Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

attestatie 1639

Kan imand deze attestatie aub transcriberen.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 03/29/2022 - 18:24

Luyter, out 25 jaren, beyde woonende int huys van
Marrijtgen Hendricks, jongedochter, gestaen aen de
oostsijde in de Korte Tuynstrate, mitzgaders
Teunis Jansen, mede kassawercker, out ontrent
33 jaren, woonende in dieselve buyrte, ende
hebben ten versoecke van de voorn. Marrijtgen
Hendricks, bij waere woorden in plaets van
solemnelen eede, verclaert, getuycht ende ge-
attesteert, hoe waer is, te weten die voorn.
Marrytgen Jans ende Beniamin Luyter, dat
sij getuygen, woonende in des producenten huyse,
gesien hebben, dat IJsbrant Harmens, tim-
merende aen de suytsijde van de producenten
voorsz. huys op Vrijdach lestleden den 12e
deser tegenwoordige maent, vele gooten
in der suyder muyre van de producenten voorsz.
huys gebroocken ende tot haer getuygen
groote ooverlast binnen selve huys, dwars
oover de vloer vele balcken geleit ende
dieselve mette einde in deselve gooten ge-
stoocken ende met stutten tot aen de
kelderbalcken ondervangen heeft, maer
dieselven stutten niet sufficient genoech
wesende, is dieselve muyre mette schoorsteen
die tevooren dicht ende wel waeren, terstont
beginnen te sincken, sulcx dat niet alleene
die voorsz. sijdelmuyr, maer oock beyde middel-
muyre in de kelder ende int bovenhuys op ver-
scheyden plaetsen een handtbreet meer ende
min van malckanderen gescheurt sijn, item de /
glasen geboogen ende geborsten, die pannen opt t'selve
huys los ende ontramponeert sijn, ende sulcken krack gaff,
dat sij twee eerste getuygen het huys verlieten uyt
vrese dattet onder die voeten vallen soude, ende die
voornoemde Teunis Janssen dat hij van tevooren int voorsz.
huys geweest sijnde, gesien heeft dat die muyren
dicht waeren ende daernae opt geroept van de
luiden van dat huys peryckel liep van neer te
vallen, is komen aengeloopen ende sulcx gesien heeft
dattet voorsz. huys door die voorsz. mitshande-
linge sulcx als voorsz. ontramponeert is,
overbodich met eede (desnoots sijnde) te versterc-
ken. Actum ten comptoire mijns
natary, ter presentie van Goyvert van Heus-
den ende Olbert Minnem, getuygen hier-
toe versocht. Anno et dio ut supra.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.