Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Boedelinventaris uit 1678: met o.a. Schilderijen van Rembrandt etc.

Beste allemaal,

 

Ik ben een boedelinventaris tegengekomen van mijn directe voorouders Anna Maria Vertangen en haar man Gerardo Pelgrom (mijn directe voorouders) en haar tweede man Herman Becker. De zoon van de eerste tweegenoemde personen, Gillis Pelgrom, staat er ook in vermeld en is ook mijn directe voorouder. In de opmerkingen kan ik zien dat het gaat om een enorme boedelinventaris met schilderijen van o.a. Rembrandt, Lievens, Rubens etc. 

 

Vol enthousiasme opende ik de documenten, maar ik krijg het handschrift van die tijd niet te lezen. Het probleem is echter, dat het document nogal uit veel pagina's bestaat (28 foto's). Toch ben ik erg nieuwsgierig en wil ik het leven van mijn directe voorouders beter begrijpen (ik weet alleen dat ze regenten waren). Ik zal hier voor nu één pagina uploaden, maar mocht iemand geïnteresseerd zijn en de tijd ervoor hebben om mij verder hiermee te helpen dan hoor ik dat zeer graag! Ik kan dan evt. de foto's doorsturen via de mail, als dat wat makkelijker is. 

 

Ik hoor het graag!

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Hoorn

Reacties (41)

Otto Vervaart zei op wo, 02/24/2021 - 20:34

Beste Daniëlle, dit is ongeveer het langste document dat ik hier heb gezien, en bijzonder ook! Voordat iemand nu dapper ermee aan de slag gaat, is het toch wel zinnig om te weten dat de inleiding van deze inventaris en de beschrijvingen van schilderijen getranscribeerd zijn voor het Remdoc-project, http://remdoc.huygens.knaw.nl/#/document/remdoc/e14170 . Er is daarbij in het Engels informatie over de familie en de herkomst, verwijzingen naar kunsthistorische literatuur en de exacte locatie van de akte zelf die ook via www.alleamsterdamseakten.nl te vinden is. Behalve schilderijen zijn er natuurlijk allerlei andere voorwerpen in deze inboedel.

Geert Ouweneel zei op wo, 02/24/2021 - 20:41

Het uitwisselen van e-mailadressen via dit net is niet gewenst, denk ik. Als je elke dag een stuk of vijf pagina's psot ebn je er in een paar dagen doorheen.

 

Hier alvast wat je vandaag gepost hebt:

 

voorn. sr. Gerardo Pelgrom, juffrouwe
Anna Maria Vertangen ende
sr. Herman Becker zaliger, respective
begonnen den 19 October 1678
tot den 23 November des selven
jaers, als volcht, namentlijck:

Eerstelijck een huys ende erve, staende ende gelegen op de
westzijde van de Keysersgragt, sijnde twee woonhuysen
met drie gevels, belent Herman Becker voor, de erven
van de Runstraet int midden, ende Dirck Croock op de Prince-
gragt agter, tesamen aen de noortsijde, ende de erfgenamen van
Hendrick Vinck, kistemaker, voor op een vrije muur ende
staende agter de zael van desen huyse op de uytterste gront.
Item dan vorders Marritje Jans, weduwe van Dirck Tielemans,
int midden, ende Gerrit Dircksz op de Princegragt agter,
tesamen aen de zuytzijde, streckende voor van de Keysers-
gragt ende van Hendrick Vincks erfgenamen voorsz tot
agter aen Aldert Pietersz, de voorsz. Gerrit Dircksz en Dirck
Croock voornt., ende tot op de Princegragt, alles vol-
gens de brieff van opdragte daervan sijnde, gepasseert
voor de heeren Nicolaes van Loon ende Cornelis Geelvinck,
schepenen deser stede, in date den 17en Juny q659.

Een huys ende erve, staende ende gelegen aen de westsijde
van de Keysersgragt bij de Runstraet, daer lendeners van
sijn Herman Becker aen de zuytzijde, ende Drick Lock,
huystimmerman, aen de noortzijde, streckende voor
van de straet tot agter aen de voorn. Herman Becker.

Vijff morgen lants, gelegen in de Beemster, op de
kavelkaerte getekent No. 16 G.R., belent ten oosten
de Gispersloot, ten naesten de Gisperwegh, ten
zuyden, No. 15 G.R. ende ten noorden No. 1 A.R., volgens de
brieff van opdragt en quijtscheldingh daervan sijnde,
gepasseert voor de dijckgraeff en hooge heemraeden
van de Beemster voornt. op den 14e Juny 1678.

Een obligatie tot laste vant gemeene lant van Hollant /
en Westvrieslant, ten comptoire van den heer ontfanger de
Wilhem, ter somme van elffhondert ses en tsestich
guldens en twaelf stuyvers, gesproten uyt de vier
capitale leeningen van den jare 1674, staende op den
naem van Herman Becker, ende genombreert No. 464,
in date den 20e April 1674, waerop tot dato egeene
interesten sijn betaelt, dus hier capitael ƒ 1166.12.-.

Een dito ten laste als voren, ter somme van
vijfhondert een en tseventich gulden
13 stuyvers, gesproten uyt de 2 capitale
keeningen van den jare 1675, staende
op den naem van Herman Becker voornt.
L877, in date den 17e September 1675,
waerop geen interest is betaelt, capitael ƒ 571.13.-.

Een dito ten laste als boven ten comptoire
van den ontfangen Uyttenbogaert, staende
op den name van Herman Becker voornt.,
ter somme van agthondert gulden, in
date den 19 February 1676, ende ten selven dage
geaggreert bij de heeren gecommitteerde raden
van Hollant en Westvrieslant, waer-
op de interesten t'zedert de voorsz. tijt ver-
schenen tot dato onbetaelt sijn ƒ 800.-.-.

Item een obligatie ten laste als voren, ten comp-
toire van Nicolaes Bogaert, ontfanger
tot Delft indertijt, ter somma van agt-
hondert guldens, houdende in blanco
in dato den 10e July 1642, ende geag-
greert den 24e September daeraenvolgende,
gefolieert 277 en geregistreert folio 187,
waervan den interest betaelt is
tot July 1673, capitael ƒ 800.-.-.

Een dito ten laste ende comptoire als voren
ter somme van drie hondert ponden van
veertich

 

 

Geert Ouweneel zei op do, 02/25/2021 - 08:54

Beste Danielle. De link waarnaar Otto verwees is maar een fragment van de totale akte. Als je graag een transcriptie wil hebben van de gehele akte, dan wil ik die wel voor je maken. Als het alleen gaat om de vemrelding van de schilderijen, dan is de link van Otto voldoende. Ik hoor het wel.

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 09:40

Hallo Geert en Otto,

 

Ik wilde gisterenavond al op jullie reageren, maar er ging steeds iets mis, ik kon geen reactie plaatsen. Ik ga het nu dus nogmaals proberen.

 

Geert, bedankt voor het transcriberen van dit document. Ik ga u tip volgen en zal zo direct nog een aantal documenten online zetten. Heel fijn dat u de moeite wilt nemen om voor mij de hele akte te transcriberen. Ik zou inderdaad alles getranscribeerd willen hebben.

 

Otto, u ook bedankt voor de link naar een onderdeel van het gehele document!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Daniëlle Hoorn

Otto Vervaart zei op do, 02/25/2021 - 09:55

Wat ik nog vergat is dat er ook schilderijen van andere oude meesters vermeld worden, OpenArch is zo aardig om de namenvan Lievens en Rubens erbij te zetten! Bij de literatuurverwijzingen op Remdoc staat GPI voor de Getty Provenance Index, http://www.getty.edu/research/tools/provenance/search.html . Montias is vooral bekend door zijn werk om boedelinventarissen met kunst uit de Republiek op te sporen. De database met zijn gegevens is te vinden bij The Frick Collection in New York, in deze database is de boedelinventaris uit 1678 te vinden als nr. 254, https://research.frick.org/montias/details/254, met in totaal liefst 231 schilderijen, inclusief de transcriptie van elk item.

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:20

Er gaat steeds is mis, ik kan maar geen nieuw onderwerp starten om de rest van de akte te uploaden. Ik probeer het nu dan via deze weg.

 

En vriendelijk bedankt Otto, ik ga er naar kijken! 

 

Groetjes,

Daniëlle

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:23

DEEL 3

 

Zo werkt het dus wel, als u het geen probleem vind, dan upload ik alles via deze weg.

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:24

DEEL 4

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:24

DEEL 5

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:25

DEEL 6

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:25

DEEL 7

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:25

DEEL 8

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:25

DEEL 9

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:26

DEEL 10

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:26

DEEL 11

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:26

DEEL 12

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:27

DEEL 13

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:27

DEEL 14

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:28

DEEL 15

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:28

DEEL 16

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:28

DEEL 17

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:28

DEEL 18

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:29

Excuses, dit is deel 18

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:30

DEEL 19

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:30

DEEL 20

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:30

DEEL 21

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:31

DEEL 22

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:31

DEEL 23

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:31

DEEL 24

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:32

DEEL 25

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:32

DEEL 26

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 10:34

DEEL 27

 

Dit was het, het handschrift van de eerste pagina (die heb ik hier niet geüpload) kon ik wel lezen. Vandaar dat het 'maar' 27 v/d 28 delen van de akte zijn.

 

Nogmaals vriendelijk bedankt,

 

Groetjes,

Daniëlle Hoorn

Geert Ouweneel zei op do, 02/25/2021 - 15:12

Hier de eerste zes scans. De rest volgt nog.

 

pag. 327 en 328
veertich groten, staende op de name
van G.I. Clant, in date den 6e Februari 1643
B fol. 64, registrata folio 302 verso, ende
geaggreert den 23 April 1643, waer-
van den interest tot Februari 1674 is voldaen,
capitael ƒ 300.-.-

Een dito ten laste van 't gemeene lant
van Hollant en Westvrieslant, ten
comptoire van den ontfanger Uytten-
bogaert in der tijt, ter somme van
vijfhondert ponden tot 40 groten 't pont,
houdende in blanco, in date den 1en May
1673 ende geaggreert den 15e July 1676,
sijnde genombreert in margine no. 728
folio 656, noch no. 497, registrata folio 400, waer-
op tot dato egeene intresten sijn betaelt,
dus hier de voorsz. ƒ 500.-.-

Een schepenenkennisse tot laste van Domi-
nicus Christianus, Italiaense tael-
meester, ter somme van hondert en dertich
guldens, sonder interest, houdende ten
behoeve van Herman Becker, in date den
10e Augsuty 1677 ƒ 130.-.-

Een dito ten laste van Fredrick Christiaensz,
koeckebacker ende ten behoeve van Herman
Becker, ter somme van duysent guldens
capitael, in date den 10e November 1666 ƒ 1000.-.-,
waervan den interest a 4½ percento
in 't jaer 't zedert de voorsz. tijt tot dato on-
betaelt is.

Een dertigste part in een contract van lijfrente
van drie duysent guldens capitale actien
in de geoctroyeerde Oost Indische Compagnie, ter camer /
Hoorn, staende ten lijve van
Herman Becker de Jonge, ge-
passeert op den 11e en volgende dagen der
maent January des jaers 1672 voor
Nicolaes Hemminck, notaris alhier,
waervoren gefurneert is de somma
van ƒ 381.10.- banckgelt, dus hier
deselve ƒ 381.10.-

Een obligatie onder de hant ten laste van
srs. Philippe en David d'Orville, ter somme
van drieduysent caroli guldens a 4 percento ende ten
behoeve van Herman Becker, in date den
23e Marty 1669, waerop tot dato geen
interesten bevinden betaelt te sijn ƒ 3000.-.-

Een dito ter somme van tweeduysent vier
hondert guldens, ten laste van Arnout
van der Kruys, ende ten behoeve van sr.
Herman Becker, in date den 26 Marty
1676, waervan den interest a 6 percento int'
jaer tot den 26 September 1676 is voldaen,
dus hier het voorsz. capitael van ƒ 2400.-.-

Een dito ter somme van driehondert seven
en veertich guldens 2 stuyvers banckgelt,
ten laste van Jacob van Burn, ende ten
behoeve van voorn. Herman Becker,
in date den 15 April 1675 a 5 percento int
jaer, waervan tot dato geen interesten
sijn betaelt, capitael ƒ 347.2.-

Een dito ter somme van driehondert
vijtien gulden, ten laste van Johannes
Althusius ende ten behoeve van
Herman Becker, in date den 4 May 1675,
waervan den interest a 6 percento in 't jaer

pag. 329 en 330
ingegaen sijnde den 4 May tot
noch toe onvoldaen is, dus hier capitael ƒ 315.-.-

Een dito ten laste en behoeve als voren, ter somme van
een en dertich gulden 10 stuyvers, in date den 10 Augusty 1676 ƒ 31.10.-

Een dito ter somme van ƒ vierhondert
caroly guldens, ten laste van Steven
Woowinckel ende ten behoeve van Her-
man Becker, in date den 23 November
1676, waervan den interest a 4 percento
int jaer 't zedert de voorsz. tijt tot dato
onvoldaen is, capitael ƒ 400.-.-

Een dito ter somme van vierhondert
dertich guldens ten laste van Dirck
Greve ende ten behoeve van sr. Herman
Becker, sonder interest, in date den
9e Juny 1678 ƒ 430.-.-

Een obligatie onder de hant ten laste van Catarina
Waterloo, weduwe van Jan de Lambre.
en de ten behoeve van Herman Becker, ter
somme van tweehondert caroli guldens,
in date den 23e Juny 1677, waer
vooren sich als borge heeft geinterponeert
Dirck Otto ende tot naerder versekeringe van-
dien als pant ter minne ter handen gestelt
is een diamant dick steen ringetje ende een
assignatie van tweehondert guldens op
Balthazar Jacott, capitael ƒ 200.-.-,
met den interest vandien tegens 6 percento int
jaer.

Een dito ten laste van Catarina de Meijer,
weduwe Hendrick van Bobbert, ter somme van
tagtich guldens, in date den 23 Juny
1677, ten behoeve van Herman Becker, ende daer- /
voor aen deselve ter hand gestelt drie
gesneden houte beeltjes, om deselve te
verkopen, ende niet verkogt werdende
wederom te restitueren, capitael ƒ 80.-.-

Een dito ter somme van hondert guldens,
ten laste van Catarina Hendrix ende ten behoeve
van Herman Becker, date 5 July 1675,
waervoren als pant ter minne ontfangen
is een silver tuych, vier dito sleutels en
vier silvere ducatons, capitael ƒ 100.-.-

Een dito ten laste van Anthony van der
Laen, ter somme van een en tseventich guldens
10 stuyvers ende ten behoeve van Herman Becker
voornt., in date den 31 January 1677, waer-
voren als pant ter minne gestelt is
vijf stucken schilderijen, onder conditie
dat, indien denselven van der Laen in gebrec-
ke quame te blijven, de gemelde somme voor
primo May daeraenvolgende te voldoen,
alsdan hij Becker soude hebben ende in ey-
gendom behouden een stuckje schilderij,
sijnde een trony, capitael ƒ 71.10.-

Een dito ter somme van tweehondert gulden,
ten laste van Francois de Bruyne,
ende ten behoeve van Herman Becker, in
date den 29 October 1675, waervoren als
pant ter minne gegeven is 28 parc-
kemente geschriften of exemplaren,
door hemselfs geschreven, capitael ƒ 200.-.-

Een dito ten laste van Abraham Chapman,
ter somme van agtduysent negenhondert
agt gulden en 7 stuyvers, ten behoeve van Herman /

pag. 331 en 332
Becker a 6 percento in 't jaer, in date den 4 November
1675, capitrael ƒ 8908.7.-

Een dito ten laste en ten behoeve als voren, van
vijfduysent vijfhondert twee en dertich
guldens, met d'interest a 6 percento in 't jaer in date
den 4 January 1676, waerop aen den voorn.
Becker als pant ter minne ter handen is
gestelt 400 rouwe terranneussche elants huyden,
om deselve te doen bereyde tot sijn
Chapmans laste ende bij vercoop den voorn.
Becker daervan te genieten de geregte halve
winst, sonder eenige schade of verlies te
dragen, capitael ƒ 5532.-.-

Eenen dito ten laste van Theodora de Liesvelt
ende ten behoeve van Herman Becker,
d'eene ter somme van duysent guldens ende
d'andere van vierhondert guldens, in date
den 11 September 1674 en 15 May 1675, d'eerste
a 5 ende de laetste a 6 percento in 't jaer, geaugmenteert met
ƒ 124 aen verschene interessen tot 11 September 1676, waer-
voren als pant ter minnen sijn ter handen
gestelt 16 stucken schilderijen, ende nader-
hant op deselve obligatien afgelost de
somme van seshondert vier en 't seventich guldens
5 stuyvers, sulcx daerop noch resteert ƒ 850.-.-
met d'interessen vandien.

Een dito te laste van Reynier Lieftinck,
ter somme van vierduysent guldens, ten behoeve
van Herman Becker, in date 16 September
16745 a 6 percento in 't jaer, waervoren
als pant ter minne ter handen gestelt
is sijn 2 obligatien, namentlijck een ter
sommevan ƒ 2000.-.-, ten laste van Hollant en Westvreieslant op 't comptoir
van den ontfanger generael Joan van
Berckel in der tijt, in date 6 December 1644,
staende op den naem van Cornelis Schulperoort /
ende de eerste ter somme van ƒ 1350.-.-, ten laste van de
generale middeln 's lants van Utregt,
staende op den name van Volckert
Versteegh, in date den 1e Juny 1647, dus
hier het voorsz. capitael van ƒ 4000.-.-
Ende is in minderinge vandien door den voorn.
Reynier Lieftinck aen Herman Becker ter hande
gestelt een wisselbrieff bij hem getrocken ten laste
van de heer Johannes Heydanus tot Rotterdam
ende bij denselven geaccepteert, dus hier per memorie.

Een dito ten laste van Pieter Hendricks Hagen,
ter somme van agtduysent vijfhondert
guldens, ten behoeve van Herman Becker
a 6 percento int jaer, date 18 April 1678,
waervoren als pant ter minne is gegeven
omtrent 580 stucx walrusbaerden,
capitael ƒ 8500.-.-

Een dito ten laste van Johannes Mortier, ter
somme van vierduysent tweehondert vijf-
tich guldens a 6 percento in t'jaer, ten behoeve
van Herman Becker, in date den 18 April 1678,
waervooren als pant ter minnen ter handen
gestelt is omtrent 29-- stucx walvisbaer-
den, sijnde de left van 5800 stucken dito
baerden, waervan d'andere helfte is toe-
behorende de voorn. Herman Becker, capitael ƒ 4250.-.-

Een dito ten laste en behoeve als vooren, ter somme
van vijf en twintich hondert guldens
a 6 percento in 't jaer, in date den 3 Juny
1677, waervoren verbonden sijn 6000£
walvisbaerden, capitael ƒ 2500.-.-

Een dito ten laste en behoeve als boven, ter
somme van twaelfhondert guldens
a 6 percento in't jaer, in date den 9 September
1677, waervoren als pant ter minne
is ter handen gestelt 750 stux
walvisbaerden, wegende 3164£, capitael ƒ 1200.-.-

pag. 333 en 334
Een dito ten laste van Gerrit Adriaense van
Mourick ende ten behoeve als voren, ter
somme van duysent guldens a 6 percento
in't jaer, in date 25 Marty 1678,
waervoren als pant ter minne ter
handen gestelt is ses stuck vaten mossel-
wijn, capitael ƒ 1000.-.-

Een dito ter somme van tweeduysent guldens,
ten laste van David de Mesquita, ende ten
behoeve als voren, a 6 percento in t'jaer, date
30 Marty 1678, waervoren als pant ter
minne is ter handen gestelt een doosje,
verzegelt, waerinne een diamant-
ringh en een kropbootje, capitael ƒ 2000.-.-

Een dito ten laste van G. van Edelsteyn op
Hoberop, L. Barre ende Theodora
de Vos, ieder in solidum, ter somme van
agtienhondert guldens a 6 percento int
jaer, date 14 February 1678, waervooren
als pant ter minne is ter handen
gestelt een diamant dicksteen, staende in
een goude rinck, waeraen een signet
gedruckt, capitael ƒ 1800.-.-

Een dito ten laste van Abraham Tobias
en ten behoeve als voren, van agt en twin-
tich hondert vijf en twintich guldens
a 6 percento in 't jaer, date 1 Juny 1676,
waerop volgens aparte acte ten selven
dage als pant ter minne ter handen
is gestelt een dubbelt snoer peerlen
van 100 stux, verzegelt aen de eynden,
wegende 't samen 132 caraet, noch een /
diamant-hartje, weegt 6¼ greyn, twee
diamant ringen in silver geset, item een
stuck schilderij, sijnde een stilleven van
doode vogels, een dito van een vrouwe trony ende een stuck
van briste, sijnde krijgsrustingh, dus
hier het voorsz. capitael van ƒ 2825.-.-

Een dito ten laste van Dominicus van Tol, ende
ten behoeve als voren, ter somme van ses en
tsestich guldens 6 stuyvers, in date den 26 September
1674, waervoren als pant ter minne
ter handen heeft gestelt een stuck schilderij
door hem gedaen, dus hier de voorsz. ƒ 66.6.-

Een dito ten laste van Abraham van Halmael
Isaacks, ten behoeve als voren, ter somme
van negenduysent twee hondert ses en
dertich guldens a 6 percento int'jaer, in
date den 31 October 1675, waervoren als pant
ter minne gestelt is de quantiteyt
van ses balen cono..enilie, capitael ƒ 9236.-.-

Een dito ten laste en behoeve als boven, ter somma
van vijftien guldens vijftien stuyvers, in date
den 24 October 1675, capitael ƒ 15.15.-

Een dito ten laste van Gerrit Uylenborgh,
ten behoeve als voren, ter somme van seventien
hondert en tien guldens, date 21 Marty
1674, capitael ƒ 1710.-.-

Een dito ten laste van Johannes de Renialma,
ten behoeve van Herman Becker, ter somme
van veertien hondert vijf en tachtich
guldens banckgelt a 5 percento in 't jaer gedateert 7 Maert
1653, waervan op den 22e September 1656

pag. 335 en 336
voor den Geregte deser stede sententie tot
sijnen laste is gewesen ende op den 1 January
1658 daerop per cassa ontfangen de somme van
ƒ 1279.-.-, sulcx dat noch resteert de somme van ƒ 206.-.-
met de interesten vandien.

Een dito acte van borgtoght ten laste van Frans Six, Catalina Hin-
lopen en Willem Six Willemsen, yder in
solidum ende als principael, ten behoeve
van Herman Becker voornt., ter somme
van tweeduysent tweehondert guldens
a 512 percento in 't jaer, in date den 21e Ocotber 1672 ƒ 2200.-.-

Een dito ten laste van Willem Six Willemsz
voornt., ten behoeve als boven, ter somme van
agt en twintich hondert caroli guldens
a 6 percento in 't jaer, in date den 31 October 1675 ƒ 2800.-.-
waervan den interest tot ultimo October 1677 is betaelt.

Een dito ten laste en behoeve als voren, ter somme
van vierduysent negenhondert ses en 't se-
ventich guldens a 6 percento, date 1 Juny 1676,
waerop den interest voorschreven
primo December 1677 is voldaen, dus hier capitael ƒ 4976.-.-

Een dito ten laste van de heer schepen Willem
Blauw, ten behoeve als boven, ter somme van
ses hondert dertich guldens in date den
25e May 1678

Een dito ter somme van vierhondert gulden,
ten laste van Cornelis Leyenaer tot Staveren,
ten behoeve als voren a 4½ percento 's jaers, date
primo September 1670, capitael ƒ 400.-.-

Een dito ten laste van Jean Vos, ten behoeve als
voren, ter somme van tweehondert guldens
a ½ percento 's maents, gedateert 30 Juny 1678 ƒ 200.-.- /

Een dito ten laste van Andries van Haren,
ten behoeve van de voorn. Herman Becker.
ter somme van duysent guldens banckgelt
a 4 percento in 't jaer, in date den 7e July 1676,
capitael ƒ 1000.-.-

Twee dito tot laste van Matthias Koeltgens,
ten behoeve als voren, d'eene ter somme
van hondert vier en tnegentich gulden,
in date den 9 July 1675 en d'andere van
vier en dertich guldens en dertien stuyvers,
in date den 9 Juny 1676, tesamen capitael ƒ 228.13.-

Een dito ten laste van Sybrant Camay, ter
somme van vijfhondert guldens a 4 percento,
ten behoeve van Herman Becker, in date den
27e April 1658, waervan den interest
verschenen den 27e April 1671 is voldaen,
dus hier het voorsz. capitael van ƒ 500.-.-

Een dito ten laste van Philip Coninck, ten
behoeve als voren, ter somme van twee-
hondert guldens a 4 percento, in
date den 21 Marty 1673 ƒ 2000.-.-

Twee dito ten laste van mr. Jan Braems, chirur-
gijn, ten behoeve van Herman Becker,
d'eene ter somme van seventich guldens,
in date den 27e Marty 1673, waervoren als
pant ter minne ter handen gestelt is een
goude rinck met agt kleyne diamant
facet steentjes, met d'interest van de voorsz.
somme tot d'effectuele voldoening betaelt,
ende d'andere ter somme van sestich guldens,
in date den 29e Juny 1676, dus hier tesamen
in capitael ƒ 130.-.-

pag. 337 en 338    
Een dito ten laste van Abraham Francen, ter
somme van hondert guldens, ten behoeve
van Herman Beckers, in date den 9e February
1660, waerop ontfangen is ƒ 32.10.-,
resteert noch aen capitael ƒ 67.10.-

Een dito ten laste van Theodorus Kercken-
raet, ten behoeve als boven, ter somme van
drie en tsestich guldens, in date den
25e Januari 1677 ƒ 63.-.-

Twee dito ten laste van Jan Lievensz, ten behoeve
als boven, yderer ter somme van vijftich
guldens, in datis den 22e May 1667 en
2 October 1668, waervoren als pant ter
minnen in handen gestelt sijn 3 schilderijtjes,
sijnde Abrahams offerhande, Priamus en
Thisbe en Gidion ende dan noch een stuck
schilderij, sijnde Andromeda, dus hier
het voorsz. capitael tesamen van ƒ 100.-.-

Noch twee dito ten laste ende ten behoeve als
voren, d'eene ter somme van hondert
guldens in date den 23 May 1667, en
d'andere van tweehondert guldens
in date den 11 November 1667, tesamen in
capitael ƒ 300.-.-

Een dito ten laste van Benjamin Muller,
ter somme van twaelfhondert guldens,
benevens sestich guldens voor een
jaer interest, ten behoeve van Herman
Becker, in date den 19 November 1664, doch
veraccordeert tegens 22 percento, bedraegt ƒ 244.-.-

Vier dito ten laste van Lodewijck van Wester-
hof, ten behoeve als voren, monterende te- /
samen vijf en tachtig guldens en 8 stuyvers, in
datis den 15 Juny, 3 July, 18 Augusty
en 25 December 1674, respective ƒ 85.8.-

Acht recepissen van de capitale leening
van den jare 1673, betaelt bij Herman
becker, monterende tesamen de
somme van ƒ 556.-.-

Een losrentebrieff, ter somme van hondert
en twintich guldens jaerlijxe losrenten,
ten laste van Meyndert Taken, ende ten behoeve
van Herman Becker, spruytende over de
de custinge van een huys en agterhuys
met hunnen erven, staende en leggende
op de Zeedijck, op de noorderhoeck van de
Molensteegh, belent deselve steegh aen de
zuytzijde, en Pieter Gijsbertse met een
gemeene muur aen de noortzijde,
streckende voor van de Zeedijck af tot
agter aen de weduwe van Joan Root, gepasseert
voor de jeeren Johannes Hudde en Leonard
Ranst, schepenen der stadt Amsterdam,
op den 24e November 1670, monterende
het capitael a 4 percento de renten ƒ 3000.-.-

Een obligatie onder de hant, ten laste van
Hans Daniel Frans, ten behoeve van Herman
Becker, ter somme van vierduysent vijff-
hondert en agtentsestich guldens, waer-
voren in betaelinge geven is een ...brief
van 2000 daelders a 32 stuyvers, sulcx dat alsdan
noch soude resteren de somme van dertien-
hondert agt en tsestigh guldens
met d'interest vandien a ½ percento 's maents,
dus hier de voorsz. ƒ 1368.-.-.

 

Geert Ouweneel zei op do, 02/25/2021 - 19:15

Hier de volgende zes scans.

 

pag. 339 en 340
Een dito ten laste van Frederico de Moucheron,
ten behoeve als voren, ter somme van hondert
guldens, sonder interest, in date den
1 Augusty 1662 ƒ 100.-.-

Een dito ten laste van Cornelis Berc-
kendael, ten behoeve als voren, ter somme
van hondert guldens, in date den 9e
July 1676 ƒ 100.-.-

Noch een obligatie ten laste van Arnout
van der Kruys, ten behoeve als voren,
ter somme van negenduysent seven hondert
en vijftich gulden, in date den 8e Marty
1670 ƒ 9750.-.-

Een obligatie ten laste van 't Edele Mogende Col-
legie ter Admitraliteyt alhier, ten comp-
toire van den heer ontfangen Slicker,
folio 121 verso, sijnde in blanco gedateert 23
April 1676 en ten selven dage geaggreert,
registrata folio 31, waervan den interest a 4 percento
in 't jaer noch onvoldaen is, dus hier het
capitael ƒ 1000.-.-

Een acte van cautie onder de hant, ten
laste van Nicolaes Huyssen voor desselfs
broeder Jan Huyssen, ten behoeve van Her-
man Becker, ter somme van seshondert
guldens, in date den 24 Juny 1664, waer-
op den interest tot den 11 January 1666 is
betaelt, capitael ƒ 600.-.-

Een obligatie ten laste van Anna Vertange /
huysvrouw van Johannes van Sulpen,
ter somma van vijftich guldens,
ten behoeve van Herman Becker, ge-
passeert voor den notaris Jacobus Hellerus
en sekere getuygen, in date den 22 October
1671, ende waervoren verbonden gelijcke vijftich
guldens uyt haere voorn. mans te
verdiene gagie ƒ 50.-.-

Een acte van transport ten laste van Frederick
Werdelman tot Coppenhagen, en ten behoeve
van Herman Becker, ter somme van twee
duysent een hondert dertien guldens 11 stuyvers
8 penningen, affslaende de somme van ƒ 250.-.- daer-
op betaelt, gepasseert doorr Lodewijck van
Westerhoff voor den notaris Adriaen Lock
op den 27e Juny 1676, bedragende 't restant
van de voorsz. schult ƒ 1863.11.8

Een quitantie en acte van rederije van
Claes Reyners, schipper van 't schip Het
Vergulde Kromhout, ter somme van
vijfhondert guldens, bij Herman Becker gefurneert
voor 1/32 part in 't selve schip, in date den 3e
May 1668, dus hier per memorie de voorsz. ƒ 500.-.-

Een dito van Albert Wijbes, schipper opt
schip genaemt Het Slot van Riga, ter
somme van vierhondert en vijf en tseven-
tich guldens, bij dito Becker gefurneert
voor sijn 1/32 part in 't selve schip, in
date den 2e April 1677, dus hier per
memorie de voorsz. ƒ 400.-.-

Een actie in de geoctroyeerde West Indische Compagnie
ter camere deser stede, ter somme van negen

pag. 341 en 342
duysent een hondert negen en twintich
guldens en 7 stuyvers capitael, staende op
den naem van Herman Becker, dus hier
per memorie de voorsz. ƒ 9129.7.-

Noch een actie in de gemelte compagnie en
camere, ter somme van ƒ 238.10.- capitael
en ten behoeve als voren, per memorie ƒ 238.10.-

Volcht het huysraet
en imboedel, juwe-
len, goudt en sil-
verwerck. /

Silverwerck
Een groot gedreven lampetkan
Een groote gedreven lampetschotel
Een groote gedreven belblaker, sijnde het pillegift van Johanna Beckers
Een kommetje, sijnde mede een pillegift van de voorn. Johanna Beckers
Een groote gedreven schael
Twee gedreven schenckborden
Vier gedreven kandelaers
Een snuyterbackje en 3 snuyters
Een silvere vergulde gedreven houte schaelkom met sijn dexel
Een groote gedreven kruytdoos
Een gedreve poeyerdoos
Een dito confoor, met sijn vuur-test en plaetje
Een schavottje
Twee gedreve soutvaten met tulpjes
Twee dito sonder tulpjes
Drie kleyne soutvaetjes
Een gedreven mosterpot
Twee ongedreve dito
Seven lepels
Een mosterlepeltje
Twee eyer-lepeltjes
Ses vorcken
Een tabacxdoos en stoppertjes
Een silver tuygh met een mesje en vorck
Twee vergulde geamelieerde gedreven rijxappels, boven met septers
Twee vergulde voetjes tot wijnroemers
Een poppe lampetkannetje en schoteltje
Een dito strooy mantje
Twee dito kandelaertjes
Een brandewijns kroolje en kommetje

pag. 343 en 344
Een papegaeys kouwetje en haerdtijsertje
Een poppe tangetje, asschop, twee pothengseltjes, snuyter-
tje, kolfje, vorckje, disseltje en potdexeltje
Een lit van een wijnkan
Een beslach van een portepee
Een dubbelde robbevelle mans messekoocker met silver be-
slach
*Een schilpat koffertje met silver beslach
*Een houwer met een silver gevest en dito schee
*Twee silveren penningen d'eerste groot en d'andere kleyn
*Twee paer dito gespen
*Een goude medalie
*Een dito merckringh
*Een esmeraud in een goude ringh
*Een gout riem beslagh
*Twee silvere rottingh greepen
[Opmerking in de marge betreffende de met * gemarkeerde voorwerpen:]
NB. komt toe volgens notitie geschreven met de hant van sr. Herman Becker saliger, aen de
kinderen van Gerardo Pelgrom saliger, wegens haer vaderlijcke goederen in 't lot no. 1
Een testament en psalmboeck met gout beslagen, een een dito
kettingh daeraen, drie dick
Een goude medaille en schakelde kettingh, sijnde drie dick,
sijnde deselve vereert volgens het opschrift van de heer Reikloff
van Goens aan Paulus Pelgrom
Een ditto met een schakelde kettingh vijff dick sijnde, de
medaille het stadhuys van Amsterdam, sijnde pillegift van
Herman Becker de Jonge
Een goude gebroocke bel met een platte schakelketting drie
dick
Een silver horlogie met een silver kettingh
Een goude medaille waarop twee schepen
Een goude penning daarop St. Maria op staat
Een ditto sijnde het kindeken Jesus
Een ditto daarop staat Gott is mijn troost
Een ditto, sijnde pietas
Een goud beslagh tot een psalmboeck
Een groene segrijkoker met een goude kettingh daerinne
Twee agate hechtjes ende een goude vorck
Twee goude wapenringen met het wapen van den overledene /
Twee goude hoepringen
Een goude koortkettingh langh drie ellen en anderhalff
Een ditto platte kettingh langh vijff vierendeel
Een goude kraalkettingh langh twee ellen en een halff
Twee enden ditto langh drie vierendeel
Vier goude stiffen
Twee braseletten ider net vijftien paarlen beset
Een oostindisch langhwerpigh stuck gemunt gout
Een ditto van silver
Tien stuckjes gemunt gout, de groote van een dubbelde stuyver
Seven dito, wat kleinder
Een goude geamailieerde merckringh
Een tant van een bel met goud beslagen
Twee agate heften
Een goude ringh met een St. Jacob
Een ditto net vier steentjes
Een goud tobacq stoppertje met een priemige daarin
Twee gouden merckringen
Een silvere gevest van een degen
Een silver seepballetjesdoosje
Een silver signetje, sijnde een St. Jacob
Een dubbelde goude ducaton
Drie vierdubbelde gouden pistoletten
Twee goude enkelde rosenobels
Een dubbelde ditto
Een goude sitter
Drie dubbelde ducaten
Een goude crusaat
Elff goude ducaten
Een halve goude ducaton
*Een silver penning daar't geloof op staat
*Een dat Gustavus Adolphus op staat
*En een daar de passie op staat
[in de marge bij de met * gemerkte voorwerpen}
Die geseght werden vereert te sijn aen de kinderen
van saliger Gerard Pelgrom
Een groote silvere medaile, sijnde den adelaar met de rijxwapen
Een silvere penningh daerop staet Gillis Vertange
Een heele ende vier halve portijxdaelders

pag. 345 en 346
Twee silver medailles, sijnde de vrede
Een silver dooppenningh
Een silver plaat met het wapen van Pelgrom ovaalsgewijs
Een ditto trouwpenningh
Een ditto penningh waarop twee schepen
Een ditto vreedepenningh
Een dito sijnde de liefde
Een ditto vreedepenningh met hooghduyts opschrift
Een ditto van de vijantschap en liefde
Een dito daer een brandent hart op staat
Een ditto daar fortuyn op staat
Een ditto daarop staat: dat woort is vleesch geworden etc.
Noch vijff ditto de groote van een rijxdaalder
Twaelff pottpenningen, soo groot als kleyn
Een gedenckpenningh ter bruyloft van Hans van Loon
en Anna Ruyghaver
Twaelf stuckjes silver soo klein als groot
Een vierkant stuck silver waarop het wapen van Haarlem
Acht stuckjes Oostindisch silvergelt
Een medalle in een goude rant, sijnde den grooten magol
met een glas overdeckt
Een silver coffertie, sijnde Japans draatwerck
Een kleynder ditto
Een struycke met 2 goude graenaetappels en silver bladen,
waarvan de eene met eenige paarlen is beset
Een gout struyckje waarin een goud Chinees mannetje
4 kleynder ditto sonder mannetjes
Drie tackjes barnsteen
Ses agate copjes soo groot als kleyn
Twee dito bosjes
Twee glase koppies op de manier van agaat /
Twaelff stucx lapis besoar
Eden ronde agate steen met silver vergult beslagen,
beset met eenige steentjes van diversche colour
Een agaatje met een gewas steentje
Drie stucx goude brazeletten met ruycken coralen
Twee goude strickjes met roode steentjes
Een gout haertje
Een silvere spatel
Een schaertje net silver beslagen
Twee silvere fontenel-dexels
Een paer silvere schoengespen
Een silver sleutelkettinckje
Twee silvere stifjes
Een bloet corale kettinckje met silvere coraaltjes
Drie silvere vergulde akertjes

Juweelen
Een dicksteen diamant in een goude rinck, wegende uyt
den goude vier caraat, bezegelt met het signet
van den overledene
Een goude hoep, beset met twaelf diamanten
Een groote diamant roos, wegende 314 caraet uyt den
goude
Een dito gestreckter, doch wat bruynder
Een dito wat kleynder en gedrongener
Een lanckwerpige dicksteen in 't gout van agt en negen
greyn
Een dicksteentje in t'gout van 5 a 6 greyn
Een bruyne diamant int gout
Een weecke topaes in een gebroke goude ringh
Een roos steentje buyten 't gout
Een blaeuwe saphier int gout, met het Pelgroms wapen
Noch een dito sonder wapen
Een lanckwerpige diamant, met twee driehoeckige
dito aen de zijden, staend eint gout
Een gout ringetje met drie diamantsteentjes
Een dito met drie kleyntjes dito
Een dito met een robijnsteen

pag. 347 en 348
een dubbelde ringh met twee steentjes, t'eene groen
en t'ander root
Twee goude oorringetjes
Een strick met een boot, tesamen beset met 34 stucx
diamanten, soo groot als kleyn
Een paar losse pendanten, tesamen met 34 stucx diamant-
steenen beset
Een paer dito, waervan uyt de eene een steentje manc-
queert
Twee duyfjes, yder beset met ses diamantjes
Een silvere vergulde gordel met peerlen en robijnen beset
Vier en twintich goude doppen, yder beset met 5 peerlen
Negen en twintich doppen, tesamen met 28 peerlen beset
Seventien doppen op een lintje, met peereltjes beset
Een brazelet peerlen, met eenige losse dito, tesamen
248 stucx, wegende 88 caraat
Een slotje met seven diamantjes
Een paer brazeletten, yder met 54 peerlen, wegende de
peerlen tesamen 66 caraat
Twee peer-peerlen met goude stifjes, wegende ses caraet
Een dubbelt snoer peerlen, tesamen 131 stucx, wegende
een en tnegentich caraet
Een enckelt dito, sijnde 97 stucx, wegende 42 caraet
Twee peerelstrickjes, tesamen 228 stucx, wegende
't negentich caraet, los gedaen in een doosje
Twee brazelettjes, yder met 54 peereltjes, wegende
vijf en dertich en een halve caraet
Negen en twintich agaete dopjes
Viert massen peereltjes, tesamen 212 stucx, wegende
seven en tseventich caraet
Eenige losse peereltjes in een doosje
Een brazelet met 223 peerlen, wegende 124 caraet
Twee peer-peerlen, wegende 9 3/4 caraet, met het gout
Twee ongegaet peerlen, wegende tesamen 7 3/4 caraet
Een dito gegaet, wegende 312 caraet

Contante penningen
Twee sackjes, in yeder twee hondert silvere
ducatons ƒ 1260.-.-
Een dito daerin hondert ducatons ƒ 315.-.-
Noch in diversche specie de somma van ƒ 91.17.-
 ƒ 16766.17.- /
In banco dese stede de somme van ƒ 17657.3.8,
dus hier deselve sonder de agio vant banck-
gelt de voorsz. ƒ 17657.3.8
Onder den cassier Hendrick Korff, volgens
rekeninge ƒ 2157.1.8

Porceleyn
Een groote doofpot, met sijn dexel
Een dito wat kleynder, met sijn dexel
Twee dito sonder dexels
Vijftien heele lampet-schotels
Ses halve dito
Een groote kom
Negen groote flessen
Elf kleyne doofpotten
Een theewaterspot en decksel, met silvere
oortjes en knop
Vier beeckers
Drie kandees kommen
Vier bierkannen, waervan twee met
decksels
Ses dito met silver vergulde ooren
Ses wijnkannen, met silvere litten, waer-
van twee gebroken
Twee thee-pottjes
Twee spuwpottjes
Twee flessen
Een koelvat, gebroken

pag. 349 en 350
Twee rolwagens
Een dito wat kleynder
Een pottilje
Twee kleyne flessjes waervan t'eene
gebroken
Een waterpot, waervan het oor ge-
broken
Drie azijnflesjes
Een halve lampet-schotel, gescheurt
Agt en twintich boter-schoteltjes
Een kleyn pottje
Een verguldt verglaest perceleyne
pottje, met sijn decksel
Een dito mostertpoth, doch gebroock-
ken
Een dito kopje met twee ooren
Vier enckelde schalen, waervan een
gebroocken
Twaelff dubbelde boterschootels
Drie kopjes, waervan 't grootste
gescheurt
Een lamp met een silvere decksel
Een fles, boven met silver beslagen
Een gebroke mosterpottje met silver beslagen
Een porceleyne bierkan ende dito dexel /
Een wit porceleyn schavotje
Twee dito keteltjes
Een dito kommetje
Twee dubbelde boterschotels
Een scheerbecken
Twee schaaltjes
Noch drie dubbelde boterschotels
Acht schaaltjes waarvan een gebroocken
Vier kommetjes
Twee kandeelkommen met leeuwjes op de decksels
Drie dito was kleynder met haar decksels
Twee tuytkannetjes
Twee schulpen
Vijff kleyne kommetjes
6 doorlichte teekopjes met silver beslagen
Een waterpot
Twintigh kleyne koppies
Vijftien teeschoteltjes
Ses dito was kleynder
Twee sauviertjes
4 dubbelde thekoppen
Vier enkelde
Een suyckerbos
Twee kleyne kopjes met decksels
Vijftigh stux poppe teeschoteltjes
Acht ditto koppies
Vier kleyne flessies
Twee kleyne blompotties
Vier bossies met haer decksels
Een kleyn tuytflessie
Vier roode teepottjes met goudt besalgen
Een ditto keteltje als boven
Twee Chineese mannetjes

 

Daniëlle Hoorn zei op do, 02/25/2021 - 20:08

Heel erg bedankt (alvast) Geert! Ik stel uw moeite zeer op prijs. 

Geert Ouweneel zei op vr, 02/26/2021 - 11:06

Derde deel, weer zes dubbele pagina's.

 

pag. 351 en 352
Drie deckseltjes en noch eenig ander gebroken
goet

Dusverre het porcelijn

Een oud aarde kannetje met een silver lit
Een vierkant verlackt doosje waarin 4 kleynder ditto
Een dito ovaalsche reys
Een christalle lepel en vorck beyde met een goud ringetje
Twee lackte backjes

Schilderijen in 't voorhuys
Een stil leven van W. Calf
Een lantschap van Paulus Bril
Een dito van Simon de Vlieger
Een bos van Jan Loievensz
Een lantschap van denselven
Een Herckules van P.P. Rubens
Een dito van denselven
Een vrouwe tronie van Rembrant van Rijn
Een dito van Philip Coninck
Een mans tronie van Rembrant, sijnde sijn eygen contrefeytsel
Een Italiaensche paerdemarckt
Een stuck, sijnde drie coningen van Lucas van Leyen
Een Italiaens lantschap van Jan Lap
Een dito van Jan Blom

In de gangh
Een mans tronie van Rembrant
Den Dam van Jacob Ruyschdael beleent /
Een straetie van diti Ruyschdael beleent
Een lantschapie van Lievens
Een capitael stuck van Philip Wou-
werman, sijnde eenige soldaten
Een avontmael Christi, Italiaens
Een Pilatus van Lievens
Een Italiaensch stuck van Apollo en Pan
Een bruyloft na Breugel
Een keucken met eenige fruytagie
Een oudt mans conterfeytsel
Een Italiaens stuck met goden en godinnen

In't portael uyt de gang
Een klijn stuckie, sijnde twee boerties van Brouwer
Een dito van Jan Marsen de Jonge, sijnde ruyterties
Een harder en harderin met schapen van J. Felpacker
Een naeckte Ceres met eenige saters
Een stuckie met boerties van Helleman
Een kerckie met eenige munnicken en beel-
ties
Een vrouwe tronitie, sijnde ovael
Een klijn lantschap van Herribles
Een lantschapie, sijnde ovael
Een stuckie, sijnde twee boerties na Breugel
Noch een ovale lantschapie
Een stuckie van twee tronities, sijnde
Italiaens
Een lantschapie van Eversingen
Een klijn ront lantschapie
Een ovaeltie, sijnde twee messieurs
Een sackpijpspeelder, sijnde ront

pag. 353 en 354
Een Joseph en Maria, Italiaens
Een lantschapie van Lievens
Een stuckie, sijnde waersegsters, Italiaens
Een brant bij nacht

Int achterportaal
Een lantschap na Paulus Bril
Een blompot, sijnde van J.S.
Een stilleven, sijnde een silver lam-
pet van Simon Luttinckhuysen
Een schrijvende juffer
Een lantschap van Everdingen
Een mans tronie, sijnde ovael
Een corte guarde met beelden en
wapenrusting
Een fruytagie van Cornelis Kick beleent
Een stilleven van S. Hijmes
Een marijen beelt met andere beelden
van van Dijck Ribbens
Een lantschap van Philip Coning
Een tobacksdrinckertie
Een Venus en Cupido, na Rembrant
Een offerande van d'oude Jan Lievens
Een mans tronie, Italiaens
Een groot lantschap gestoffeert van Teniers
Een klijne mans tronie nae Rembrant van Rijn
Een lantschapie
Een vluchting van Joseph en Maria
Twee verkeerders
Een hontie van Paulus Potten /
Een lantschapie met beelties
Eenige beelties, sijnde singers en spee-
ders van Steen
Een stuckie na Brouwer

In de zael naest het voorhuys
Een naeckte Venus met kinderties
Een tronitie van Philip Coninck
Een vrouwtie aen de put van Rembrant
van Rijn
Een juffer en monsieur musyck singen-
de van van der Burgh beleent
Een Juno levens grote
Een lantschap met een vergulde in een
ebbenhoute lijste
Een graeutie van Rembrant daer Christus
de voete wast
Een schildertie van K. Klabbaert
Een vrouwe tronie van Holbeen met
handen
Een mans trony van de Bray
Een vrouwe trony van Ferdinandus
Bol
Een bloempot van Hendrick Schoock
Een drinckent juffertie
Een lantschap van Alexander Petit in een
vergulde lijst
Een dito van Ruyschdael
Een lantschap en gebou met beelden
van oude Jan Winnincx in een ver-
gulde lijst
Een priester lesende in een boeck van d'oude
Jan Lievens
Een stuck, sijnde een predicatie van Johan-
nes in een vergulde lijst van Pintoret
Een rotsie van Aselijn Krabbetie

pag. 355 en 356
Een naeckte vrouw met een philosoof
van Bijlert
Een groot lantschap van d'oude
Jan Lievens
Een boere geselschap van Philip
Koning na 't leven
Een vismarckt van Emanuel de Wit
met een vergulde lijst
Een vrouwe trony van de Braa
Een Ytaliaens mans conterfeytsel
Een stilleven van Simon Luttickhuysen
Een groot capitael lantschap schilderij van Jan Bot
Een luytenist van de oude Jan Lievens
Eenige boertjes
Een stilleven, sijnde een patrijs met bijwerck
Een kleyn koolverkoopsterje met een dienstmaegt
Een antycx tronitje van Lucas
Een vlugt van Joseph en Maria van Wennincx
Een Zacharias en Elisabeth van Schut
Een kleyn schilderijtje daerin eenige naeckte beeltjes van
Poelenburgh
Een slapent boertje
Eenige kaertspeelders
Een quacksalver
Een dry koningen van Rembrant van Rijn
Een conterfeitsel van Jan Lievens van de sijde van de schoorsteen
Een stuck van Junoo, Pallas en Venus vergulde lijst
Een oude mans trony van de oude Lievense
Een groot stuck van de vreede met veel bijwerck
Een Hercules van mr. Cornelis van Haerlem
Een Cleopatra van deselve
Een koeytjes
Een lantschapje met een goude lijst
Een slapent boertje met eenige andere boertjes
Een kleyn vlugtje van Matria van Albert Duins
Een ruyter van Paulus Potters /
Een Ytaliaense kerstnagt
Een wiltschieter van Esaias van de Velde
Een storm van Percellus
Een lantschap met eenige naeckte beelden ende onder deselve een vrouw
aenvattende een gekranste bock van Poelenburgh
Een slapende naeckte vrouw, met 2 satirs van de oude Lievens
Een capitale lantschap van Glaude Lorenoys
Noch een lantschap van deselve groote
Eenige ruyters
Een lantschap met eenige beelden op de maniere van Poelenburgh
Een Ceres dito
Een oude mans trony van Ferdinandus Bol
Een vrouwe trony leunende met de hant op een stoel van
Rembrant van Rijn
Een Mars en Venus van Goltius
Eenig stilleven, sijnde een vanitas van Rembrant van Rijn
Een out mannetje op de maniere van deselve
Een zee van Porcellus
Een David en Jonatan van Rembrant van Rijn
Een stilleven, sijnde een goude kop met een romer
Een Ytaliaens lantschap met beeltjes
Een mans tronytje
Een romeynse battalje op doeck opgerolt
Een stilleven, sijnde een patrijs sonder lijst
Een kint conterfeytsel
Een lantschapje van Kerry Bles
Een lantschapje van Schellings met een vergulde lijst
Twee lantschapjes van Moucheron
Twee groote dito van deselve
Een lantschap van de jonge Wennincx
Een hanetaster met een juffrouw van Gabriel Metzu
Een luytslager op de manier van Verburgh
Een fruytagie van Breuningh
Een speelende juffrouw met een dansent houtje van Metzu
Een lantschap, sijnde been eelde dans van Jan Luis

pag. 357 en 358
Een Seringa en Pan

In de binne of middelcamer
Een lantschap van Iteren van Goor, boven de deur
Een stil water met schepen
Een lantschap van Moucheron
Een tempel of kerck
Een amourspel van Brent Graet
Een lantschap van Govert Jansz Mijnheer
Twee oude conterfeytsels
Noch twee jonge conterfeytzels, levens groote
Een keucken schilderij
Een lantschap van Philippus Coningh
Een Ytaliaens stuckje van 3 beelden
Een out lantschap schilderij

In de agtercamer
Een Moses vindingh, van Jacob Enas
Een slapende herderin en herder van ter Brugge
Een singent vrouwtje met fiool speelder van Philippus Coninck
een vrouwtje te paart van van Berchem
Eenige koeytjes van deselve
Een kleyn conterfeytseltje
Een fluytent meysje met een sanger van Philippus Coninck
Een dito meysje over de deur leggende
Een Jephta op de manier van Jacob Pynas
Een dito naeckte kindertjes op de manier van de oude
Jan Lievensz
Een offerhande van Jan Lievense
Een Pallas van Rembrant van Rijn
Een beschuldinge Josephs door Potiphars huysvrou
Een bloedig rock van Jospeh van Jan Lievensz
Een trony van Rembrant
Een koocken
Een capitael stuck van Lastman, met een opvarende engel /
Een capitael stuck van Hercules Zegers
Een dito morendoop van Lastman

In't camertje naest de packsolder
Een jagt tuygh van Leemans
Een lantschapje van Lievensz
Twee copytjes na Lastman, sijnde het een de
morendoop ende 't andere een opvarende engel
Een lantschap op de manier van Hercules Zegerts
Een out schilderijtje daerin tobacq op een
tafelbort geschildert

Op de voorkamer
Een Juno van Rembrant van Rijn
Een Venus en Cupido van deselve
Een drie koningen op de manier van Rembrant
Een dry koningen, sijnde authaer stuck

Op de packsolder
Een jagt tuygh van Leemans
Een exe homo levens groote
Een out lantschap
Een groote doeck, sijnde een schets van Lievensz
De coningh van Bohemen
De coninginne van Bohemen
Een herderinne
Een out contgerfeytsel
Een geschildert wapen

Op de slaapkamer
Drie oude slegte stucken schilderijen

Op 't camertje boven de gangh
Twee conterfeytsels
Een out conterfeytsel
Een out school schilderij
Twee oude kleyne tronytjes
Een stuckje van Apollo en Pan, sijnde Ytaliaens

pag. 359 en 360
In't comptoir
Een lantschapie
Een stuckie, sijnde een naeckte vrouwe
Een stuckie, sijnde een kerck
Twee dito sonder lijst, sijnde tabackrokers
Een dito, sijnde ' t vrouwtie aen de put
Een dito slapertie

Dusverre de schilderijen

Klederen van zijde en wollen
Een Oost Indische samaer met groen en
gout doorwerckt
Een Oost Indisch goude lakense broeck
Een Oost Indische sluyer met goude en
silvere strepen en goude franie
Een oranje dito met goude strepen
Een Oost Indische goude lakense vrouwerock
Noch een sluyer met sijde en goude
strepen
Een witte satijne rock met silvere kant
geboort
Een dito met swarte kanten
Een weerschijne rock met armosijne
voering
Een swarte armosijne tabbaert met
swarte kant geboort
Een swarte sijde gestreepte rock met kant
Een swarte stijve zijde lamaer
Een swart sijd tabbartslijff
Vier kindere satijne mutsies met goude
en silvere passementen
Een geblomde zijde borstrock met watten
en een geele zijde voering
Een grauwe lakense mansrock met
een brije voering
Een coleurde grijne patersrock met
brije voering
Een leere wambuis met silver passementen /
Een roode lakense gesondtheyt
Een out coleurt jack met een witte rant
Een wit satijne lijfje met fijne goude passementen
Een root dito geblomt, met silvere passementen
Een dito ongeblomt rijglijff met mouwen
Een blaeuw dito sonder mouwen
Een asgraeuw armosijn dito, met mouwen en passementen
Een dito van Haerlemse geblomde sijde
Een swart felp out tabbertslijff
Een witte catone geborduurde deken met sijde voe-
ringh en franje
Een coleurde satijne deken met roode voeringh en
franje
Een witte satijne gestickte deken met franje
Een wit catoene geborduurt tafelkleet
Een geblomde chitse gevoerde deken
Een dito spree met franje
Een roode geborduurde tafelkleet met catoen gevoert
Twee kleyne chitse dekentjes
Een geblomde chitze bedspree met blaeuwe voeringh
Een dito tafelkleet met groote blopemen
Noch een dito
Een dito kleyn
Een dito ander kleetje
Een groen laeckens tafelkleeth
Twee blaeuwe saye gordijnen met 2 dito valletjes
Tien graeuwe segie gordijnen met een dito groot
valletje
Twee graeuwe lakense valletjes met sijde franje
Twee roode saeye gordijnen met vier dito valletjes
Een coleurt gestreept gordijn
Twee groene lakense valletjes, gestickt
Een dito kleetje
Drie kleyne groene saye valletjes
Twee graeuwe sijde gordijnen
Een otter-moff
Een trijpe reys-sack

pag. 361 en 362
Een appelbloeysen satijne rock met goude en silvere
kant
Een geborduurt geel tafelkleet met geele sijde
voeringh
Twee kleyne chitze dekens met roode catoune voeringh
Een dito vrouwe rock
Een Oost Indische geborduurde samaer
Een chitze borstrock met witte catoune voeringh
Een silver lakense dito, met dito voeringh
Een blaeuw geblomt dito, met dito voeringh en silvere
passementen
Een asgraeuw sijde wiegkleetje
Een silver lakens dito
Een witte satijne doopluyer met goude en silvere
kant
Een dito Japans wiegdeeckentje met blockjes gestickt
Twee chintze dito met roode voeringh
Een silver lakens feytseltje, met goude en silvere kant
Een wit satijne kapluyer met silvere kant
Een kinderlijfje van wit satijn met dito passmentjes
Een paersse satijne deken met witte strepen en paersse
en witte franje
Een chitze tafelkleeth
Een stucke chits
Een chitze beddespree op het ledicant
Een stuckje root Oost Indisch satijn en een dito wat
rooder
Een lapje bast van boomen
Een dito geblomt satijn
Een dito blaeuw taff
Een dito swart Oost Indsisch satijn
Twee gestreepte sijde onderbroecken
Drie catoune dobbelsteene dito
Twee witte katoene dito
Drie dito borstrocken
Seven witte katoene vrouwerocken met en sonder swarte
geborduurde kanten
Vijf kinderrockjes
Vier geblomde vrouwe borstrocken
Een kleyn lapje geblomt catoen
Ses kindere bonte katoene broeckjes
Een chitsze vrouwerock met witte katoene voeringh
Een dito Japanse mansrock met dito voeringh /
Een oude coleurde mantel
Een lere wambuis met silvere knopen
Een oude greyne mantel met felp gevoert
Een swarte greyne rock met baey gevoert
Een dito slegter
Een oude dito
Twee greyne broecken
Vier dito wambusen
een oude swarte lakense rock en dito broeck
Een oude grauwe lakensse broeck met passementjes

Linden
Twaelf grote catoene tafellakens
14 kleyne dito
Vijff linde dito, soo goet als quaet
Dry damaste dito
Een dito met een binnewerck
49 damaste servetten
Noch ses dito
39 cattoene dito, soo goet als quaet
4 linne dito
25 rol handdoecken van cattoen
Een damaste dito
Een lanck tafellaken
4 effe cattoene serveties
Noch 12 cattoene servetten
9 cattoene handdoecken, soo groot als
klijn
2 linne dito
4 grote tafellakens
38 slaeplakens
Noch twee dito

 

Geert Ouweneel zei op vr, 02/26/2021 - 18:07

De volgende 12 pagina's:

 

&&

pag. 363 en 364
Thien linnen slaeplakens
2 dito met kant
Twaelff nieuwe ongemaeckte slopen
65 slopen
9 linde slopen
16 klijne kattoene dito
3 peulu lakens
63 fijne catoene manshemden
35 vrouwe dito
20 schoorsteen kleeden
Noch 2 khantdoecken
Een bedde sack
Een witte gestreepte mansborstrock
Drie scheerdoecken
Drie peulue slopen
Twee groote witte glasgordijnen
Twee kleynder dito
Vijf witte katoene schorteldoecken
Seven kleyne sloopjes
Vijf dack neusdoecken met kant
Vier dito sonder kant
11 korte halve hemden met lange mouwen
Vier witte nopjes vrouweborstrocken
Agt paer witte gebraeyde manskousen
36 paer catoene dito, soo met als sonder voeten
10 witte catoene mansmutsen
7 paer dito mans hantschoenen
24 kindre borsthembtjes en verder eenich catoen
kinder oft luyermantgoet
Een stuck geblomt linne servetgoet
Noch een dito
Een dito met kleyne bloemen
een dito sijnde taffellakensgoet
Een stuck catoen servetgoet met blockjes
Een dito geblomt damast catoen servetgoet /
Een lap tafellakensgoet, lanck 37 ellen
Een lapje catoen damst tafellakensgoet, lanck 4 ellen
Twee stuckjes catoen

In't voorhuys
Een Oost Indische kist met kooper besalgen, staende op
4 knoppen, met een tapijt daerop
Acht noteboomenhoute spaense stoelen met roode
jugen bekleet

In't portael uyt de gangh
Een Oost Indische kist met koper beslagen en een tapijt
daerop

In deselve ksit bevonden 't gene volgt
Twee stucken nieuw fijn linnen
Een stuck nieuw linnen wat, lanck omtrent
vijfiten ellen
Een fijn lapje Haerlemmer streepjes van omtrent
vijftien ellen
Ses blauwe fluwelen stoelkussens
Een lapje coleurt grofgreyn
Een lapje cergie du bois
Vijf bundeltjes Oost Indische sijde watten
Ses rood linne valletjes
Een fluwelen portepee met silver beslagen

Wederom in't portael
Agt Spaense stoelen met jugten bekleet
een kleyn spiegeltje
Een kapstock
Een vuren geschildert schencktafeltje

In't agterportael
Een ekenhout half kasje met ebben ingeleyt
Een slagh oorlogie

pag. 365 en 366
Een agtkanten geschilderde vurenhoute tafel
Ses Spaensse stoelen met groen laken
en geborduurt

In de zael naeste het voorhuys
Een ekenhoute trecktafel, staende op een ebben en sac-
kerendaene voet
Een Turx tapijt, tafelkleet en een geblomt leere
tafelkleet beyde op deselve tafel
Een groote spiegel in een ebben lijst
Een Japans verlackt cabinettje, staende op een ebbenhoute
voet, daerin een bonte wel
Een palinboomenhoute kr... sip op een swart kruys
Twee notebome Spaense stoelen met rode juchten
bekleet

In de binne of middelkamer
Een groote noteboomen kas met pilasters
Een dito luiqerkasje
Een ekenhoute trecktafel met ebben en sack..dan ringen-
leyt
Een spiegel in een ebben lijst
Een nootebomen ledecant
Een bedt en peulue
Twee hooftkussens
Een Oost Indische matras
Een groene en witte deken
Een blaeuw saey behangsel
Twee gedraeyde armstoelen
Twee oude gedraeyde swarte stoelen
Een vergult leere koffertje met 3 beursjes
3 yvoore gesneden kruythorens
Een Indiaens tekening
2 groene doosjes
Een paer Oost Indische schoenen

In de agterkamer
een notebomen trecktafel met sijn blat
Een vure dewxel daerop
Een Turcx tapijt kleet op deselve tafel
Een leere tafelkleet /
Een ledicant van uytheems hout met een blaeuw
geblomt sijde behangsle
Een bedt en peulue met twee hooftkussens
Twee dekens
Een spiegel in een ebben lijst
Een clavercimbael met sijn voet
Een tapijt daerop
Twaelff geblomde tapijte Spaense stoelen met 2 witte
kleetjes overtrocken
Een noteboomen ticktackbort
Een glase kasje

Op de packsolder
Een root geschildert kasie met vier deuren
Een blauw vuyrenhoute geschildert kasie
met twee dueren
Een koffer met ijser beslach
Twee lanckwerpige tinne schotels
Vijff groene deeckens
Een witte dito
Een vuyrenhoute packkist
Noch een dito
Een deckbed van dons
Een koffer met hair overtrocken
Een schilt met ses silvere plaeties beset
Een klijn swart reckie
Een houte schael met 219£ ijser gewicht
Een kopere bedtpan met een ijsere steel

Int camertie naest de packsolder
Een eeckenhoute uythael tafeltie
Een groen tafelkleet met geele blommen
Een spiegeltie

pag. 367 en 368
Een bedt en peuluw
Twee hooftkussens
Twee deeckens
Een klijn hout kisie
Twee gestreepte gordijnen

Op de voorcamer
Een notebome ledekant
Twee bedden
Een peuluw
Vier hooftkussens en een root zijd neckkussentie
Dry lende kussenties en een klijnder dito
Twee dobbelstene matrassen
Ses geblomde trijpe stoelkussens
Een dito wat groter
Ses groene gestickte kussens
Een eeckenhoute kas met ebben ingelijt
Een eeckenhoute bedstock
Een Oost Indische kist met koper besalgen
Een Turckse tapijt
Een ronde eeckenhoute tafel
Een geel tafelkleetie met rode vogelties
Vijff bladen goutleer van differente soort
Een wiegie met armosijn bekleet
Vijff vogelstruys eyeren waervan t' eene
gesende en gebroken
Een degen met een silver gevest
Een doosie met een stuck wieroock en
eenig drogisterij
Een paerlemoere verlackte rotting
Een klijn buyerenhout kisie
Een Spaensche rootlere beugelstoel
Een kasie met 14 rottingen

Op de slaepkamer
Een lange eeckenhoute uythael tafel /
Een leere kleet op deselve tafel
Een eecken parsie
Een eecken slaepbanck
Twee bedden
Een peuluw
Twee hooftkussens
Een beddespree en twee deeckens
Een kleer ben
Een baly mant
Een klijn kisie
Twee oude stoelen

Op't camerie boven de gangh
Een lanck eeckenhoute ovael tafeltie
Een groen lakens tafelkleetie
Een Oost Indische kist met koper beslach
Een geschildert eecken kasie
Een swart cabinetie met coper beslach,
wert gesecht vereert te sijn aen Johanna
Becker
Een spiegel
een klijn eecken luyerkasie
Een bedt met sijn toebehoren
Een paer groene gordijnen met een
valletie
Een oude beugelstoel

Op 't provisie kamertie
Een vleysch kuyp
Een koper vleeschketel
Een kopere knaep
Een kinder berckenhoute krebbetie
Een kerckstoel

pag. 369 en 370
Op de kleersolder
Een eeckenhoute pars
Elff Spaensche stoelen niet ov ertrocken
Een dito beugelstoel
Een vuyrenhoute kleertafel en
eecken banck
Noch een lange eeckenhoute kleertafel op een vurenhoute
voet
30 kleerstocken
Een grote baly-mant en kleermant
Een out hooft en lindekussentje
Een oude Japonse rock
Een oude kist vol oude boecken en papieren
Een reckje daer men linnen op droogt

In de keucken
Een vurenhout geschildert etenskasje
Een kleyn out vuren agtkant tafeltje
Een kleyn spiegeltje
Elf oude matstoelen
18 oude stoelkussens daeronder 12 blaeuwe
Tien tinne schotels
Een groote dito
16 dito tafelborden
Twee dito schotelplaten
Een dito ... en een dito flapkan
Een tinne fles, ondersteeck becken en 3 waterpotten
Een dito kandelaer
Twee dito kommetjes
8 dito lepels
Een dito beker en een soutvat
Twee kleyne tregters
Een dito stoofpan met een dexel
Twee kopere taertpannen
Een dito visketel
Een dito satoofpan
Een kleynder dito en plaet
Een kopere doofpot en alsketel /
Een kleyn dito visketel
Een kopere poth
Een kopere blaker uyt een lantaern
Een dito teeketeltje
Een koopere vijsel en dito stamper
2 kandelaers
Een dito schuymspan
Een dito snuyter
Een blicke suyckertrommel
2 dito blakers
Een lopent ijser spith met sijn toebehoren
Een ijser confoor
Twee dito potten
3 dito tangen een dito asschop, rooster en noch eenich kleyn ijserwerck
Noch eenigh aerdewerck van potten, schotels en pannen
Een canaryvogeltje en kooy

In't comptoir
een isjere kist
Twee groote kaerten
Dry pampier kasies
Twee klijne geschildere borties en een
dito gesneden, sijnde yvoor
Een isjere hamer met een ebbenhoute steel
Een rotting met een silvere knop
Dry houte beelties
Een ingeleyt verkeerbortie
Een klijn kisie met ijser beslagen
een berieve partie
16 houwers sonder scheden
Een silver signet, sijnde het Pelgroms wapen
Vier rottingen daeronder een met
silver beslach
Een verff vrijffsteen en twee metale schelleties
Een journael negotieboeck, geschreven door
de hant van sr. Herman Becker, begin-
nende anno 1635 en eyndigende ultimo December
1648

pag. 371 en 372
Een groot boeck dito geschreven met de hant
van de voorn. sr. Becker, beginnenden
1635 en eyndigende anno 1648
Een journael dito beginnende met 20 Augusty
1668 en eyndigende January 1677
Een lanckwerpig boeck gehouden op de
manier van grootboeck, beginnende
anno 1674 tot 1678 incluys
Een journael off cladboeck, gebonden in een
ouder leere bant
Een lanckwerpig boeck, sijnde de reecke-
ingen met de banck alsmede met
d'Oost ende West Indische Compagnie, beginnende
anno 1648 en eyndigende anno 1665
een journael, beginnende primo January 1649,
tot 1658
Een grootboeck, beginnende als voren en
eyndigende met 1673
Memoriael gehouden bij juffrouw Anna Maria
Vertangen in haer weduwlijcken staet
Copieboeck van brieven van den jare 1670
tot anno 1678
Een memoriaelboeck, beginnende 3 January 1640 en
eyndigende 20 September 1659
Memoriael, beginnende 30 September 1659 en eyn-
digende 1668

Boecken
Een bijbel in groot folio in swart leer gebonden met koper
beslach
Een dito in roode jugten, met dito beslach
History van Johannes Verdanus in 't hoogduyts in hoorn gebonden
Kerckpostil van Martinus Luterus in 't hoogduyts, dito bant /
Een hoogduytse bijbel met figuren, in dito bant
Pieters Bors Nederlantsche oorlogen, het 1e, 2 deel, beyde
in swaert leer gebonden met kopere beslach
Ecclesiastes of Prediker Salomon, hoogduyts en dito bant
Verklaringe op het Nieuywe Testament door Erasmus van Rotter-
dam, neerduyts
Een oude bijbel
Coloquia van Martinus Lutherus met verscheyde geleerde
mannen over de Christelijcke leere
Toneel der keyseren en coningen van Christenrijck, in hoorn
parckement gebonden
Papiere werelt van Crull, in dito bant
Conincklijcke instructie van het te paert rijden, hoogh-
duyts en Frans
Negen boecken van Martini Lutheri, hoogduyts, sijnde uyt-
legginge van de heylige schirfture het 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en
12e deel
Cronyck van Hollant, Zeelant en West Frieslant, gedruckt
in't jaer 1595
De chirurgie ende alle de wercken van mr. Ambrosius Paré,
raet ende opperste chrirugijn in Vranckrijck
Noch een oude bijbel
Noch een Ecclesiastes of Prediker Salomon, in't hoogduyrs
Troostspeigel voor de arme sondaeren, hoogduyts
Ses schatcamers der heylige schrift, hoogduyts, alle in hoorn
Reysboeck door de gantsche heylige schrift, hoogduyts
2 bijbels in roode leere bant en vergult
History van Johannes Sleidanus in't neerduyts en roode
leere bant
Hantvesten der stadt Amsterdam, mitsgaders eenige steden
in't noorderquartier, gedruckt anno 1624
2 Flavii Josephii Jootsche Historien, in roode leere bant
Plutarchis Van't leven der doorlugtigen Griecken en Romeynen
Augustinus, Van de stat Godts
Troostspiegel in geluck en ongeluck, in't hoogduyts
Postilla ofte uytleggingh der sondagen en feestdagen des heyligen
evangeliums
Paulus Jovius Historen der geschiedenissen in Europa, Asia en Africa

pag. 373 en 374
Kinderpostil over de Sondagen en voornaemste heylige
dagen
Emanuel van Meeteren Nederlandsche Historien
P.C. Hoofts vervolg der Nederlandsche Historien
Cronyck van de geschiedenisse des bijbels tot den jare 1536
Hippophronia van haert en eygenschap der parten, in't hoogduyts
Oude chronyck van Lijflant en Courlant, hoogduyts
Guldenarck door Sebastian Francken, hoogduyts
Spiegel der ware retorischen, hoogduyts

In quarto
Nederlantsche Historien door Guillelmus Boudertium
Virgilius Maros Wercken, vertaelt door Vondel
Verantwoordingh van de wettelijcke regering van Hollant en West-
Frieslant, door Hugo de Groot
Psalter hoogduyts
Een psalmboeck op noten
Der heeren Staten van Hollant en West Frieslants godtdiensticheyt
Item verantwoodingh van de wettelijcke regeringh, item van de
onderling verdrag Frankrijk
Hjistorien van Indien, wegens 't coninckrijck van Peru
2 inleydingen tot de Hollantsche regtsgeleertheyt door Hugo de Groot
Predicatien over den Heydelbergsen catechismus
Bijbel der nature van de waerheyt der Christelijcke religie tegens
verscheyde secten
Lijste van convoyen van alle uytgaende en inkomende waren, bij de
Staten Generael beraemt
Wetsteen des deugts
Verantwoordingh van Johannes Pistadores op de voorberydinge
van Coenradus Morstius, het ampt der kerckendienaer
en noch eenige andere tractaetjes bijeen gebonden
Thielemans Heshusius predicatien, hoogduyts
Burgerlijcke onderwijsingh
Bijbel in't hoogduyts /
Francois Guicardijns, Ytaliaensche pprlogen
Simon Episcopius, Antwoort op de proeve van Heydanus
Damhouders practijck in civile saken
Burgerlijcken wandel in 't hoogduyts
@ dictionari Frans en Duyts
2 gedenckwaerige spreucken van Bouderty
Leytsche oorlofdagen
Cajus Suetonius Van het leven en daden der Reoomsche
keyseren
Wetsteen der vernufte, de Bruyne, het 1e deel
Bekentenisse des geloofs, hoogduyts
Bespreck tusschen dominee Sapma en Rippertum Sixty
Hugo de Groot nopende het regt des oorloghs en
des vredens
Eliaden Homerii, hoogduyts
Onderwijs van de hemelsche en aertsche globen
Huystafel van Egidii Humui
Heussen burgerlijken ommegangh
Belegering van Oostende en Sluys
Bedencken over de prefatieon des concordiboecks int
hoogduyts
Episcopii antwoort op 64 theologische vragen
Nederlantsche practijck door Bernard van Zutphen
Overlegginge van de oorsaeck van de twisten in de kercken en
andere tractatjes van gelijcke natuur bijeengebonden
Evangelische hermonia
Een olut testament en psalmboeck
Christelijcke sentbrieven
Den psalters gebedtswijse, hoogduyts
Jacobis Francis relationis hiostoricæ continuatio
Beschrijvingh der jaren van den aenvanck der werelt, hoogduyts
Johannes de Bruyns Sinnebeelden
Gedigten van P.C. Hooft
Consultatien en advysen, het eerste deel
C. Schrevelii Lexicon Manuale

 

Geert Ouweneel zei op vr, 02/26/2021 - 19:08

Het laatste stuk:

 

pag. 375 en 376
In octavo
Twee ongebonden bijbeltjes
Practijck crimineel
La bergar extravagant, 3 delen in 2 banden
Remontrantse brieven
Descourly van Machiaven
Alle de brieven van Seneca, 2 mael
Peteri Messias, 2e deel
Schat der gesondtheyt en ongesontheyt, Beverwijck
Hestori van Symon Goulart
Burgersdijck, onderwijsder natuurweet
Argenus van J: Berckelery
Catolycke memorie
Testament en psalmboeck Frans en duyts
Gulde annotatien van Franciscus Hermans
Ludovicus Dunta van vrome Christenheyt
Verscheyde lessen van Petrus Messias
Agt catechismus predicatien in 't hoogduyts
Camphuys Theologische wercken
Berigt van evangelische reformatien, hoogduyts
Politica van Justus Lipsius
Christelijcke sermoen op alle de evangelien, hoogduyts
Spaensche rodomontaden van Johannes Restii
M.P. Glaser Leer, troost en berigt, hoogduyts
De gemeene sentbrieven van den Antonio de Govarre
Het leven van Marcus Aurelius
Sedekunst van Cornhaert
Catechismus van Francissoii Alardinim
Absalons hair, van Erineus Poliamider
Ontdeckingh van Torrery
Huyspotil in't hoogduyts
Het somerdeel van 't selve in hoogsuyts
Catechismus Johannes Brentii
Luters psalmboeck en geestelijcke liederen
Sermoenen of uytleggingen op de evangelien, hoogduyts
De vergulden arck van Sebastian Franck
Alle de voorname articulen van Christelijcke relige, hoogduyts /
Kruythof voor de krancke zielen, in hoogduyts
Geestelijck kleynood in't hoogduyts
Het 9e boeck van Almades van Vranckrijck
Verantwoordinge der evnagelische kercke in Hollant
Swaermoedigen gewissenstroost, in hoogduyts
Begeert tot wel leven en salig sterven, in hoogduyts
Publii Terentii concoria sex
dAlcrea van den ...
Herstelde leeven
Marcus Tukkeius Cicero in't Latijn
2 boecken, sijnde ... Foratius flaconis, Latijn
2 epitheta Johannes Ravisii textoris, Latijn
2 lexicon, Griex en Latijn, over't nieuwe testament, door G. Pasore
Ovidius Nazo met notis variorum
Marcus Antonius Muretus, Latijn
Terentius Christianus, Latijn
Tesuarius Flavisse peoticæ, latijn
Justitutioneren Logicarum
Noch hondert en veertich stucx boecken,
soo in octavo, dudecimo als anders
in diversche talen
Vier gout gewichies en noch eenige rommel-
lingh in't comptoir
 Coopmanscahppen
Negen stuckenb en een toelast oude rinsche
wijn
Ses stuck vaten rinckhouwer rinsche wijn
van anno 1670
Vier balen concenille
Een parthije walvisch baerden
een parthije campecke hout
Vier en sestig stucken off baren loot

pag. 377 en 378
Twee groote tinne distilleerslangen
Twee klijnder dito
Een kleyn koper dito
Noch eenig vaetwerck, kuypers ge-
reetschap en andere rommeling
in de kelder

Aldus geinventariseert en
beschreven bij mij notaris
voornt. ten versoeck als
in den hoofde deses gemelt
op't aengeven van de voor-
gedachte Gillis Pelgrom,
Herman, Johanna ende
Anna Maria Becker
respective, dewelcke verclaer-
de hun daerinne oprech-
telijck ende naer haer
beste kennisse en we-
tenschap te hebben ge-
dragen, sonder haers-
wetens iets verswegen
ofte ter quader trouwen
achter gehouden te hebben,
belovende daeromme
indien naemaels ietwes
bvonden wierde, ofte
t'haerder kennissie moch-
te comen, waermede
desen inventaris soude
behoren vermeerdert
ofte vermindert te werden,
desleve daermede te sul-
len amplieren ofte /
corrigeren, sonder daer-
inne behaelt te willen
sijn, met presentatie
omme desen inventaris
als wel en duechdelijck
gemaeckt ten allen tijde
des noots sijnde, nader
te stercken. Alles oprecht
gedaen binne Amster-
dam desen 19 October 1678
ende eenige volgende
dagen tot den 23 November
incluis, ter presentie
van Marten van
Heemster ende Johannes
Verdijck als getuygen
hier over gestaen.
Gillis Pelgrom
Herman Becker
Johanna Becker
Anna Maria becker
M. v. Heemster
J. v. Dijck

 

Geert Ouweneel zei op vr, 02/26/2021 - 19:11

Dit is het allereerste begin van de akte op pag. 324

 

Staet ende inventaris van
de goederen, middelen
ende effecten, naergelaten
ende metter doot ontruymt
bij wijlen sr. Herman Bec-
ker, weduwenaer van juffr.
Anna Maria Vertangen,
sooals deselve bij hem
ende de voorn. juffr. Ver-
tangen als weduwe en boe-
delhouster van zaliger sr.
Gerardo Pelgrom in 't ge-
meen sijn beseten, ge-
maeckt en beschreven bij
mij Stephan Pelgrom, notaris etc.,
ten versoecke van d;heer meester
Cornelis Cloeck, oud schepen
deser stede, als testamentai-
re voogt over Gillis Pelgrom,
naergelatene soone van de
voorsz. sr. Gerardo Pelgrom en
juffr. Anna Maria Vertangen
zalioger ende sr. Abraham
van Ulenbroeck, als bij den
Ed. Achtbare Gerechte alhier
gesurrogeerde voocht onder
't oppegesach van de Ed. Heeren
weesmeesteren deser stede
over de dry naergelatene
kinderen van de voorn. Her-
man Becker, verweckt bij
de gemelde juffr. Anna Maria
Vertangen zaliger, ende sulcx op
het aengeven van Gillis
Pelgrom, Herman,
Johanna en Anna Maria Becker, kin-
deren ende erfgenamen van de

 

Daniëlle Hoorn zei op za, 02/27/2021 - 12:13

Beste Geert,

 

Ik kan u niet genoeg bedanken! Bedankt dat u de tijd nam om dit enorme document te transcriberen. Wat een veel spullen hadden ze zeg. Nogmaals bedankt!

 

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Hoorn

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.