaen sulcks dat wij op den 14e Junius in Metz gecomen sijn.
Aldaer die hertoch van Lotringen sijn lieve moeder die hertoginne vuijt
geleijde gedaen hadde die welcke tsanderen daegs haer reijse ge-
nomen hadde naer die vaderlande, ende dat te water over die
Mosel ende den Rijnstroom aff, tot Dusseldorp bij den hertoch van
Cleeff. Ende so van den hertoch van Lotringen nae getrocken sijn
tot Nancy ende overlevert hebbende die credentz brieven van Konincklijcke
Maijesteijt ende hem die sake ondeckt, heeft hij begeert dat wij sijnder
frouw moeder nae souden trecken ende met haerder D. handelen ende tracte-
ren ende alles wes wij niet haerder D. handelden tselvige wilde
sijne V.D. approberen ende ratificeren, ende sijn dan van standen an
nae gevolcht den wech die haere V.D. gereijst was tot in Cuelen
daer wij sij bequamen ende volghden tot Emerijck* daer man ons be-
scheijden hadde, maer mitsdijen sij tot Dusseldorp bij den Hertoch
van Cleef 8 dagen rustende was, is haere V.D. op den 5e Julius
in Tijlt** in Gelderlandt gecomen aldaer wij bij haere V.D. audi-
encie gecregen hebben ende Konincklijcke Maijesteijt credentz brieven mits oick
copie van der erff vereeninge overlevert hebben, ende ons verdaeght
in Bruessel off Antwerpen antwort te gevende, ende so wij nae
gevolght sijn tot Bruessel meijnende aldaer sekere dagen gebleven te
hebbene, is haere V.D. op den tweden dach savons wederom
naer Antwerpen vertrocken aldaer wij up den 16e Julius mit haeren //

*Emerijck: vermoedelijk Emmerik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emmerik

**Tijlt: vermoedelijk Tiel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.