Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Bestek reparatie molen 2

Hulp gevraagd bij de transkriptie van het bestek voor de reparatie van de molen.

Het document bestaat uit 2 bladzijden. Bijgaand blad 2.

Reacties (2)

René van Weeren zei op ma, 07/12/2021 - 02:48

Voorders soo sullen de aenneemers gehouden wesen om
den voorsz[eyde] meulen wel te repareren ende te onderhouden,
dat den selven altijts wel gaende van blijven ende sullen
oock het werck daer sij de levaranti van hout toe doen
moeten wel onderhouden dat het te bequaemer tijt
geschiede en[de] niet al te seer laeten verouderen eer sij het ver-
nieuwen.

Ende off het gebeurde dat daer eenigh grofwerck
aen den meuelen most vernieuwt ofte vermaeckt wesen
in de voors[zeyde] buyten hetgene daer den aennemer het hout toe
leveren moet, soo sal den aennemer gehouden wesen om
den arbeyt daertoe te doen tot alle hetgene dat
in de voorsz[eyde] jaeren vernieuwt ofte vermaeckt moet wesen,
hoedanigh dat het oock soude mogen wesen, niets uuyt-
gesondert. Maer het hout daertoe nodigh sijnde sal de
gemeynte bekostigen ende op het werck leveren.

Ende indien imant achtervolgens deze conditie het voorsz[eyde]
werck aenneempt, dieselve sullen gehouden wesen om het
werck aenstonts te voldoen ofte dat anders die hooched[elgeborene]
voorn[oempt] met scholt en[de] gerichtsluyden sullen laeten maken op den
aenneemers costen tot welcker voldoeninge den aennemer
oock verbint alle sijns parsoons goederen, gereet ende ongereet,
hebbende ende verkrijgende, onder verbant naer rechten.
Ende daer beneffens sal den aennemer oock noch moeten
setellen bij het aennemen twee goede en[de] sufficante borgen,
daer de hooched[elgeborene] met scholt, buurinck, ende gerichts-
luyden mede te tevreden sijn, die oock soo wel als den aen-
nemer belooven deser conditie te voldoen ende daer oock voor
verbinden soowel als den aenneemer beyde tesamen of elckx-
een voor al als principael alle haere parsoonen goederen, gereet
oft ongereet, hebbende ende verkrijgende onder v[er]bant baer
rechten.

Die aennemers sullen haer penn[inghen] ontfangen.

 

Stan de Jongh zei op ma, 07/12/2021 - 10:13

Beste René van Weeren,

Hartelijk dank voor de transkriptie!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.