Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Borgstelling 1470 Antwerpen, de finesse vrees ik .

25/09/1470 borgstelling / Bouchout (Boechout) / bij tkerchof achter den choer / 2 steden met huizen, hof, land, grond / Alexus van Wouwe / Gielis Moesvoet / Laureys de Laet alias Mijs, fs. Willem / mr. Cornelis vanden Aggere alias mr. Cornelis Peters / huurders zijn Gielis Snoeye en Willem Ammichoven / nog belast aan den godshuyse van St. Baefs
Sr # 78 057 v 002 

1. Laureys de Laet al[ias] Mijs Willemss[oone] ges[eten] te Bouchout bekende en[de]
2. verlide alsoe meester Cornelis vand[en] Aggere al[ias] meest[er] Cornelis Peters
3. hem <van sijne capele[nen] wege mede beyden …..tot Bouchout>  tenen geg[even]
    heeft 1 stede met huyse hove l[ande] en[de] gr[onde] et p[er]t[inenti]is gelijc
4. Jan van Dapele die in hueringen gehadt heeft houd[ende] tsamen o[m]tr[ent]
5. 1 buynd[er] gest[aen] en[de] gel[egen] te Bouchout tuss[chen] h[ere] Alexus vand[e]
    Wouwe
6. p[ro]chiaens ald[aer] ex u[n]a en[de] de kinde[re]n van Ca[n]telbeke ex alt[e]ra
7. comen[de] acht[er] aend[en] voerg[enoemde] capelin[en] lant h[ier] na bescr[even]
    ts[aers] erflic o[m]me
8. XXIIII s[chellinge] gr[ooten] br[abants] en[de] <bekende> noch alsulke[n] II buynde[re]n
    lants als Henr[ic]
9. Smit lestwerf is hueren gehadt heeft gel[egen] ald[aer] acht[er] de stede
10. voerscr[even] die hij de voerscr[even] Laureys t[er]ve geg[even] heeft o[m]me VIII
      viertele[n]
11. rox antwerpsche[n] mate[n] gelijc de br[ieven die d[aer] af ind[en] hove van
12. Camerijcke gemaect sele[n] word[en] dat wel verclae[re]n selen
13. Ooc eest dat de voers[zeyde] Laureys om[m]e de voerg[enoemde] meest[er] Cornelis
14. en[de] den ghen[en] die namaels de voerg[enoemde] capelinen toebehoe[re]n sal
15. en[de] dat gehoude[n] en[de] versekert te wesene vand[en] XXIIII s[chellingen]
     gr[ooten]
16. en[de] VIII viert[elen] rox erflic voerscr[even] o[m]me d[er] meerde[re]n sekerheit totter
17. stede en[de] lande mette[r] toebeh[oeren] voerg[enoemd] dwelc hem t[er]ve geg[even]
      sal word[en]
18. mede verbonden en[de] tonderpa[n]de geset heeft II steden mette[n] huysen
19. hove l[ande] gr[onde] et p[er]t[inentii]s d[aer] af Giel[is] Snoeye deene stede n[o]g in
      hue[re]n heeft
20. o[m]me XXVIII s[chellingen] gr[ooten] br[abants] tsiaers en[de] Willem[e] van
      A[m]michoven dand[er] stede o[m]me
21. VII s[chellingen] gr[ooten] br[abants] tsiaers gestaen en[de] gel[egen] beyde de stede
      voerscr[even] te Bouchout
22. <neffens een> bij tkerckhof acht[er] de choir tuss[chen] h[ere] Alexus vande Wouwe
      p[rie]ster en[de]
23. p[ro]chiaen ald[aer] ex u[n]a en[de] Giel[is] Moesvoets ex alt[e]r. En[de] die II 
24. stede geloefde de selve Laur[eys] te waerne en[de] te claerne talle[n]
25. dage lossen en[de] te quiten van alle[n] co[m]mer en[de] calang[ien]
26. vutgenomen XII s[chellingen] gr[ooten] en[de] XVI met br[abants] erflic her[en]chijs
27. de[r] godsh[uyse] van s[in]te Baefs d[aer] jaeren voer[en] uitgaen[de] en[de] and[ers]
      nyet
28. voerd[ien] geloefde de voers[genoemde] Laur[eys] aende voersg[enoemde] stede dien
      hem 
29. t[er]ve geg[even] wordt te leggene bynn[en] den
30. yerst[en] IIII jae[re] pr[oximu]o VIII lib[re] gr[ooten] br[abants] eens in repaeren en[de]
      tymmering[en]
30. te weten tallen V jae[re]n de II lib[re] gr[ooten] d[aer] af.

XXV die septembr[is]

Reacties (2)

Pauwel zei op ma, 01/08/2024 - 01:05

borgstelling / Bouchout (Boechout) / bij tkerchof achter den choer / 2 steden met huizen, hof, land, grond / Alexus van Wouwe / Gielis Moesvoet / Laureys de Laet alias Mijs, fs. Willem / mr. Cornelis vanden Aggere alias mr. Cornelis Peters / huurders zijn Gielis Snoeye en Willem Ammichoven / nog belast aan den godshuyse van St. Baefs
Isadfiche: BE SA 166809
Inventarisnummer: SR#78

https://felixarchief.antwerpen.be/detailpagina?invnr=SR_78&dtnr=1224_31&dtrecordid=345248&page=1&pageSize=10&type=copy

1. Laureys de Laet al[ias] Mijs Willemss[oone], ges[eten] te Bouchout, bekende en[de]
2. verlide alsoe meester Cornelis vand[en] Aggere al[ias] meest[er] Cornel[is] Peters
3. hem ^van sijne capelrie[n] wege[n] voe[re] Onser Vr[ouwen] tot Bouchout^  terve geg[even] heeft, 1 stede met huyse hove l[ande] gr[onde] et p[er]t[inentiis] gelijc
4. Jan van Dapele die in hueringe[n] gehadt heeft, houd[ende] tsame[n] o[m]tr[ent]
5. 1 buynd[er] gest[aen] en[de] gel[egen] te Bouchout tuss[chen] h[ere] Alexus vand[en] Wouwe
6. p[ro]chiaens ald[aer] ex u[n]a en[de] der kinde[re]n van Ca[n]telbeke ex altra
7. comen[de] acht[er] aend[er] voerg[enoemde] capelrie[n] lant h[ier] na bescr[even], ts[iaers] erflic o[m]me
8. XXIIII s[chellingen] gr[ooten] Br[abants], en[de] ^bekende^ noch alsulke[n] II buynde[re]n lants als Henr[ic]
9. Smit lestwerf in hue[re]n gehadt heeft, gel[egen] ald[aer] acht[er] de stede
10. voerscr[even], die hij den voerscr[even] Laureyse t[er]ve geg[even] heeft, o[m]me VIII viertele[n]
11. rox Antwerpsche[n] mate[n], gelijc de br[ieven] die d[aer] af inde[n] hove van
12. Camerijcke gemaect sele[n] worde[n] dat wel verclae[re]n selen
13. Soe eest dat de voers[creven] Laureys o[m]me de[n] voerg[enoemde] meest[er] Cornelise
14. en[de] de[n] ghene[n] die namaels de voerg[enoemde] capelrie[n] toebehoe[re]n sal
15. te bat gehoude[n] en[de] versekert te wesene vande[n] XXIIII s[chellingen] gr[ooten]
16. en[de] VIII viert[elen] rox erflic voerscr[even] o[m]me d[er] meerde[re] sekerheit totter
17. stede en[de] lande mette[n] toebeh[oeren] voerg[enoemt] dwelc hem t[er]ve geg[even] sal worde[n]
18. mede verbonden en[de] tonderpa[n]de geset heeft, II stede[n] mette[n] huysen
19. hove l[ande] gr[onde] et p[er]t[inentiis] d[aer] af Giel[is] Snoeye deene stede nu in hue[re]n heeft
20. o[m]me XXVIII s[chellingen] gr[ooten] Br[abants] ts[iaers], en[de] Wille[m] ^van^ A[m]michove[n] dande[re] stede o[m]me
21. VII s[chellingen] gr[ooten] Br[abants] ts[iaers], gest[aen] en[de] gel[egen] beyde de stede voerscr[even] te Bouchout
22. ^neffens een^ bij tkerchof acht[er] de[n] choer, tuss[chen] h[ere] Alexus van Wouwe p[ri]est[er]s en[de]
23. p[ro]chiaen ald[aer] ex u[n]a en[de] Giel[is] Moosvoet ex alt[ra]. En[de] die II
24. stede[n] geloefde de selve Laur[eys] te waerne en[de] te claerne talle[n]
25. dage[n] los vrij en[de] quite van alle[n] voerco[m]me[re] en[de] calang[ien]
26. uutg[enomen] XII s[chellingen] gr[ooten] en[de] XVI mit[en] Br[abants] erf[lic] hee[re]nchijs
27. de[n] godsh[uyse] van S[in]te Baefs d[aer] jaerl[ics] voe[re] uutgaen[de] en[de] and[er]s nyet
28. voerd[en] geloefde de voers[creven] Laur[eys] aende voerg[enoemde] stede dien hem t[er]ve
29. geg[even] wordt te leggene bynne[n] den
30. yerste[n] IIII jae[re]n p[ro]x[im]o VIII l[i]b[re] gr[ooten] Br[abants] eens in rep[ar]acie[n] en[de] ty[m]mering[en]
30. te wetene telke[n] jae[re] de II l[i]b[re] gr[ooten] d[aer] af.
XXV die septe[m]br[is]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.