Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Boedelbeschrijving pagina 5 (van 5)

Zie tekst over pagina 1

Reacties (2)

Rene van Weeren zei op za, 06/20/2020 - 01:27

Hierbij de volledige tekst van het gehele document:

 

Geexhibeert op den 3 octob[er] 1678 voor
d'heeren Aernoudt van Citteer e[nde]
Corn[elis] de Weijn, rade in de Hove van
Hollandt als commiss[arissen]
[getekend: W. van Alphen]

Exhibitum den 17en octob[er]
1681 voor de heeren Cornelis
Bane, ende Adrien Cobmoijer
als commissarissen
[getekend: D.P. v Assendelft

Deresumeerden de[n] particulieren
staet van de goederen, ende effecten
van de h[ee]r Petrus Geesteranus sal[ige]r, in sijn
leven doctor medicinae tot Leyden, zoo-
als deselve die op den 3e[n] septemb[er] 1673
metter doot ontruymt, ende aen de h[ee]r
en[de] M[eeste]r Nannius Geesteranus, desselffs
erffgenaem, met last van fidei
commis, nagelaten heeft, conform den
inventaris van de selve goederen, bij de[n]
notaris Dirck Verhagen tot Leyden
op den 16e[n] octob[er] 1673 geformeert, daer
van zijnde, en[de] de eerste, en[de] andere
reeckeningen van de administratie van de
gemelte goederen, bij de executeurs des
selffs Petri Geesterani testamente,
voor commissarissen van den ed[ele] Hove
van Hollandt, op den 8e[n] april 1675 ende
vervolgens jaarl[ijcks] gedaen, daerop gevolght;
bij resumptie van welcke inventaris, en[de]
reeckeningen blijckt, dat de geseyde fidei
commissaire goederen op desselffs Petri
Geesterani overlijden (deductis deducendis)
bestaen hebben in soodanige vaste, als andere corpora
hereditaria, en[de] suyver capitael van gelt,
obligatien, en[de] rentebrieven des boedels
als de gemelte executeurs (ter oorsaeke
van het te sluyten huwelijck tusschen den
selven h[ee]r en[de] M[eeste]r Nannius Geesteranus,
met Juff[rouw]e Jacob Brassers, uyt Den Hage
tot Alckmaer subitelijck beschreven
sijnde) op den 6e[n] maert 1678 aen gem[elt]e
Juffr[ouw]e Jacoba Brassers, bij sommieren
staet overhandicht hebben, welcke voorts
naergelatende goederen, ende effecten
Certe
_____
op deser onderteeckeninge bevonden
worden suyver te bestaen in de posten
hier onder nader gespecificeert:
te weeten.
In plaetse van het contant gelt, ende het
geene tot contant gelt gemaeckt is, van de gere-
serveerde goude, ende silvere pot-penningen,
van het geene van de vercoghte clederen,
boecken, huysraet, ende lij-waet gemeackt
ende van de gedaene visiten ingecomen is.
van de obligatien, ende rentebrieven, zoo
op het gemeene landt, als tot laste van
particulieren, ten eersten aenvanck der
voorsz[eyde] administratie, naer afftreck van de
lasten des selven boedels bevonden zijnde
te samen bestaen te hebben in een suyvere
summa van acht ende vijftich duysent negen
hondert negen ende veertich guldens
dertien stuyvers twee penningen. Alles
op den gemelten sommieren staet van
den 6e[n] maert 1678 breder, en[de] in specie
aengeroert: dogh nu bestaende in
zoodanige obligatien, en[de] rentbrieven,
als de volgende memorie is uyt-
wijsende
Gemort[ificeert]
___
Nogh in eenige gereserveerde
schilderijen, hier bij - memorie
Mitsgaderis in vier huysen, staende
en[de] gelegen tot Leyden:
namentlijck
twee op Steenschuyr
nevens den anderen, in een
van welcke opgemelten doctor
Petrus Geesteranus gewoont
heeft, en[de] gestorven is.
Een op de Hoogewoert op
den hoeck van de Creayer-
straet,
ende het laetste in de
selve Crayerstraat, daer
benevens.
Nog in twee stucken landts.
Het eene genaemt de
Cruysven, groot vier geers,
twee snees, ende een roede,
gelegen in den banne van
S[in]t Maerten buyten Alckmaer,
ende het andere, genaemt den
Windigen hoeck, groot vier
mergen
____
mergen twee hondert drie ende
t sestal tigh roeden, gelegen in de
Berger-meer, bij Alcmaer
voorn[oem]t ....
Nogh in de helft van twee graven,
ofte graffsteden, leggende in
de Groote Kerck tot Alckmaer,
het eene in de noorder-
gangh, geteeckent met
n[umer]o 279;
ende het tweede
in het noordercruys
van deselve kerck, geteec-
kent met n[umer]o 13.
Ende noch de helfte in soodanige
goederen, als juffrouwe Maria
Geesteranus aen haren voorn[oemden] neve
[Derte]
______
Nannius Geesteranus, casu quo, soo
deselve sonder echte kint, ofte kinderen
naer te laten, quam te overlijden), met last
van fidei commis, op een, den naeste van den
bloede van sijn vaders zijde, naergelaten
heeft, ingevolge van den besloten testamente
van de voorn[oemd]e Juff[rouw]e Maria Geesteranus,
in dato den 22e[n] februarii 1664, daer
van sijnde, ende welcke voornoemde
goederen altahns onder de directie, en[de]
administratie van de heer Thomas
Verburgh tot Rotterdam berustende
zijn, ingevolge van de voorsz[eyde] uyterste
wille van de voorn[oemde] Juff[rouw]e Geesteranus
wel expresselijck mede brengende, dat
deselve goederen sullen werden geregeert,
ende geadministreert bij een der naeste
vrienden van haren bloede, waer van
de voorn[oemde] Thomas Verburgh, ten tijde
van 't aenvaerden de voorn[oemde] heer Petri
Geesterani boedel, de naeste bevonden
is, ende vervolgens deselve aen hem,
door de executeurs van des voor[oemde] heer
Petri Geesterani testament effectivel[ijck]
oock op den 3e[n] decemb[er] overhandight
zijn, hierbij .... - memorie
Alsmede de goederen den voorn[oemde]
heer Nannius Geesteranus aen-
gecomen van zijn overledenen
vader

Anneloes Maas Geesteranus zei op zo, 06/21/2020 - 18:07

Dag Rene, heel erg bedankt voor het transcriberen van deze akte. Super! Het geeft wéér wat meer informatie over leven en werk van deze voorvader. Stukje bij beetje leer ik hem beter "kennen". Fijn! Groeten, Anneloes 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.