Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

attestatie Notaris van Audenhoven 3 feb 1702

Dit is opnieuw een gekrabbel van notaris van Audenhoven. Van de vorige tekst kon ik zelf niets vertalen, nu ben ik dankzij jullie input al een beetje zelf op weg. Indien mogelijk aanvullen en corrigeren. Bij voorbaat dank. Als bijlages totaal 3 pagina's. Zie hier mijn beperkte versie:

Blad 1
comparerende op heden desen 3 Feb 1702
voor mij Heribert van Audenhoven als
opnbaren Not(ar)s bijden Ed(elen) ? ?
van Brab(an)t ? residerent binnen
de vrijheijt Oirschot ende ter presentie
vande getuiijche waerlijk Jan willems
van Gemonde inwoonder deser vrijheijt
tot Best van ? ? ?
getuighenisse ter waerheijt ? heeft
? van Cornelis Willemssen
van der Aels inwoonder van Son
? ende geattesteert gelijck daer mits
desen waarachtig te wesen dat
hij comparerent sich omtrent ?
jaer vanden voor ? jaer ? onbe-
grepen den juijsten dagh heeft bevonden,
inden ? ? van ? en ?
..ijnvast en aldaer gehoort
van den
sij gesien en hebben datter
..ijsselijk ? ? ..issant ende
Peeter Dominicussen van Rijssel mede
inwoonder aldaer een tot ..oordijtiche ?
? desse van Rijssel sal ??
Over iets ? ? met malcan-
Deren te reeckening ? en dat voo
? zijn Peeter van Rijssel
En hij , afstemt met Thomas Willemsen
Van der Aelst dat die ?
Van ? erf ?
Dan ?

Blad 2
? van Wijnant Gerits dat den seli..
Van Rijssel daer tot presteerent
? ? ?
Van den reprisant tegens
Hem attestant ende den ????
+ en heeft gesproken en ? deze diergelijcks
Broeder degti..
???:
Hij behoeft soo
Veel geraed ofte ? met ?
? om een hondert ende dertigh
Guldens dier haker nock van hebben
Dit sal ? ? wel betalen eer
Dat maij ? lant compt

Verclaerent hij attestant van dit ?
? goede ende ? ? ?
Zij want tot .edelijk is, de waerheijt
Getuighenis zo ?, ? ?
? bij allen aghend voor.. Staet
Gepersisteert, gepres..teert allen
? des ? ende ? sijnde
Maer ? so
Bevesti.. ? ? van ?
? Ende ? in ? ?
? ? Tot bestends de
Vrijhijt Oirschot op dat wel ?
? esenteg van Mar.. en van ?
Ende van ? ? inwoonden
?

Blad 3
???
???
Jan willems van gemonde
Marten van AUdenhoven
Joseph Mickers
??

Reacties (9)

PNMC van Rijssel zei op vr, 10/27/2017 - 19:34

blad 2

Peter Van Rijssel zei op vr, 10/27/2017 - 19:35

blad 3

herman geurts zei op vr, 10/27/2017 - 22:49

Peter, wat knap dat je dit al zo goed kunt lezen.
Voor mij is ook niet alles leesbaar . Hier mijn poging:

Blad 1
comparerende op heden desen 3 Feb 1702
voor mij Heribert van Audenhoven als
openbaren Notaris bij den Edel Mogende Raad
van Brabant residerent binnen
de vrijheijt Oirschot ende ter presentie
vande getuiijche ……? Jan willems
van Gemonde inwoonder deser vrijheijt
tot Best van competenten ouderdom om
getuighenisse ter waerheijt te geven heeft
ter instantie van Cornelis Willemssen
van der Aels inwoonder van Son
vercla(a)rt ende geattesteert gelijck daer mits
desen waarachtig te wesen dat
hij comparerent sich omtrent nieuwe
jaer vanden voorleden jaer 1701 onbe-
grepen den juijsten dagh heeft bevonden,
inden vooernoemde dorpe van Son ten huijse Reiijn [vast ?] en aldaer gehoort
van den …..
sij gesien en hebben datte
tusschen deselve ..issant ende
Peeter Dominicussen van Rijssel mede
inwoonder aldaer eenighe woorden vielen
? desse van Rijssel sal ??
Over [twelck ] (in marge: en ten requeste van Peter Dominicius van Rijssel [******] weghens desselve Rijssels met malcanderen is reeckening houdent? en datsoo
om van Peeter van Rijssel
Ende hij[ t restant ] met Thomas Willemsen
van der Aelst dat die ( verder onleesbaar voor mij, ik kan onvoldoende inzoomen op het schrift)

herman geurts zei op za, 10/28/2017 - 20:11

En hier blad 2 en 3. Er komt al wat lijn in, maar ik heb niet alles kunnen ontcijferen

Blad 2
? van Wijnant Gerits dat den selven.
Peter Dominicus van Rijssel daer toe preesteerent van den reprisant tegens
hem attestant ende den voorschreven des arguments
+ en heeft gesproken en gesatt? diergelijcks voorder
breder seght
???:
hij behoeft soo
veel geraes ofte getiers niet
te maecken om een hondert ende dertigh
guldens dier icke? oock van hebben
die sal ik hem wel betalen eer
dat maij int lant compt ( vertaling: voor dat het mei wordt)
Verclaerent hij attestant van die voorden
noch goede ende rechte onraet te
… *ant tot redelijk is, de waerheijt
getuighenis is, [gloven?] testnaer ?, ? ?
erstens bij allen tghene voorschreven staet
gespecificeert gepresenteert alles
selves des voors geseght sijnde
met solemnelen eede [etc?]
bevestigen.consenterende hiervan acte
? Ende ? in ? ?
? ? Tot bestends de
Vrijhijt Oirschot op daer als boven
In presentie van Marten van Aldenhoven
ende van Joseph ? ? inwoonders aldaar als gethuigen inde
Blad 3
versoght,als […] neffens de attestant
hebben ondertekent
Jan Wilmes ( Willems?) van Gemonde
Marten van Audenhoven
Joseph [Mickers?]
Mij present als notaris J? van Audenhoven notaris

Peter Van Rijssel zei op di, 10/31/2017 - 13:41

Bedankt voor de vertaling. Kan iemand mij uitleggen wat hier nu gebeurt?

herman geurts zei op di, 10/31/2017 - 16:00

Il lees het zo :
Op het 1e blad : Jan Willems van Gemonde verklaart , ten behoeve van Cornelis Willemssen van der Aels dat hij heeft gehoord dat Peter Dominicus van Rijssel wat woorden had over 130 guldens die hij schuldig is . ( aan Cornelis Willemsen van der Aels)

En op het 2e blad bevestigd Peter Dominicus van Rijssel onder ede, dat hij dat bedrag schuldig is, en zijn schuld zal voldoen.

herman geurts zei op di, 10/31/2017 - 16:03

typefout. ( II lees het zo:) moet natuurlijk zijn: Ik lees het zo:

Van Rietvelde Johan zei op di, 10/31/2017 - 21:32

Mogelijke reden van de woordenwisseling?...

18. vanden requirant en aldaer gehoort/
19. ende gesien te hebben datter/
20. tusschen deselve requirant ende/
21. Peeter Dominicussen van Rijssel mede/
22. inwoonder aldaer, eenighe woorden vielen/
23. over iedts twelcke weghens desselfs van Rijssel oft dier sterfhuijse, met malcaen=/
24. deren te reeckenen hadden ende dat soo/
25. den voorseijde Peeter van Rijssel/

peter van rijssel zei op wo, 11/01/2017 - 16:57

Super, dank voor alle support.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.