Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Boedelbeschrijving 1663

In het Utrecht archief vond ik de boedelbeschrijving van mijn voorouder Cuijntgen Reijers.

De acte is dusdanig lang, dat ik 'm niet als bijlage kan plaatsten op dit forum (pdf documenten worden nl. niet geaccepteert).

De acte is hier te vinden (klikken op het plaatje): https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mistart=40…

 

Het is me niet gelukt de acte volledig te transcriberen; er resteren enige woorden alsmende wat twijfelgevallen (aangegeven in geel), waaronder een afkorting "p" welke een aantal keren terug komt. Ik heb hier voor "penningen" gekozen, maar het kan ook "pay" zijn, of "bedrag."

 

Gezien de lengte van de tekst is het niet nodig mijn transcriptie volledig na te lopen, maar enkel te letten op de "gele woorden" in de tekst.

 

Ik heb gevonden:

noot: doorgehaalde punten zijn niet opgenomen in de transcriptie;

ik heb tevens bij elk pagina einde het pagina nummer opgenomen

 

Inventaris en boedel

cedulle doen maken bij

Henrick Lambertsz, we-

duwnaer ende boedelharder

van za(liger) Cuijntgen Reijers

sijne overl(eden) huijsfr(ou)

van staet des boedels,

sulcx d’selve geweest is

op date van haer

overlijden, gevallen den

[niet ingevuld] Augusti 1662

 

Omme tot v(er)stant twelcken

invent(aris) te geraken staet

voor eerst te letten dat

volgens huwelijxen voor-

waerden in dato den 26en

Junij 1655 tusschen par-

thijen geweest is gemeen-

schap van goederen.

 

Ende onverminder den

boedlharder sijn voordeel

ende vorder recht, te leveren

pertinenten staet en (de) invent(aris)

soo poseert den boedelharder

tgene hier na volcht.

 

i. Capittel van //1

Clederen tot lijve vande

boedelharder specterende

 

Alsoo alle den clederen

van boedelharder, linnen

ende wolle, [ge…] …..

volgens den [ore…] [vordelijck]

sijn, en voor uijt competereren

dient ’t selve tot                                                                 nihil?

 

ii. Capittel van clederen

linne en wolle, gout en

en silverwerck tot des overl(endens)

lijve behorort hebben.

 

[De..…] bij de mombers

vande voor en nakinderen

van de overl(edene), bedongen is

dat deselve, alle de cle-

clederen, goudt en silver-

werck van haer moeder

sullen genieten (uijtgesondert

een dubbelden hoepringh

die den boedelharder be-

houden sal, volgens den uijtcoop … van [sijnde?], dient ’t selve

mede tot                                                                              nihil

 

Den heuijck vande boedelharders

moeder //2

 

iii. Capittel van onroeren(de)

goederen

 

In den eersten sekere

huijsinge ende hoffsteden met

sijn toebehoren, ende die

twee cameren daer aen

behoren(de), staen(de) & gelegen

aen (de) Kerckdijck van Westb(roek)

sijnde erffpachtgoed van (de)

Huijsen Zuijlen.

 

Noch acht mergen lants

in ’t seck van Westbroeck

met [de…..] daer op staen

daer onder noch sijn twee

erffpachtgens huijsgens en

erffgens daer op mede aen v(oor)sz.

Kerckdijk staen(de).

 

Item twee graffsteden

in (de) kerck van Westb(roeck).

 

iiii. Capittel van //3

Linnewaet

 

- dertien slaeplakens

- thien slopen

- twaren tot de wever

soo fijn als groff tot

vijftich ellen lakens

- een cruijsbeelt tafellaken [voordeel]

 

v. Capittel van //4

Bedden en(de) hun toebehoren

sitcussens [etc]

 

- drie bedden met hun toe-

behoren, soo van dekens,

linne, als behangsel

- drie stoelcussens goet

en quaet

- een schoorsteencleed..

 

vi. Capittel van houtwerck

 

- drie kassen groot en

cleijn

- vier eijcken kisten

- een spiegel //5

- een vleijskuip

- twaelff stoelen

- een eijcken bedstede

- een water emmer

- twee etens tafeltgens

- een lepelhuijsgen

- een cleermant

 

vii. Capittel van tinnewerck

- eene en twintich tinne

schotelen groot en cleijn

- vier tinne kommen

- een waterpot

- een tinne vlesch //6

- een tinne ondersteeksel

- een tinne soutvat

- ses tinne kannen

groot en cleijn

- twaelff tinne lepelen

met eenich out tui

 

viii. Capittel van coperwerck

- drie coperen ketels

groot en celijn [voordeel]

- drie coperen potten [voordeel]

- een bedpan

- een coperen blaker

- een boeckweijten koexenpan //7

 

ix. Capittel van ijserwerck

- een hangijser

- twee vouthengels

- twee roosters

- een vleijs vorck

- drie halen

- een haelspit

- een keers snuijter

- een hackmes

- een heert ijser

- een ijseren plaet

 

x. Capittel van aerdenwerck //8

 

------------------------------------------------------------

[ingevoegde bladzijde m.b.t. andere acte ?]

- een tange [vordeel]

- een rooster [vordeel]

- een vouthengsel [vordeel]

- een asschup [vordeel]

- een pan [vordeel]

- een hangijser [vordeel] //9

------------------------------------------------------------

 

- vier aerden testen

- een grooten aerden kan

met een tinne lift

 

xi. Capittel van

haeff en beesten

met de instrumenten

daer toe behoren(de)

- twee koeijen

- twee veersen

- drie pincken

- drie kernen

- drie dreeck tonnen

- vier melck emmers

- een boter vlootjen

- vier jucke met een ijseren

kettingh //10

- Eenige andere instrument-

gens van cleijnre weerden.

 

xii. Capittel van winckel-

waren met tgene daer

toe behoort

- de winckel waren van

meel en broot met tgene

tot de cruijdeniers winckel

specteert sijn geestimeert

tot veeertich guld(den), dus  XL L (gulden)

- een fornuijs ketel en

trogh, twee houten

shoten

- een tafel

- een kool trecker

- een vier ijser // 11

- een broot tonne met

ijseren hoepen

- eenige meel tonnekens

- een toon-banck

- een kaes kas

- twee tinne trechters

- een tinne meel-lepel

- drie paer coperen

schalen

 

xiii. Capittel van

inschulden    //12

- …. Willem Verwijn

chirurgijn in Westb(roeck) is

schul(dig) p(enningen) rest van cooppenn(ingen)

van ’t huijs van (de) boedelhar-

ders vader za(liger): twee hon-

dert vijftich gul(den).                                                         ii CL (gulden)

- Jan Bosch in Westbroeck

een renteobl[igatie?] van hondert

gul(den) dus                                                                        i C (gulden)

- ende noch twee jaren

renten van dien t lesten

v(er)schenen den iien febr(uar)ij 1663

tot                                                                                         X (gulden)

- Gerrit Thonisz Bos te Achtthien-

hoven een capitael van

vijftich gul(den                                                                   L (gulden)

- Van Willem Petersz in

Achtthienhoven rest een

termijn der cooppenn(ingen) van een

stuckgen veenland in Westb(roeck)

ofte den [affgr..] van dien tot

vijff en t seventich gul(den)                                             LXXV (gulden) //13

- Jacob Hendricksz in

Westbroeck van gehaelde

waren, seventich gul(den)                                                 LXX (gulden)

- Gerrit Jacobsz Lam voor

een halff jaer huijshuer

in nov(ember) 1662 v(er)schenen                                   XI (gulden)

- Comt van Evert Gerrit

Hermansz snijder van camer-

huijr ut s(upra) v(er)lopen                                                III (gulden) X (stuijvers)

- Jacob Willemsz in Achtthien-

hoven van v(er)teerde gelagh                                          IIII (gulden) XV (stuijvers)

- Hendrick Willemsz, breij-

aen (de) rode brugge is schul(dich)

van gehaelde messen                                                        XX (gulden)

- Catreenten Thijsz tot

Camerick is schul-

dich van geleverde

hennip                                                                                  XXII (gulden) // 14

- Hendrick Kansz in den

Kabel ut s(upra)                                                                 X (gulden)

- Aelbert Jansz van een

halff jaer erffpachts

v(er)schenen in nov(ember) 1662                                   I (gulden) XV (stuijvers)

- Jan Arien Thijmansz van

gul(den) waren acht ende twin-

tich gul(den)                                                                        XXVIII (gulden)

- comt van Cornelis

Meertensz ut s(upra)                                                         V (gulden) V (stuijvers)

- comt van ettel(ijcke) perforen

van gehaelde waren vol-

gens ’t schultboek in-

v(er)scheijde cleijne penningen tijchens

veertich gul(den)                                                                XL (gulden)

 

quade inschulden

- Jan Jacobsz Lam in  //15

Westbroeck van ge-

haelde waren, vijfthien gul(den)                                     XV (gulden)

- comt van den pander

Bor van Weijden van

een peert, twaelff gul(den)                                                               XII (gulden)

 

xiii Capittel van lasten

des boedels

- ende eerst van

uitcoopspenn(ingen) van (de) kin-

deren

- Rutger Jacobsz voorsoon

van Jacob Gerritsz ende

sijn eerste huijsfrou die na-

derhant getrout is ge-

weest aen overl(edene) in dese

comt penningen rest van sijn vaders

en moeders goet met sijn

voordeel, volgens uijtcoop                                               IIC LXXX (gulden)

- idem comt van geleent

gelt                                                                                        LXXX (gulden)

- den weert aen (de) voetangel

comt                                                                                     XX (gulden) // 16

- ende van een halff jaer

renten vandien tot nov(ember)

1662                                                                                     VI (gulden) V (stuijvers)

- de vier voorkinderen

van (de) overl(eden) comt van

hare vaders goet, ieder

twee hondert vijftich gul(den)

bij uijtcoop, makende te

samen duijsent gul(den), dus                                           I M (gulden)

 

De voorsz. vier voorkin-

deren en d’twee nakin-

deren van (de) boedelharder

comt elcx (boven ’t gout

en silverwerck van de

overl(edene) met hare clederen

volgens ingestelden uijtcoop)

[met de[sen] sijn de lasten v(er)mindert]

voor hun moederl(ijcke) erffe-

nisse hondert t’sestich

gulden, bedragende

honbdert t sestich g(u)l(den)

dus alsen                                                                              IXC LX (gulden) //

- de voorgeroerde acht

mergen lants in ‘t iiien

capittel van des invent(aris)

geroert waren ten tijden

van ’t affsterven van (de) overledene’s

beswaert met elff hondert

g(u)l(den) cap(itae)l, doch heeft hij

boedelharder daer van affge-

lost vijff hondert g(u)l(den) en ….

jegens opgenomen om de

mindere renten ses hondert g(u)l(den)

ende de overige penn(ingen) gebruijct

tot betalen van (de) renten van ’t v(oor)sz.

affgeloste cap(itae)l ende andere

schulden in desen niet geex-

presseert, dus capitael                                                        I M IIC (gulden)

- rest noch twee jaren renten

van voorsz. ses hondert g(u)l(den), die blijven

staen sijn(de) over de jaren

1661 en 1662 v(er)schenen

seventich g(u)l(den)                                                           LXX (gulden)

- Barent Walichsz rest van

cooppenn(ingen) van (de) v(oor)sz acht

mergen lants twee ende

tachtich g(u)l(den)                                                             LXXXII (gulden) //18

- Aen secretaris Zwaerdecroon ….

voor ’t procureren van v(oor)sz.

opgenomen ses hondert g(u)l(den)

mette gerechtel(ijck) leges van (de)

plechte van dien ende is                                                   XVII (gulden)

- den brouwer in (de) roos, van

ge(leverde) bieren, twee hondert

thien g(u)l(den)                                                                   IIC X (gulden)

- Goossen Francken van

koegelt en(de) gel(evert) koorn                                       XVIII (gulden)

- Aen Ghijsbert Thonis Reijersz

van varen van aerde                                                         XL (gulden)

- Aen Lambert Hermansz

cloving van goet coorn                                                     XIIII (gulden)

- Aen visscher de Laken

coper in de Weert van laken                                            XXXII (gulden) X (stuijver)             

- Dirck Jansz in Westb(roeck)

van hennip                                                                          XXXIII (gulden)

betaelt van ’t v(er)hogen van [grassen?] //19

- Aen Jan Vos in(de) Weert

van gel(evert) meel                                                            XXXIII (gulden) X (stuijvers)

- Jan Bor den pander

van ongelden                                                                      XVI (gulden)

- Aen ontfangen van(de) do-

meijnen van coninx cij(n)s

1661                                                                                     XXII (gulden)

- Aen schout van West-

broeck rest van ongelden                                                 XL (gulden)

- Aen Wulff Arien van

geleent gelt bij obli[gatie?]                                                               LXXV (gulden}

- ende van rente van dien

over de jaren 1661 en 1662                                            VIII (gulden)

- Aen H(eer) van Suijlen van een

thient de a(nn)o 1662                                                       LXV (gulden)

- Jan Gijsberts breij van

koop van een koe                                                                             LX (gulden)

- den coorncoper Pauw van                            

gel(evert) coorn, ses hondert g(u)ld(den)                       VIC (gulden) ///20

- Willem Corn(elis) aen Blau-

capel als rest van een koe                                                XIIII (gulden)

- Corn(elis) Wijnen van gel(evert)

rogge                                                                                    XXXVI (gulden)

- Goossen Francken van hoorn-

gelt en geslacht 1662                                                         XVII (gulden)

- Aen de keijser boven in(de)

stadt Utrecht won(ende) van rog                                    XXXII (gulden)

- Aen H(eer) van Dinteren van seep                               X (gulden)

- Aen brouwer tot Vleuten

van bieren                                                                           XXX (gulden)

- aen Jacob Loduwijxsz

van seep cij(n)s 1662                                                        XXX (gulden)

- den beschuijt backer comt                                            XXX (gulden)

 

D(e) H(eer) Henrick Guint van

gel(evert) hennip en(de) van mobilen

terff huijs van Gerrit Ban-

crissz gecoft                                                                        XXI (gulden)

- Jacob Loduwijxsz noch van

seep cij(n)s 1660                                                                XXX gulden

- den schout van Westb(roeck) van on-

gelden ut s(upra) v(er)lopen                                             LV (gulden) // 21

- den houtcoper Marten

Luijten van gel(evert) hout                                              XXXIII (gulden)

- Peter Barentsz, schout tot

Suijlen penningen rest van coop

van een slaechtbeest                                                         X (gulden)

- aen een man  aen(de) Steen-

straet van gecofte clederen                                              X (gulden)

- aen de man in ’t melck-

meijsgen bij de Weertpoort

van gehaelde stofen                                                          XVI (gulden)

- aen (de) ter-man tot

Amsterdam van twee

tonnen ter a 11 gul(den)                                                   XXII (gulden)

 

Den secretaris Zwaerdcroon

van ’t minuteren van dese

invent(aris) met ’t dubbelt van-

dien, ’t schrijven van uijtcoop

en(de) andere besoignes bij                                             XXI (gulden)

 

Den boedelharder moet Gerrit

Jaconsz, haer voorsoon voeden

bij uijtcoop, 2 jaren, jaarl(ijks) tot

hondert gul(den) te 200 gul(den)

en(de) dien selven noch ge…een …

pack cleders tot                                                                 nihil  //22

 

XXIII Capittel van doodt

schulden

Alsoo den boedlharder

geen [pertinente?] aenteckeningen

van dootschulden heeft

gehouden, en dat desleven

uijt de gerede penn(ingen) sijn

betaelt, soo wort alhier

gebracht voor de helft

ten minsten                                                                         L (gulden)

 

Welcken v(oor)sz. inventaris des boedelhar-

der bij dese v(er)claerde gemaect te

hebben na sijn beste kennisse & wetenschap,

sonder daer inne ietwas dolo malo, ofte

ter quader trouwen gestelt ofte v(er)swegen

te hebben, protesteren ingevalle na-

maels bevonden mochten worden dat

deselve met enige goederen in, uijt, ofte

dootschulden vermeedert of te ver-

mindert moste worden, hij deselve daer

naer sal doen dresseren, begerende daer inne

te wesen onbehaelt en(de) sijn goet recht

onvercoort t’oircon(de) deses bij hem onderteijckent den

IIIen octob(er) XVIc drie en tsestich.

{Hendrick Lambertsz}

mij p(rese)nt

{H. Zwaerdecroon, 1663, not(ari)s}

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op wo, 01/27/2021 - 11:54

Pag. 2
Dewijle bij de mombers

Pag. 2
houden sal, volgens den uijtcoop daervan sijnde. dient ’t selve
mede tot  memorie

Pag. 3
mettet huysgen daerop staende

Pag. 4
- t'garen tot de wever

Pag. 5
Bedden ende hun toebehoren

Pag. 5
- een schoorsteencleechen

Pag. 7
- een boeckweyten koexenpan

Pag. 9
- een tangh [vordeel]

Pag. 13
- Mr. Willem Verwijn

Pag. 13
een renteobligatie van hondert

Pag. 13
- Gerrit Thonisz Bos te Achtthien-
hoven een capitael van

Pag. 13
stuckgen veenland in Westb(roeck)
ofte den affgrist van dien tot

Pag. 14
Hermansz snijder van camer-
huyr ut supra v(er)lopen                                                III £ X stuyvers

Pag. 14
aen (de) rode brugge is schul(dich)
van gehaelde messie (= mest)                                                        XX £

Pag. 14
- GeertenThijsz tot

Pag. 15
- Hendrick Jansz in den
Kabel ut s(upra)                                                                 X £

Pag. 15
v(er)scheijde cleijne pertijchens

Pag. 16
- comt van den pander
Bor van Weijden van        

Pag. 16
- ende eerstelijck  van

Pag. 16
comt per rest van sijn vaders

Pag. 16
- den weert aen (de) voetangel

Pag. 18
lost vijff hondert g(u)l(den) ende daer-
jegens opgenomen om de

Pag. 18
schulden in desen niet geex-
presseert, dus capitael                                                        I M IIC £

Pag. 18
van voorsz. ses hondert gulden, die blijven
staen sijn over de jaren

Pag. 19
- Aen secretaris Zwaerdecroon betaelt

Pag. 19
- Aen Ghijsbert Thonis Reijersz
van varen van aerde                                                         XL £

Pag. 19
- Aen Lambert Hermansz
Clomp van goet coorn                                                     XIIII £

Pag. 19
- Dirck Jansz in Westb(roeck)
van hennip                                                                          XXXIII (gulden)

Pag. 19
betaelt van ’t v(er)hogen van graffsteden

Pag. 20
geleent gelt bij obligatie                                                               LXXV £

Pag. 21
t'erffhuijs van Gerrit Ban-
crissz gecoft                                                                        XXI £

Pag. 22
Suijlen per reste van coop

Pag. 22
Den secretaris Zwaerdcroon

Pag. 22
hondert gul(den) is 200 gul(den)    memorie
ende den selven noch geven een nieu
pack clederen tot                                   memeorie

Pag. 23
geen pertinente aenteckeningen

 

Louis v. V. zei op wo, 01/27/2021 - 13:06

Hartelijk dank Geert, voor de aanvullingen en verbeteringen !

 

U bent er overigens twee vergeten, en wel op pag 2 (eerste alinea)

Alsoo alle den clederen

van boedelharder, linnen

ende wolle, [ge…] …..

volgens den [ore…] [vordelijck]

sijn, en voor uijt competereren

dient ’t selve tot  

 

en op pag 17, de tekst in de kantlijn

met de[sen] … sijn de lasten v(er)mindert

 

Kunt u hier nog even naar kijken?

 

PS; in deze acte kwam op het einde de verkorte schrijwijze voor voor "onderteijkent," die ik nu (na uw eerdere aanvullingen op andere actes) wel herkende !

Geert Ouweneel zei op wo, 01/27/2021 - 15:40

Van de tweede kan ik het laatste woord (met die vlek) niet thuisbrengen.

 

Pag. 2
Alsoo alle den clederen
van boedelharder, linne
ende wolle, geweer etc. hem
volgens den ordeningen vordelijck
sijn, en voor uijt competereren
dient ’t selve tot      memorie

 Pag. 17
met desen soe sijn de lasten v(er)mindert …

Louis v. V. zei op wo, 01/27/2021 - 19:11

OK, wederom hartelijk dank voor uw hulp !

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.