Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Boedelscheiding 1632

Deze bestaat uit twee pagina's. Zou iemand kunnen helpen bij de transcriptie? Veel dank! 

Reacties (5)

Jan zei op vr, 07/17/2020 - 23:04

DIt is de tweede pagina. Ik heb de indruk dat het tweede deel van deze pagina, onder de eerste groep handtekeningen er ook nog bij hoort.

Geert Ouweneel zei op za, 07/18/2020 - 08:29

Hier is vast het eerste deel. Ik heb nu geen tijd voor het tweede deel. dat komt later vandaag wel, teminste als René niet eerder is.

 

Compareerden etc. d'eersame Jan Jansz Doedesz
ten eerster, Jacob Elbertsz voor hem selve ende
vervangende zijne susters ende broeders kinderen,
nagelaten  van Trijn Jans, huysvrouwe in
haer leven was van wijlen Elbert Roeloffsz,
in de oude mannen ten tweeden, item Jan
Doedesz ende Mattheus Lourisz als man ende
voocht van Lijsbet Doeden, voor hemselven ende
noch als procuratie hebbende van dr. Roelof
Doeden, gepasseert tot dr. Zudwijts op den 13 Marty
lestleden voor twee proffessoren aldaer,
kinderen van Doed Jansz,
ter derder ende Aeltgen Gerrits Croock,
nagelaten dochter van Griet Jans, ter
vierder, alle erffgenamen van
wijlen Rombout Jansz Doedisz, haerluyder broeder
ende oome respective, geinstitueert bij sijn
testament op den 5 April 1631 voor mij notaris
ende seeckere getuygen gepasseert, sijnde
d'voorsz. Aeltge Gerrtis Croock geassisteert
met mij notario als haeren voochd en desen
gecoren, verclarende den voorsz. comparanten
hoe dat sijluyden in alle minne ende
vrundschap hadden geschift, gescheyden ende
gedeelt allen den goederen (uytgeseyt alleen
d'obligatie van twehondert gulden capitael
met verloop, houdende ten laste van Jan
Ewoutsz tot Uutrecht die zijluyden voor alsnoch
vonden geraden te houden int gemeen) bij
henne voorsz. broeder ende oome Rombout
Jansz Doedisz nagelaten, ende dat d'voorsz.
Jan Doedesz, soone van Doed Jansz, voor hem
ende sijn suster ende broeder onder anderen was
te deele gevallen een losrente van vijftich
ponden te 40 grooten t'pond s'jaers,
houdende ten laste van de zes groote steden
van Hollant, staende op den namen van Lijsbet
Cornelis, weduwe van Doed Claesz, verschijnt
in Januarie, losbaer den penning zetien metter verlopen, ende
dat d'andere staecken daerentegen waren vergoet
met obligatien hen, soo sij bekenden, toegevallen
ende overgelevert, gelijck de voorsz. Jan Doedesz
en de den zijnen oock bekenden de voorsz. rentebrief
ontfangen ende nae hem genomen te hebben,
verclaerden mede gedeelt te hebben allen
den penningen ende silverewerck bij henne
broeder ende oome nagelaten, sulcx dat
onder hen negen d'voorsz erffenis niet
gemeens ofte ongedeelt is gebleven als
d'voorsz. obligatien op Jan Ewoutsz t'Utrecht,
met welcke scheydinge ende delinge zij
comparanten verclaerden seer wel te-
vreden te sijn ende te genoegen, bekennende
elck respectivelijck t'geene hem toegedeelt
is, de brief, obligatien, gelt ende silver
ontfangen ende nae hem genomen te hebben,
belovende derhalven dese selve scheyding /

René van Weeren zei op za, 07/18/2020 - 09:51

Ha Geert,

 

Ik wacht wel even ;)

Geert Ouweneel zei op za, 07/18/2020 - 12:35

Hier deel 2:

 

ende delinge goet, vast end van waerde te
sullen houden ende doen houden nu ende ten eewighen
dagen, daertoe verbindende henne respec-
tive personen ende goederen tot bedwangh
van allen rechten ende rechteren, sonder arch
ofte list. In Amstelredam den 17 May 1632,
ter presentie van Wouter? Anthonisz ende Jacob
Jansz Hollesloot, poorteren ende getuygen etc.
Jan Jansen Doedesz
Jan Doedesz
Aeltgen Croocken
Jacob Jansz Hollesloot
Jacob Elbertsen
Mattheus Lourensz

D'voorsz drie staecken, uytgeseyt Aeltgen
Croocken, uyt te drucken d'qualiteyt als voren,
verclaerende alhoewel d'voorsz Rombout Jansz
Doedesz bij sijn testament op den [open plek]
voor mij notaris gepasseert hadde subject
restitutie ten voordelen van hem comparanten
gemaeckt de portie daerinne hij Aeltge
Gerrits Croocken hadde geinstitueert, dat
nochtans zij comparanten voor soo veel henluyden
aengaet voor hem ende henne nacomelingen
hebben gerenuncieert vant t'profijt twelck
sijluyden uyt crachte vant verbant tot eeniger
tijd souden hebben te verwachten gehadt,
so Aeltgen Gerrtis Croocken sonder wettich
nasaet quame te sterven, bij maniere
van donatie ofte gifte onder de
levenden nu voor alsdan ende dan voor
alsnu aen de voorsz. Aeltge Gerrtis Croocken,
present ende accepterende ende haere erffgenamen
schenckende ende gevende alle t'profijt
twelck sijluyden comparanten ende elcke van hen
ofte hare erffgenamen uyt crachte
vant verbant eenichsins souden moghen
aencomen, sonder arch ofte list. In
Amsterdam. datum etc. present ut supra.
Jan Jansen Doedesen
Jan Doedesz
Aeltgen Croocken
Jacob Jan Hollesloot
Jacob Elbertsen
Mattheus Lourensz

Jan zei op za, 07/18/2020 - 20:00

Prachtig, veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.