Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche protocollen - promesse 1636

In bijlage een acte uit de Bossche Protocollen betreffende een voorvader, Thomas Wouters van Deursen, m.b.t. een bedrag van 446 gulden in maart 1636. Dit is een vijftal maanden voordat hij en zijn vrouw aan de pest zouden komen te overlijden. Wie lukt het om deze tekst te transcriberen?

 

Reacties (16)

Geert Ouweneel zei op di, 08/18/2020 - 09:43

[Begin van de akte ontbreekt]
voorsz. chijns uut generen bij naemen ende qualiteyten
als voor henne oiren, erven ende naercoemelingen ende
daervan egeene schade hynder noch molestatie
en overcoemt in eenigerhande maniere,
mit conditien inne dese toegedaen dat die voorsz.
Thomas Wouters den voorn. jaerlicken ende
erffelicken chijns van tweenetwintich carolus
gulden sall moegen lossen ende quiten tot allen
tijden teffens ende ten eenemael mit
de somme van vierhondert carolus gulden tot
twintich stuyver goets Hollants gancbaere
gelts, elcken gulden gereckent tot cum ...
anni et arreste, behoudelijck dat men de
voorsz. los schuldich ende verbonden sall wesen
een halff jaer te voorens wittelijck te
vercondigen zonder op te seggen. Testes de
Fresne et van Noort, datum den 11en Meert
anno 1636.

Die voorsz. Thomas Wouters promisit sub
obligatione premissorum et uterus super
omnia et hule der voorsz. Catharina, dochtere
wijlen Pieters Janssen van den Velde,
de somme van vierhondertsessenveertich
carolus guldens tot twintich stuyvers
goets Hollants gancbaeren gelts, elcken gulden
gereckent van den iersten dach der maent
May naestcoemende over een jaer als men
sal schrijven 1637, ende
binnen dese stadt, vrij van alle
commeren ende lasten egeene uut-
gesondert te leveren ende dit ter
oorsaecke van den coope ende opdrachte
van t'geens voorsz. is. Testes et
datum ut supra.

[in de marge staat:]
Die voirsz. Catharina dochter wijlen Peters Janssen van der Velde,
heeft bekent dat die voorsz. Thomas Woutersz de somme van
vierhondertsessenveertich gulden in desen contracte begrepen
aen haeren handen heeft voldaen ende betaelt door Cornelis Woutersz
als momboir van de kynderen Thomas Woutersz voorn.
Actum den 11en May anno 1637.
Me teste
Willem van Kessel
loco patris

Louis v. V. zei op di, 08/18/2020 - 09:57

Hartelijk dank voor de transcriptie Geert !

Het archief van Den Bosch is niet zo duidelijk voor wat betreft de juiste pagina's van de Bossche Protocollen. Ze gaven als "hit" voor Thomas van Deursen enkel deze ene pagina.

In bijlage de pagina die er aan voorafgaat, waar het Bossche archief geen beschrijving over geeft. Zo te zien is dit niet het begin van de acte, maar dat zien we later wel (ik kan de voorafgaande pagina's makkelijk downloaden).

Geert Ouweneel zei op di, 08/18/2020 - 10:18

Dit is inderdaad niet het begin van de akte.

Louis v. V. zei op di, 08/18/2020 - 10:26

Het schijnt een vrij lange acte te zijn, met nog 4 extra bladzijden. Ik zal ze per pagina toe voegen, beginnend bij de eerste

Louis v. V. zei op di, 08/18/2020 - 10:27

Hierbij pagina 2

Louis v. V. zei op di, 08/18/2020 - 10:27

en pagina 3

Louis v. V. zei op di, 08/18/2020 - 10:28

en tot slot blz 4.

Pagina 5 had ik al eerder geplaatst, en pagina 6 heeft u al gedaan.

An zei op di, 08/18/2020 - 12:17

kleine aanvulling

 

elcken gulden gereckent et cum censu anni et arrestadiis = met jaarcijns en achterstanden

 

m vr gr

 

An

 

 

An zei op di, 08/18/2020 - 12:41

en nog een kleine verbetering:

premissorum et ulterius (uterus is toch echt wat anders) super omnia et habenda

 

m vr gr

 

An

Geert Ouweneel zei op di, 08/18/2020 - 13:33

Bij pagina 3 ontbreekt de scan. Kijk ook nog naar de volgorde van de onderstaande delen.

 

1512-476 R
Catharina, dochtere wijlen Pieters Janssen
van den Velden ende mr. Johan van den Velde,
schoudt der heerlicheyt van Geldrop,
in den naeme ende als gemachticht van Jan
Cocx van Cleve, cleermaecker, ende ingeseten
der stadt Antwerpen ende Judich zijne
huysvrouwe, oyck dochtere wijlen Pieters
Janssen van den Velde voorn., inne behoorlijcke
besegelde procuratie brieven voor borgemeesteren,
schepenen ende raidt der voorsz. stadt
Antwerpen gepasseert, wesende van den
date den vierden dach der voirleden maent
February ende uut crachte den machte
denselven mr. Johan van den Velder daerinne
van de voorsz. constituanten (soo blijckende
was) gegeven ende verleent die /

1512-476V
voirsz Catharina ende Judith als erffgenamen
ab intestato van Jan heuren broeder, oyck
soene wijlen Pieters Janssen van den Velde
voorn., ende alsoo voor d'een helft
Thomas Joosten van Gemert,
backer, als een der momboiren ende tuteuren over
Marijken, ommundighe dochtere wijlen
Jans Thomas van Gemert van den-
selven Jannen ende wijlen Hester zijne
huysvrouwe, dochtere wijlen Floris Janssen
Backer tesaemen verwect, die
voorsz. Marijken oyck erffgenaeme
ab instestato van wijlen Elizabeth,
haere moederlijcke moetken, oyck dochtere
wijlen Floris Janssen voorsz. ende
wittige huysvrouwe als zij leeffden,
des voorsz. wijlen Jans soene Pieters
Janssen van den Velder voorn., ende
in dyer qualiteyt de momboiren van de
voorsz. Marijken ommundige gemechticht
tot t'geene naervolgende is door machte
van auctorisatie van mijne heeren schepenen
deser stadt gestelt op de requeste
aen hen tot dyen eynde gepresenteert
in date den iersten dach deser
loopenden maent Marty, ende uut
crachte der machte denselven momboiren
daerbij (soo insgelijcx bleke)
vergunnen ende geoctroyeert
ende alsoo voor d'ander helft
cum tutore dicta Catharine huys
erve ende eene camere off apaerte /

deel 3
Moet nog komen

1512-477V
Geraertsz Vuchts van te voorens ende
van rechtswegen daeruut te vergelden staende
gegeven ende betaelt te wordene van de
voorsz. Thomassen Woutersz alle jaeren
erffelijck ten termijne van betaelinghe
ende plaetsche daertoe behoorlijck ende
gewoonlijck sijnde, ende alnoch voor
ende omme eenen jaerlicken ende erffelicken
chijns van tweentwintich carolus gulden
tot twintich stuyvers goets gancbaers
gelts elcken gulden gereckent, gegeven
ende betaelt te worddene van den voorn.
Thomassen Woutersz aen de momboiren
van Marijken ommundighe dochtere
Jans Thomas ende Hester Florissen
voorn. tot behoeff van deselve
ommundige alle jaer erffelick
opten ellfsten dach der maent van Meert ende voor den
iersten termijn van betaelinge opten elffden
Meert anno 1637, ende binnen dese
stadt vrij ut supra, te leveren ende te vergelden
an ende uut de voorsz. huysinge, erve ende camere
ende daervoor soo voorsz. staet ten chijns
uutgegeven wesende geleeverde
die voorsz. chijns uutgeven, te wetene die
voorsz. Catharina mit haeren momboire voorn. ende
de voorsz. mr. Johan van den Velder uut
crachte sijnder voorsz. gegevenden machte
op verbant van allen de goederen der voorsz.
constituanten, present ende toecomende,
ende die voorsz. Thomas Joosten als momboir
van de voorsz. Marijken ommunidghe, oyck uut
crachte sijnder voorsz. auctorisatie op verbant
van allen de goederen desselve ommundige,
hebbende ende naermaels vercrijgende /

[in de marge:]
Goossen van Berse als een der momboiren van het ommundich
dochterken van Jan Jans Thomassen van Gemert, verweckt bij Hester sijne
huysvrouw dochter, Floris Janssen heeft mits desen bekent dat Wernaert
Janssen van Berch..., tegenwoirrdich proproetaris der voirn. huysinge
den chijns van tweentwintich gulden , in dit contract begrepen t'zamen met
allen den achterstel tot behoeff der voorn. ommundige heeft affgelost
ende gequeten ... cassatie consenterende mits desen.
Actum den 12enMeert anno 1639 met teste
Willem van Kessel?


deel x 1512-478R
dit uutgeven ten chijns Davith Gerard omme
alias obligationem et impetitionem deponeerde
ende oft naermaels bevonden wordden met wegen
van recht meer oft min uuten voorsz. huyse ende
erffenisse te vergelden te staen dan voorsz.
is t'selve sullen die vercoopers ende coopers malcanderen
refunderen ende goetdoen, te weten erffelick
ende uutlosbaer tegens den penninck twintich
ende losbaer naer vermelden van de losbrieven daer-
van sijnde, blijvende oyck in hen geheel
cracht, macht ende vigeur alle ende ..gelijcke?
de conditien conventien ende restrictien t'anderen
tijden tussen de proprietarissen deser
ende de naestaengelegen huysen ende erffenissen
gemaect ende aengegaen vermoegens de brieven
ende bescheyden daervan sijnde, d'welcke aldus
geschiet zijnde soo heeft die voorsz.
Thomas Wouters wederomme gelooft als
schuldenaer principael te geven ende te betalen
den voorsz. Thomas Joosten als momboir
van de voorsz. Marijken ommunidge tot
behoeff derselver den voorn. jaerlicken
ende erffelicken chijns van tweentwintich
carolus gulden alle jaer erffelick ten termijne
van betaelinge ende plaatsche voorsz.
van ende uut t'voorsz. huys, erve ende
camere hem daervoor soo voorsz. staet
ten chijns uutgegeven wesende promisit
in super dictus Thomas Wouters super
omnia et hua. de43 dicte censu vigiinti duorum?
............. (Latijn!)
mitsgaders dat hij de vooruutgaende begrootte
chijnsen ende renten alsoo sall gelden ende
betaelen off lossen ende quijten dat de

 

An zei op di, 08/18/2020 - 13:44

ik blijf je Latijn verbeteren Geert :-) 

1512-478r

dit uutgegeven ten chijns ratum servare omnes alias obligationem et impetitionem ddeponere

 

m vr gr An

Louis v. V. zei op di, 08/18/2020 - 13:47

Wederom bedankt Geert (en de anderen voor hun opmerkingen).

Hierbij pagina 3.

Ik las al even snel dat er sprake is van een momberschap van Thomas over de kinderen van Hester, de zus van zijn eerste vrouw. Die was met haar man een paar maanden daarvoor aan de pest gestorven. Dat had ik al gelezen in de samenvatting van de momboirboeken, die helaas nog niet online zijn in te zien. Wat het verhaal niet vertelt is wat er zou geburen een paar maanden later toen Thomas Wouters en zijn vrouw zelf aan de pest zouden bezwijken. Ze laten kort daarvoor een testament opmaken, dat helaas ook nog niet is in te zien in het archief van Den Bosch...

An zei op di, 08/18/2020 - 13:53

nog een stukje onderaan 1512-478r

Thomas Wouters super omnia et habenda de dicto censu viginti duorum florenorum warandiam aliqua satisfacere

 

mvrgr

An

 

Geert Ouweneel zei op di, 08/18/2020 - 16:12

pagina 3:

 

wooninge dyen achteraen liggende ende
uytgaende in St. Joprisstraet, met allen
ende gelijcken sijnen rechten ende toebehoortten,
gestaen ende gelegen binnen dese stadt
s'Hertogenbosche in de Vuchterstraet,
opten hoeck van St. Jorisstraet tussen
erffenisse Diercx Janssen van Ravensteyn
schrijnwercker ex vuo? ende tusschen
de voorsz. St. Jorisstraet ex alio streckende
voor van de gemeyn Vuchterstraet
achterwaerts totten erve Maykens, weduwe
Guiliaems van Doyenbraeck, welck voorsz. huys, erve
ende camere inne vuegen voor verhaelt
die voorsz. Jan Pieterssen van den Velde
inne coope ende bij opdrachte vercregen
heeft gehadt tegens Henrick, soene
wijlen Aert Henricxz van Os cuyper,
prout in bus?, wesende van der date den negensten
dach der maent van Januario anno 1620
simie cum dictis luis .... (Latijn!!)
... hebben zij ten jaerlicken ende erffelick
chijns uutgegeven Thomas Woutersz
van Deurse backer, ab eodem Thomaren
voor ende omme den grontchijns in gevalle
die van rechtswegen daer uut te vergelden
staet eenen erffelijcken chijns van
een pont payments jaerlicx aen Ste. Eloys
gasthuys binnen dese stadt eenen onlosbaren
chijns van drye ponden besten payments tot
behoeff van secker beneficie in de kerkce
van den grooten begijnhoff binnen deser
stadt ende eenen erffelijcken chijns van
achtien gulden jaerlicx aen de kynderen
ende erffgenamen van wijlen Pieter /

An zei op di, 08/18/2020 - 16:20

Latijnse aanvullingen: 

ex uno - ex alio = aan de ene kant - aan de andere kant

simul cum dictis litteris - tegelijk met de genoemde (schepen) brieven

prout in litteris = zoals in brieven 

 

Dat was het denk ik

mvr gr

An

Louis v. V. zei op di, 08/18/2020 - 17:55

Iedereen heel hartelijk bedankt voor het ontcijferen van deze lange acte.

Ik zal later alles goed bekijken. Vandaag is de 58ste trouwdag van mijn ouders, en aan mijn kant daardoor wat rommelig (met af en toe een blik op dit forum!).

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.