Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Boedelscheiding Ouder Amstel 1652

Wie kan helpen dit te transcriberen? Wat ik er uit kan opmeken is dat het gaat om de verdeling van een boedel van de vader van twee kinderen, bestaande uit een obligatie en contant geld, maar de essentie ontgaat mij. Alvast veel dank!

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op zo, 02/27/2022 - 12:05

Op huyden den 5 October asnno 1652 compareerde
Jan Jans Tijm de Jonge voor sijn selffs, ter eenre,
en Grietje jansdochter, minderjarich, geassisteert
met Jan Jans Tijm, soon van Jan Jans Tijm,
bloetvooght en Huybert Jans als aengetroude
oom ende vooght ter andere sijde, hebben met den
andere gedeelt de obligatie en gereet gelt ende
roerende goederen naer-
gelaeten bij de voorsz. Jan Jans Tijm, haer overleeden
vader zaliger, ten overstaen van Davit Daniels
Alphen, schout, Claes Tymons en Pieter Alderts,
scheepenen ter Ouder Amstel op naervolgende
manieren, eerstelijck is in de staet bevonden
dat Jan Jans Tijm de Jonge competeert voor sijn gedeelte
als aen verschooten penningen de somme
van ƒ 826.18.0 waervoor hij heeft
genoeten eerst een obligatie van ƒ 300 gulden
ten lasten van Huyberts Jans, item noch de somme
van ƒ 200 die hij aen den boedel te achteren was,
en noch in voldoening de somme van ƒ 500 die
de voorsz. Grietje Jansdochter, sijn suster, t'haeren lasten
neempt, en belooft voort gebruyckt van de voorsz.
somme interest te betalen 3 gulden 10 stuyvers
ten hondert int jaer, waervan het eerste jaer
rente verscheenen sal weesen May 1653, duerende
tot effectuele aflossinge toe en sullen partijen de
voorsz. somme mogen opbrengen en opeyschen tot
vermaninge, mits een vierendeel jaers t'vooren te
waerschouwen, hiertegens sal
de voorsz. Grietje Jansdochter in voldoening van haer
vaders erffenis hebben ende voor eygen behouden
een obligatie houdende de somme van twaleff
hondert carolus gulden ten lasten van Allert Cornelis,
rentmeester, behalven d'obligatie die sij voor
haer moeders erf nu mede geniet, inhoudende
de somme van dartien hondert carolus gulden, ten lasten
van Aldert Cornelis Jongesel, voorts hebben parijen
voorsz. door midden geleyt en gedeelt al kleederen
off meuble goeden, mitsgaders gelt en bij blinde
lootinge ieder sijn toegevalle protie naer /
sich genoomen, behoudende alleenlijk int gemeen
de landen soo deselve bij haer vader zaliger
naergelaten sijn en noch d'reste van een bezegelde brieff ende
obligatie ten laste van Ariaen Jacobs,
verclaeren partijen hiermede vernoeght ende
tevreden te sijn, beloovende den anderen
naer geen ander deeleng, diens aengaende        
te eyschen, directelijck off in-
dirtectelijck in rechten noch daer-
buyten, onder verbant als nae rechten,
deses sonder bedrogh. T'oirconde
bij partijen ende schout ende scheepenen
ter Ouder Amstel op de minute geteeckent,
datum als boven.
Jan Jansz Tijm
Jan Jansz Tijm de Oude
David Danielsz Alphen
Claes Tyemensen
Pieter Allertsz
Grietien Jansdochter
Huybert Jansz
In kennisse van mij
J. Lockhorst, secretaris 1652

Jan zei op zo, 02/27/2022 - 12:40

Veel dank, Geert!

Jan zei op zo, 02/27/2022 - 13:04

Zoals ik deze akte lees, zijn Jan Jans Tijm de jonge en Grietje Jansdochter broer en zus en kinderen van Jan Jans Tijm. Deze laatste Jan Jans Tijm is overleden. Echter bij de handtekeningen staat toch weer een Jan Jans Tijm de Oude. Is dit dan weer een ander? Liggen de familieverhouduingen toch anders? Wie kan hier wat licht op schijnen?

Jan zei op ma, 02/28/2022 - 23:46

Beste Geert,

 

Er lijkt in je transcriptie een woord te zijn weggevallen, dat mogelijk de hiervoor gemelde onduidelijkheid in de familieverhoudingen kan verklaren. Kun jij of iemand anders daar nog eens naar kijken? Zie geel gemerkte deel:

 

Jan Jans Tijm de Jonge voor sijn selffs, ter eenre,
en Grietje jansdochter, minderjarich, geassisteert
met Jan Jans Tijm, soon van      Jan Jans Tijm,
bloetvooght en Huybert Jans als aengetroude
oom ende vooght ter andere sijde,

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.