Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche Protocollen - Adriaen van Deursen - 1646

Bijgaand de laatste acte van Adriaen van Deursen m.b.t. het huis De Witte Handt in de Vughterstraat te Den Bosch (hij zou het in 1650 verkopen, die acte staat helaas niet online).

Dit epistel begint met "Adriaen Thomas van Deursen heeft wittelick ende erffelick vercoft [Andres]...

Wie zou de transcriptie kunnen afmaken?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 08/27/2020 - 10:46

Adriaen Thomassen van Deursen
heeft wittelick ende erffelick
vercoft Andries Peeterssen ende
Diercken Jacobsz de Bruyn als
momboiren over Anneken ommundighe
dochtere wijlen Peeters de Bruyn van den-
selven Peeter ende Pieterken Thomas
van Deursen, sijne huysvrouwe tesamen
verwerckt, tot behoeff van deselve
Anneken ommundghe, geven jaerlicken
ende erffelicken chijns van vijff
carolus gulden tot twintich stuvyers
goets gancbaers gelts, elcken gulden gerekent,
te betaelen alle jaer erffelick,
voor den iersten termijn ende binnen dese
stadt vrij ut supra, te leveren ende te vergelden
van ende uyt huys, erve ende plaetse
dyen sijdelinge aenliggende, gemeynlick
genoempt In de Witte Handt, gestaen
ende gelegen binnen dese stadt in de Vuchterstraet
opten hoeck van de Cruysbroederenpoorte of
ganck, tussen denselven ganck ex uno
ende tussen huys ende erve genoempt
Int Swerte Schaep ex alio, streckende
mitten eenen eynde voor aen de gemeyne
straete ende mitten anderen eynde
achterwaerts aen erve van t'Swerte
Schaep voorn., soo hij verclaerde
ab eodem Anna impuberes et eff.,
geloevende die voorsz. vercooper super
omnia warandiam omnis alias /
obligationem et impetitionem deponere,
uytgenomen den grontchijns, soo groot ende
cleyn die daeruyt te vergelden staet,
eenen erffelicken chijns van seven ponden
payments aen Deventers gasthuys,
eenen erffelicken chijns van drye gulden
thien stuyvers aen mr. Geraerdt van
Nuenen, secretaris der heerlickheyt van
Tilborch ende Goorle, eenen erffelicken
chijns van vier gulden aen Susanna, ommundiige
dochter van d'heer Isaack van der Graef,
in zijnen leven raet deser stadt,
eenen erffelicken chijns van sesendertich
gulden vijfthien stuyvers aen Marijken,
ommunidghe dochter wijlen Thomas
Woutersz van Deursen, eenen erffelicken
chijns van twelff gulden thien stuyvers
aen Gielis Diercxz van Empel,
molder, ende alnoch eenen erffelicken
chijns van vijftien gulden aen de
ritmeester Wynteroy, ierst
jaerlicx van rechtswegen daeruyt
te vergelden staende ut dicebat
alquo satisfacero, mit
conditien inne desen toegedaen, dat die
voirsz. vercooper den voorn. chijns sal
moegen lossen ende quijten tot allen
tijden teffens ende ten eenemaele
mit de somme van hondert carolus gulden, /
tot tgwintich stuyvers goets
gelts, elcken gulden gerekent, in
specien van rijcxdaelders tot
twee gulden thien stuyvers t'stuck,
etrum causu anni et arreste,
behoudelijck dat men den voorsz. los
schuldich ende verbonden sal wesen
een half jaer te voorens wettelicken
te vercondigen ende op te seggen. Testes
Van Haute et Donckers, datum ut supra.

[In de marge:]
Geraert Adriaens als man ende momboir van Anneken, sijne huysfrouwe, dochtere
Peeters de Bruyn, heeft beleden ende bekent, dat Jan Leenaerts van Oirschot,
als tegenwoordich proprietaris des onderpants, den chijns van vijff gulden jaerlicx, in den
bijstaenden contracte vermelt, aen sijne handen heeft gelost ende gequeten. Actum den 21en
Maert anno 1653.
Me teste L.van Kessel

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.