Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Attestatie 1648

Bijgaande acte is een attestatie uit 1648, met als één van de attestanten Lijsbetgie Rijers, de tante van mijn voorouder Reijer Jacobsz Baas, en het enige document dat ik over haar heb kunnen vinden.

 

De tekst is een beetje lastig om te lezen, en het is me daarom niet gelukt de tekst volledig uit te werken. Onderstaand mijn gedeeltelijke transcriptie. Wie kan de tekst aanvullen en nalopen (ik ben niet zeker van elk woord).

 

Ik heb gevonden:

Op huijden den 27e Maij 1648 comp(araeer)den

voor mij, Seger van Achtervelt, openbaer

notaris ’s Hoofs van Utrecht in p(re)sentie

van de naebenoemde getuijgen Lijsbetgie

Reijers, dochter van Reijers Berentsz won(ende) in

Westbroeck & Geertgien Henricks,

dienstmaecht & (ver)claerden ter ….

& v(er)soecke van Aeltgien Peters, [weduwe]

van za(liger) Jan Janss Bor & [eist] ick, Lijsbetgie

Reijers dat Gerrichien, huijsfr(ou) van Aelt

Janss, woonen(de) aen de Achterwetering

mijn last gegeven heeft om d’goederen van

Merrichien Lauwrens gewoont hebbende

aen (de) Achterwetering in seecker

casien staende daer [het] te haelen & ten

huijse van haer Gerrichien te brengen

& dat ick Lijsbet het selve tot [diverse]

[eijsen] geweijgert hebben, seggende met

Merrichien Lauwrens niet te doen

te willen hebben, dat sij Merrichien daer

op seggen(de) [brengt] het tot [mijnent]

ick ….

datte achter in ’t casien een gat is daer

door … wel in sult [cunnen comen]. Ick

[doen..]…. daer naer gesien maer ’t selve

niet [be..lden] hebben, dat ick daer naer

in … van [requirantes] dienstmaecht

Geertgien Henricks door last van

v(oor)sz. Geertgien d’ijsere steckende in de

hengsels van ’t v(oor)sz. casien hebbe [w…

[ge…tegen], [openen(de) ’t voorsz. casien], daer

[waren] een weijnich linnen daer in

sijnde in een tobbichen gedaen & ‘t selve

….. seeckere tonnen … met botter

daer in [staende], [gebracht] hebbe met

d’requirantes voorn(oemde) dienstmaecht ter

huijse van(de) voorsz. Gerrichien [neffens]

…. op ’t voorn(oemde) casien //

gestaen hebben, & ick, Geertgien

Henricks verclaerde ter ….

als voren dat ick bij ’t openen van ‘t

voorn(oemde) casgen [present?] geweest ben &

’t voorn(oemde) linnen & [vordere] goederen van (de)

voorsz. Merrichien met de voorn(oemde) Lijsbetgie

Reijers en …. v(oor)sz. [ge…cht] hebben

ten huijse van voorn(oemde) Gerrichien

[..lle] ’t welcke voorsz. wij attestanten

[…lks int sijne] t’allen tijden nader

gestant presenteren te doen. Aldus

gedaen ten comptoire van mijns notaris

staende in de Minnebroedersstraet ter

presentie van Johannes Hooft van Schoije-

steijn & …..Camer[beeck] als gelooff-

weerdige getuijgen hier toe

gerequireert die dese neffens

de comparanten en mijn notario in

mijn protecolle onderteijckent hebben

ten jaere, dage & plaatse voorsz.

{+, dits teecken van Lijsbetgie Reijers}

{+, dits teecken van Geertgien Henricks}

{J.H. Schoijestein}

{A.C [??]. Caemerbeeck}

{Seger van Achtervelt, 1648, nots}

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 02/02/2021 - 10:43

Gecorrigeerd en aangevuld:

 

Op huyden den 27e May 1648 comparaeerden
voor mij, Seger van Achtervelt, openbaer
notaris ’s Hooffs van Utrecht, in presentie
van de naebenoemde getuygen, Lijsbetgie
Reyers, dochter van Reyers Berentsz. wonende in
Westbroeck ende Geertgien Henricks,
dienstmaecht, ende verclaerden ter instantie
ende versoecke van Aeltgien Peters, weduwe
van saliger Jan Jansz Bor ende eerst ick, Lijsbetgie
Reyers, dat Gerrichien, huysfrou van Aelt
Janss, woonende aen de Achterwetering,
mijn last gegeven heeft om d’goederen van
Merrichien Lauwrens gewoont hebbende
aen de Achterwetering in seecker
casien staende daer uut te haelen ende ten
huyse van haer Gerrichien te brengen
ende dat ick Lijsbet het selve tot diverse
reysen geweygert hebbe, seggende met
Merrichien Lauwrens niet te doen
te willen hebben, dat sij Gerrichien daer-
op seggde, brengt het tot mijnent,
ick meynde
datte achter in ’t casien een gat is daer-
door ghij wel in sult cunnen comen, ick
dienseegens daer naer gesien maer ’t selve        
niet bevonden hebbe, dat ick daer naer
in presentie van des requirantes dienstmaecht
Geertgien Henricks door last van
voorsz. Geertgie d’ijsers steckende in de
hengsels van ’t voorsz. casien hebbe uut-
getogen, openende ’t voorsz. kasgen, daer
ewwick* een weynich linnen daerin
sijnde in een tobbichen gedaen ende ‘t selve
mistgaders seeckere tonne oom** met botter
daer in staende, gebrocht hebbe met
d’requirantes voornoemde dienstmaecht ten
huyse vande voorsz. Gerrichien neffens
een tonne oom op ’t voornoemde casien //
gestaen hebben, ende ick, Geertgien
Henricks verclaere ter instancie
als voren dat ick bij ’t openen van ‘t
voornoemde casgien present geweest ben ende
’t voornoemde linnen ende vordere goederen van de
voorsz. Merrichien met de voornoemde Lijsbetgie
Reyers in voegen voorsz. gebrocht hebbe
ten huyse van de voornoemde Gerrichien.
Alle ’t welcke voorsz. wij attestanten
elcks int sijne t’allen tijden nader
gestant presenteren te doen. Aldus
gedaen ten comptoire mijns notario,
staende in de Minnebroedersstraet, ter
presentie van Johannes Joost van Schroye-
steyn ende Rosier Camers als gelooff-
weerdige getuygen hier toe
gerequireert, die dese neffens
d'comparanten ende mijn notario in
mijn protecolle onderteyckent hebben
ten jaere, dage ende plaatse voorsz.
+, dits t'merck van Lijsbetgie Reyers
+, dits teecken van Geertgien Henricks
J.J. Schoyestein
R. Caemerbeeck
Seger van Achtervelt, 1648, nots

* ewwick: heb ik
** oom: room

Louis v. V. zei op di, 02/02/2021 - 11:34

Hartelijk dank Geert voor uw ondersteuning, inclusief het uitvogelen van de diverse vreemde woorden.

Het leuke aan attestaties is dat er meer spreektaal in voorkomt van die tijd in vergelijking met "normale" actes vol met juridische volzinnen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.