Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

attestatie dd 14 september 1693 – deel 1

Op 14 september 1693 tekende mijn voorvader Dirck Geesteranus een attestatie. Die geven vaak een inkijkje in het “gewone” leven en daarom zou ik graag willen weten wat erin staat, maar ik kan er maar een paar woorden van lezen.

Wie kan mij helpen?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/14/2020 - 10:43

Op huyden den 11en September 1693
compareerden voor mij Adriaen Leeuwenhoeck, notaris,
bij den Hove van Holland geadmitteert, binnen der stadt
Delft residerende, ende voor de genoemde getuygen,
Willemijntie Frans Ballenboes, huysvrouw van Claes Fransz
Volder, oud 48 jaren, Maritie Ariens van der Snoeck, huysvrouw
van Dirck Jans van Meurs, oud 47 jaren ende Jacomijntie
de Pou, huysvrouw van Bastiaen Jansz van der Meer, oud 45 jaren,
alle wonende in de Donckersteegh binnen deser stadt,
dewelcke attesteren ten versoecke van de vrunden van
Adriaen Wouters Bocxstal ende van denselven (dewelcke soo
haer attestanten is onderrigt geworden in gijselinge ofte bewarin-
ge is siittende op het raathuys binnen der stadt Rotter-
dam) dat sijluyden deposanten den voorn. Adriaen Woutersz
Bocxstal van kintsbeen aff hebben gekent ende nogh
seer wel kennen, ende wel te weten dat denselven is
een goed, deugdelijck ende eerlijck jonghman, dewelcke hem-
selven altijd wel ende behoorlijck heeft gecomporteerd
ende gedragen, soo tegens sijne ouders als andre luyden, jae,
soodanich dat sijluyden aen haere eyge kinderen niet anders
en souden wenschen ofte willen sien, dat mede den voorn.
Adriaen Wouters Bocxstel in het leren van sijn ambagt,
waerop denselven heeft gegaen, sijn werck altijd neerstigh
ende wel heeft waergenomen, als een eerlijck jonghman
behoord ende schuldigh is te doen, sonder dat sij deposanten
aen denselven oyt eenighe de alderminste onbehoorelijck-
heden hebben connen sien ofte van denselven gehoord te
hebben, verclaren sij deposanten verder waer te wesen, dat
sijluyden uytte mond van Louysie Jans, stieffmoeder van den
voorn. Adriaen Wouters Bocxstel ontrent vijff a ses weecken
geleden, sonder den precysen tijd onthouden te hebben, ofte daerin
behaald te willen sijn, wel gehoord hebben dat deselve seyde dat den voorn.
Adriaen Wouters doordien het plateelbacken jegenwoordigh
slegt was en sij hem niet en conden houden, beter soude doen
dat hij dienst gingh nemen ende op de vaard teegh ende dat

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.