Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche Protocollen - Adriaen van Deursen - 1644

Bijgaand een acte uit de Bossche Protocollen m.b.t. Adriaen van Deursen en een huis aan de St. Joris straat.

Het begint met: "Adriaen Thomas van Deursen, backer..."

Wie kan de transcriptie voltooien?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 08/26/2020 - 08:59

Adriaen Thomas van Deursen
backere huys, erve ende
achterplaetsen met allen ende
eenen yegelijcken sijnen rechten,
ende toebehoorten, gestaen ende
gelegen binnen deser stadt s'Her-
togenbossche bij Sint Jorisstraet,
tegenover Sint Joriscapelle,
tusschen huys ende erven der
weduwe ende erffgenamen
Pieters van Leeuwen, notaris,
als hij leeffden, ex uno ende /
tussen huys ende erven Willems
van den Heuvel ex alio, streckende
voor van de gemeyne straete
achterwaerts totten erven Nicolaes
Stevens, welck voorsz. huys, erve
ende achterplaetsken die voorsz.
Adriaen Thomas bij coope ende
opdrachte vercregen hadde
tegens Anthonis Anthonissen
ende Huybrecht van den Engel
cum suis, als momboiren over
d'ommunidge kynderen Hermans
Pieterssen van Stiphout herout?
in ..., wesende van der date
den veertiensten Novembris 1641,
heeft hij wittelijck
ende erffelijck opgedragen ende
overgegeven mits desen Joost Adriaens
Moonen, simil cum dictis litteris
alijs et jura et eff., gelovende
die voorsz. opdrager et super omnia
et habenda ratum fernare omnes
obligationem et impetitionem deponere,
uutgenomen eenen erffelijcken
chijns van twee gulden twee
stuvers aen de pastorye van
Sint Jacopskercke binnen deser
stadt nu aen den rentmeester van de
geestelijcke goederen, eenen
erffelijcken chijns van twelff
stuvers een oirt aen den capittel
van Sint Jans evangelisten
kercke binnen deser stadt alsnu
oock aen den voorsz. rentmeester van de
geestelijcke goederen, eenen
erffelijcken losschijns van negen
gulden eertijts aen de erffgenamen
mr. Robbrecht van Vooren, oudt
ende nieuwt raedt, als hij leefden,
deser stadt, ende nu nu mr. Henrick
van den Broeck, licentiaet in den /
rechten ende alnoch eenen erffelijcken
erffchijns van seven gulden tien
stuvers aen Dierick sone Jacobs
van Engelen, jaerlijcx hieruut te
vergelden staende, ende oft
naemaels met wegen van recht
bevonden wordden min of meer
uut dese huysinge ende erffenisse
te vergelden staende, dan tgene
voorsz. staet tselve sullen cooper
ende vercooperen malcanderen
refunderen ende goet doen onlosbaer
tegens den penninck twintich
ende lossbaer naer inhout van de
losbrieven daervan sijnde, blijvende
in hun geheel cracht, macht ende
vigeur allen ende eenen ygelijcken
de conditien, conventien ende restrictien
tussen de proprietarissen van desen
ende den naestgelegen huysen ende
erffenissen eertijts aengegaen ende
gemaeckt voor soo veele die bij
wettigen bescheede sullen comen te
blijcken. Testes Tielemans et
van den Berch, datum den 5en Augsuti
anno 1644

Louis v. V. zei op wo, 08/26/2020 - 09:18

Dank voor de snelle transcriptie !

Die Adriaen van Deursen was erg actief op het gebied van cijnsen met zijn huizen...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.