Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche Protocollen - Dominicus van Dael 1626 deel 3

In deel 3 lees ik het volgende. Kan iemand dit misschien aanvullen?

 

 

van Werimont, Licentiaet inden rechten ende Raedt

deser stadt, als man ende momboir van jouffrouwe

Elizabeth van Dael zijne huijsvrouwe, dochter

des voorn. wijlen Artus van Dael respect. . .   aengecomen

. . . .  in de selve veste alle nootelicke (?) gelootten (?) ende

renunchiatien (?) naeden stijl van scrijven ter plaetsen

voor den gerequiereert en te doen ende . . . .   op verbael

daer toe staende. Ende voorts generael ende speciael

alles hier innen de mede te negotieren te

handelen ende te doene soo de . . . . . .   der selven

dat zullen commen te ver. .     . . . .    dat zij  . . . . . . .

. . . . . .    . . . . . . present  ende  . . . .   . . . .   zijnde hier inne

oft mede zouden connen doen ende  . . . .      . . . . . . .

waert oock soo. Dat die saken voor vernairder (?) breeder

ende speciaelder macht  . . . . .      . . . . . . .    . . . .,

staet. . . . . . . .   die voors. . . . . . .  

sterckmaking des voorn. Dominicus van Dael

in goeder trouwen . . . . .   . . . . . .     . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . .  den achthen dach der maendt van januario

int jaer onse Heeren 1626.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/28/2020 - 11:06

deel 3
van Werimont, licentiaet in den rechten ende raedt
deser stadt, als man ende momboir van jouffrouwe
Elizabeth van Dael, zijn huysvrouwe, dochtere
des voorn. wijlen Artus van dael, respective aengecommen,
ende in deselve veste alle nootelicke gelooften ende
renunchiatien nae den stijl van scrijven ter plaetsse
voorsz. gerequireert te doen ende te gelooven op verbodt
daertoe staende, ende voorts generalick ende specialick
alles hierinne ende mede te negocieren, te
handelen ende te doene soo de gelegendicheyt der sake
dat zall commen te verheysschen, ende dat zij constituanten,
selffs allomme present ende voor oogen zijnde, hierinne
oft mede zouden connen ende gevoirderen, all
waer't oock soo dat de saken voorsz. nairder, breeder
ende speciaelder macht ende beveel behoeffden dan voorsz.
staet, gelovende de voorsz. constituanten met
sterckmakinge des voorn. Dominicus van Dael
in goeder trouwen super omnia et qua ratum ...
et indemiem relevare. Inne kennisse etc.
Gegeven den achtsten dach der maendt van Januario
int jaer ons Heeren zestienhondert zessentwintich.

 

Eric vD zei op ma, 08/31/2020 - 17:17

Beste Geert, dank je wel voor je aanvullingen en correcties

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.