Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bossche Protocollen 1640

Uit de Bossche Protcollen is dit een acte m.b.t. Adriaen Wouters van Deursen, halfbroer van mijn voorouder Maria, betreffende een huis in de Vughterstraat in Den Bosch. Graag een transcritpie; ik ben benieuwd of dit epistel nog interessante nieuwe details bevat.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 08/22/2020 - 09:38

Adriaen soene wijlen Thomas Wouters
van Deursen backter, out ontrent vierentwintich
jaeren, gemechticht tot s'geens naervolgende
is, door crachte van seeckere auctoristatie van
mijn heeren schepenen deser stadt.

Catairna Gijsberts van Groeningen heeft beleden ende
bekent dat Adriaen Thomas Wouters backeren van
Deursen, origineel constituant des chijns van
thien carolus gulden, naerder in dit contract begrepen,
tsamen met allen den achterstellen van haeren handen
heeft affgelost ende gequeten daerom in de
cassatie van desen ende den origineelen geextendeerde
brieff consenterende mits desn. Actum den 21
October 1641.
J. van der Meulen

gestelt op de requeste aen hen tot dyen
eynde gepresenteert, in date den 16en
February lestleden ende uyt crachte
der machte denselven Adriaen daerbij
(soo blijckende was) gegeven ende
verleent, heeft wittelick ende erffelick
vercoft mij L. van Kessel tot
behoeff van Catharina Gijsberts
van Groeningen eenen jaerlicken ende
erffelicken chijns van thien carolus
gulden tot twintich stuvyers goets
gancbaers gelt, elcken gulden gerekent,
te betalen alle jaer erffelick
voor den iersten termijn ende binnen dese
stadt vrij ut supra, te leveren ende te
vergelden van ende uyt huys, erve
ende affhanck genoempt In de
Witte Gants, gestaen ende gelegen binnen
dese stadt in de Vuchterstraet opten
hoeck van de Cruysbroeren poorte aldaer,
tussen huys ende erve Diercx van
Berckel, de voorsz. poort tussen
beyde liggende ex uno ende tussen
huys ende erve der kinderen Jan
Lourisz ex alio et fine uno,
streckende mitten anderen eynde
voor aen den gemeyn straet ut
dicebate ab eodem Catharina ... et
erffelicken, gelovende die voersz.
vercoper uyt crachte sijnder voirsz.
gegevender machte super omnia /
et hua waran omnes alias
obligationem et impetitonem deponera,
uytgenomen den grontchijns tot negen
stuyvers derthien penningen jaerlicx
erven erffelicken chijns van ses ponde
payments jaerlicx aen Deventhers
mannen gasthuys twee erffelicken
chijnsen den eenen van seven gulden en
den anderen van vier ende eenen halven
gulden jaerlicx, beyde aen de dochter
van d'heer Isaack van den Graeff
in zijnen leven raidt deser stadt,
eenen erffelicken chijns van ses gulden
jaerlicx aen Gielis de Molder
eenen erfflicken chijns van negen gulden
seven ende eenen halven stuvyers aen Cathrina
Milaert, weduwe Balthasars van Druenen,
eenen erfflicken chijns van vier gulden
thien stuyvers jaerlicx aen de kynderen
Pieters Petersz van Nuenen, eenen
erffelicken chijns van drye stuyvers
jaerlicx aen de demeynen van Brabant,
ende alnoch eenen erffelicken chijns
van sesendertich gulden vijftien stuvyers
jaerlicx aen Marijken Oyen, dochtere
des voirsz. wijlen Thomas Woutersz
van Deursen des voorsz. vercoopers halve
susters van te voorens ende van rechts-
wegen te vergelden staende ut decibat
utque fatissacerdi, mit conditien /
inne desen toegedaen dat die voirsz. vercooper
den voorn. chijns van thien gulden jaerlicx
sal moogen lossen ende quijten tot
allen tijden teffens ende ten eenenmale
mit de somme van tweehondert dergelijce
carolus gulden et in casu ami et
arreste, behouwelijck dat men den
voorsz. los schuldich ende verbonden sal wesen
een halff jaer te voorens wittelicken etc.
op te seggen. Testes etc. Outheusden
et Ruyssen, datum den 3en Meert
anno 1642.
MvH

Louis v. V. zei op za, 08/22/2020 - 11:09

Bedankt voor de snelle transcriptie Geert.

Deze acte leerde me dat genoemde Adriaen, evensals zijn vader en grootvader, bakker was.

NB: de naam van het huis is De Witte Handt (waarschijnlijk een verwijzing naar hun beroep). In bijlage een foto van het het pand. Het is het rechtergedeelte van het huis achter de auto (het is later samengevoegd met pand ernaast, dat als Het Zwarte Schaep bekend stond).

Vraag: wat moet ik me voorstellen bij de verkoop van een cijns van tien gulden per jaar m.b.t. dit pand? Hoe werkt dit? Is het misschien een verhuur?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.