Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche Protocollen - Dominicus van Dael 1626 deel 1 en 2

kan iemand mij helpen de transcriptie te voltooien.

Deel 2 volgt hieronder. Deel 3 volgt later.

 

Ik lees in deel 1 en 2 het volgende:

 

 

Wij Herlair  . . . .   doncq schepenen der stadt

van sHertoigenbossche doen . . . . . .   eenen ygelicken

dat op ten dach van heden datum ondergeschreven voor ons

in proprie persoonen zijn gestaen ende gecompareert

geweest Dominicus van Dael, soldaet te voet

 

onder de compagnie van Sr. Francois Pevelaer (?)

binnen dese voorseijde stadt, sone wijlen Artus van Dael

in sijnen leven borgermeester van wegen zijn Con. Mat.

binnen de stadt van Grave, wittich naergelaten

weduwer van wijlen Elisabeth Pauens (?), sijne

huijsvrouwe, voor hem selven ende oock int stuck (?)

van desen hem foirt ende sterck makende voor

Lucia van Dael zijn eenige dochter bij de voorseijde

zaliger Elisabeth Pauwens (?) verweckt. Ende Johan

van Dael, lieutenant van eene compagnie

harqebousiers te peerde ten dienste van zijne

Con: Mat: van Hispanien, sone des voorn. wijlen

Artus van Dael, ende mit hem Petronella zijn

huijsvrouwe, dochter wijlen Anthonij van Kessel

alsmit haerbij wittighen man ende momboir.

Ende hebben deselve comparanten bij namen ende

qualiteijt als te voor wittelick machtig mits . . . lijden versamen (?)

Willemen Geurtssen (?), borger der stadt van de

Grave voor  . . . .     . . . .    . . . .  tot  . . . .  wittigen

facteur ende agent. Gevende ende verlenende

den selven in crachte deses vrije volcommen absolute

ende onwederroepelicke macht, autoriteijt

en speciael beveel.  . . . . .  buijten name ende

van wegen hen constituanten (?) te compareren

voor wethouderen der voorseijde stadt van Grave

ter plaetsen daer des behoort te geschieden ende

aldaer aen ende ten behoeffe (?) aen Joosten sone

wijlen Martens (?) band  . .    ?     wittelick ende

erstelick . . . . .    transporteren ende over te geven

eene huijsinge met haren gronde rechten (?) ende

toebehoirken vandyen (?) genoempt in ghe Reeter

gestaen ende gelegen in de voorste stadt van Grave

inde Roghstraet aldaer. Den voorste . . . . . .  

eensdeels bij afflijvicheijt van henne ouders

ende voorts bij vercoop (?) tegens Mr. Marten

Reacties (2)

Eric vD zei op vr, 08/28/2020 - 09:48

Hierbij deel 2 van de akte.

 

Deel 3 volgt later.

Geert Ouweneel zei op vr, 08/28/2020 - 11:05

deel 1
Wij, Herlair ende Zoetendoncq, scepenen der stadt
van Shertogenbossche, doen kennelick eenen yegelicken,
dat opten dach van heden, datum ondergescreven, voor ons
in propre persoonen zijn gestaen ende gecompareert
geweest, Dominicus van Dael, soldaet te voet /

deel 2
onder de compagnie van sr. Franchois Kevelaer
binnen dese voorsz. stadt, sone wijlen Artus van Dael,
in sijnen leven borgemeestre vanwegen zijne conincklijcke majesteyt
binnen de stadt van den Grave, wittich naergelaten
weduwer van wijlen Elizabeth Ravens, sijne
huysvrouwe, voor hemselven ende oock int stuck
van desen hem foirt ende sterck makende voor
Lucia van Dael, zijn eenige dochter, bij de voorsz.
zaliger Elizabeth Ravens verweckt, ende Johan
van Dael, lieutenant van eene compagnie
harquebusiers te peerde ten dienst van zijne
conincklijcke majesteyt van Hispanien, sone des voorn. wijlen
Artus van Dael, ende mit hem Petronella zijn
huysvrouw, dochtere wijlen Anthony van Kessel,
als mit haeren wittigen man ende mombaer,
ende hebben deselve comparanten bij naemen ende
qualiteyt alsvoor wittelick geconstitueert ende
machtich gemaeckt, gelijck zij constitueren ende
maken wittelick machtich mits desen, den eersamen
Willemen Geurtssen, borger der stadt van den
Grave voorsz. absent als present tot hennen wittigen
facteur ende agent, gevende ende verleenende
denselven in crachte deses vrije, volcomen absolute
ende onwederroepelicke macht, auctoriteyt
ende speciale beveel, om uuten name ende
vanwegen hen constituanten te compareren
voor wethouderen der voorsz. stadt van den Grave,
ter plaetssen daer des behoort te geschieden, ende
aldaer aen ende ten behouffve van Joosten, sone
wijlen Martens van den Velde, wittelick ende
erffelick te cederen, transporteren ende over te geven
eene huysinge met haeren gronde, rechten ende
toebehoirten vandyen, genoempt In Ste, Peeter,
gestaen ende gelegen in de voorsz. stadt van den Grave
in de Roghstraet aldaer, den voorsz. constituanten
eensdeels bij afflijvicheyt van henne ouders
ende voorts bij uutcoop tegens mr. Marten

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.