Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

attestatie delft 1613 (trefwoorden geweldpleging en dronkenschap)

Goedenavond allen,

 

Zou iemand me kunnen vertellen wat de functie van deze Gabriel la Noij is en of er nog meer la Noij's (of familie) worden genoemd? Als het niet te veel tijd kost dan ben ik eigenlijk ook benieuwd naar wat er zich heeft afgespeeld. (misschien tegen een kleine vergoeding als er veel over hem geschreven staat en het wel veel tijd kost?)

 

Ik kan maar één afbeelding uploaden, onderstaande link geeft deze pagina en nog een volgende.

https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl/detail.php?nav_id=8-2&id=16311772&i…

Met vriendelijke groet,

Danny

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op di, 03/12/2019 - 10:18

Op een enkel woord na kom ik op de volgende transcripite uit:

 

Bekentenisse Michiel Fits
Op huyden den vierden Mey ano 163 compareerde
voor mij notaris ende getuygen naergenompt Michiel
Fits, mandemaker, woonende an de Verwerdijck binnen
deser stadt Delft, te kennen gevende ende verclarende
dat gheleeden ontrent acht ofte toen daeghen, hij
comparant hooch bij de dracnk sijnde, sich vervordert
heeft gehadt Gabriel la Noy sergeant
van de compagnie van sijn generael Heyndrick Frederick
de Nassau sonder eenighe redenen ende oirsaecke
met een steen voor de cop te slaen, sijn la Noys
geweer te trecken ende daer meede de selven la
Noy te slaen, bedrijvende overslucx openbaer
gewelt ende straetschenderie, waerover
de voorsz. la Noy oock van meninghe was
sich ten hoochsten aen den rechter te beclaeghen ende hem
doen revengeren, te waere hij comparant desselfs vader,
vrinden ende huysfrouwe sulcx nyet en hadden verboede
ende dat sulcx nyet en waere naergelaeten
in regard van sijn comparants voorsz. vader, huysfrouwe,
kinderen ende vrinden ende haere ernsich bidden,
verclaerde daeromme hij comparant dat alle tgeene
voorsz. hem hartelick leet es ende versouckende daer van
mits desen hartegrondelick opte voorsz. la Noy
vergiffenisse belovende den selven la Noy
te kennen voor een man met
eer op dewelcke hij comparant nyet en weet te
spreecken als alle eer ende deucht, belovende oock
denselven la Noy in alle redelickheyt tijde
beleeftheyt op straten ende weeghen te bejegenen
sonder denselven met woorden ofte werck
meer te molesteren, tot welcken eynde
meede voor mij notario ende getuygen compareerde
Pieter Fits des comparants vaeder .... mits desen
compareerde als borghe voor de voorn. sijnen
soon Michiel Fits ende .... voorsz. ende daer /
toe verbindende beyde haere respective persoon
ende goederen, gheen uytgesondert, subiect allen
rechten ende rechteren, met alle costen schaeden,
intresten hyeromme bij den voorsz. la Noy te
doen hebben ende lijden. aldus gedaen ende verleeden
binnen der stadt Delft ten comptoire mijns
notaris ter presentie van Leonard Camerling,
Willem Cuylenburch, present alle beyde de
andere sergeanten Leonard ende Adriaen Vosch
meede van de schout Jacob Borgerssen.

Volgen de ondertekeningen.

Pauwel zei op di, 03/12/2019 - 11:46

Misschien staat er dit:

Pieter Fits des comparants vaeder die sich mits desen
constitueerde als borghe voor de voorn. sijnen
soon Michiel Fits ende 'tgheene voors. es, daer /

Danny zei op di, 03/12/2019 - 18:19

Geweldig, erg bedankt voor deze volledige transcriptie! Begrijp ik het goed dat deze Gabriel afziet van een gang naar de rechter op aandringen van familie en vrienden van Michiel, en Michiel samen met zijn vader de schadevergoeding op zich nemen (afspraak tussen deze beide partijen zonder rechterlijke uitspraak)?

 

Met vriendelijke groet,

Danny

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.