Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche Protocollen - Adriaen van Deursen - 1645

Bijgaand een nieuwe acte m.b.t Adriaen van Deursen en het huis aan de Vughterstraat in Den Bosch waar ik problemen mee heb v.w.b. de transcriptie.

Het begint met: "Adriaen ... wijlen Thomas Wouters van Deursen heeft wittelick ende erffelick vercoft mij..."

Wie kan de transcriptie voltooien?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 08/25/2020 - 09:16

MvH
Adriaen, soene wijlen Thomas Woutersz
van Deursen backer, heeft wittelick ende
erffelick vercoft mij L. van Kessel
tot behoeff van d'heer Willem van
Wintelre ritmeester van eene compaignie
paertruyters binnen dese stadt garnisoen houdende,
eenen jaerlicken ende erffelicken chijns
van vijfthien carolus gulden, tot
twintich stuyvers goets gancbaers gelts,
elcken gulden gerekent, te betaelen alle
jaer, erstelick opten negenentwintichsten
dach der maent van Meert, ende voor den iersten
termijn van betaelinge opten negenentwintichsten
Meert anno 1646,
ende vrij ut supra, te leveren ende te
vergelden van ende uyt huys, gront
ende erve mit eenen sijdel affganck,
dien aenliggende, gestaen ende gelegen binnen
dese stadt s'Hertogenbossche, in de /
Vuchterstraet opten hoeck van de Cruysbroederen-
poorte, gemeynlick genoempt De Witte
Handt, tussen huys ende erve Diercx
van Berkel, de voorsz. poirte tussen beyde
liggende ex uno, ende tussen huys
ende erven Pieter Walravens, geheyten
t'Swart Schaep ex alio et sine uno.
streckende mitten anderen eynde voor
aen de gemeyne straete, in decibat
ab eodem Willelmo de Wintelre eh.
et ess., gelovende die
voirsz. vercooper super omnia habenda
warandiam omnes alias wen. et
impetitionem deponere, uytgenomen
den grontchijns tot twelff stuyvers
twelff penningen hollants, bedragende
eenen erffelicken chijns van ses ponden
payments, aen Deventhers gasthuys
eenen erffelicken chijns van vier
ende eenen halven gulden aen d'ommundige
dochter van d'heer Isaack van den Grave,
in zijnen leven raet deser stadt, eenen
gelijcke erffelicken chijns van
vier ende eenen halven gulden aen mr.
Geraert van Nuenen, secretaris
tot Tilborch, eenen erffelicken
chijns van sesendertich gulden
vijffthien stuyvers aen Maria, dochtere
Thomas Woutersz van Deursen /
ende alnoch eenen erffelicken chijns
van twelff gulden thien stuyvers
aen Gielis Dierxz van Empel, mulder,
ierst jaerlicx van rechtswegen
daeruyt te vergelden, staende ut
dicibat atque fatissarere,
mit conditien inne desen toegedaen,
dat die voorsz. vercooper den voorn. chijns
sal moegen lossen ende quijten tot
allen tijden, teffens ende ten eenenmale
mit de somme van dryhondert carolus
gulden tot twiontich stuyvers
goets permissie gelts elcken
gulden gerekent, et cum censu anni et
arreste, behoudelijck dat men
den voorsz. los schuldich ende verbonden
sal wesen een halff jaer
tevoorens wittelicken te vercondigen
ende op te leggen. testes Van Noort
en Van zutphen, datum den 28en
Meert anno 1647.

[In de marge:]
AdriaenLuykassen van den Dam gemachticht van den
heere Willem van Winterlroy bij schijvens onder den voorn.
heere Wintelroy signatuer aen Jan Leendert geaddresseert
wesende, van date op huyden ondergeschreven, heeft opentlic
bekent ende beleden dat de voorsz. Jan Leenderts tegenwoordich
es proprietaris der onderpanden den chijns van vijfftich gulden
in desen bijstaende contracte begrepen, met den achterstel
vandien, aen sijnen handen heeft gelost ende gequeten
ende heeft also uut cracht sijnder voorsz. gegevender macht
in de cassatie deses geconsenteert. Actum den 6 April
anno 1650.
Me testo
B. Ruysch

Louis v. V. zei op di, 08/25/2020 - 09:51

Wederom mijn dank voor deze transcriptie, Geert, waarin weer rijkelijk gestooid werd met Latijnse termen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.