Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Antwerpen 1575

Zou iemand mij kunnen helpen met de transcriptie van deze akte betreffende de zangmeester Severin Cornet?

Reacties (1)

Michel G. zei op vr, 02/23/2024 - 12:01

De voers. amptman bekende ende verclaerde
alsoe meester Severijn Cornet sangmeester van Onser
Liever Vrouwen kercke alhier bij besetselen ende
uuytwinninge ter hooger vierscharen ons genadichs
heeren des conincx alhier rechtelijck uuytgewonnen
hadde de nabescreven rente voer tgebreck vande twee
hondert ponden grooten eens metten verloope van
dien die joncker Aert Vleeminck hem schuldich
was naervolgende der obligatien daer aff sijnde naeder
blijckende bij eenre acte van evictie daer aff wesende
geexpedeert vande datum des xviii en daechs novembris
lestleden geteeckent [....]? dat hij comparant
uuyt crachte van sijnre voers. offitie achtervolgende
der voers. evictie executerende de vonnissen daer op geslagen
ende gewesen heeft uuyt versuecke ende ten laste
ende pericle des voers. meester Severijns Cornet
bij Janne vanden Bossche gesworen oudecleercoopere
alhier ter vrijer vrijdaechs merct deser stadt tot
vele ende diversche vrijdagen doen uuytroepen ende
veijlen te coope eenen yegelijcken even naer eenen
erfflijcke rente van twee hondert gulden sjaers diemen
in twee termijnen des jaers heffende is opt corpus
deser stadt verschijnende te wetene deen helft
opten derden junij ende dander helft opten derden dach decembris
staende de selve rente te boecke opten name van
meester Peeter van Wesenbeke den jongen ende
Paesschijn van Oest sijn huysvrouwe
gelijck
ende in alle der manieren de selve rente lestmael
toebehoirt heeft gehadt den voirgenoemden Aerde Vleeminc
waer aff naer vele roepens ten slote ende eijnde
namelijck des vrijdaechs xxiii en dach deser jegenwoerdiger
maent van decembris als leste ende hoochste verdierder
ende meest daer voire biedende den palmslach vande coope
ontfangen heeft gehadt Joris de Horuwe(?) inden
name ende tot behoeve vande voers. meester Severijn
Cornet ende Anthonis Berbe voere de somme
van negen hondert negentich carolus gulden eens naer luijt
vande coopcedulle daer aff zijnde. Ende omme den voers.//
meesteren Severijne Cornet ende Anthonis Berbe naer deser
stadt ende vierscharen rechte ende naervolgende den voers.
hennen coope inde voers rente behoirlijck ende
wettelijck te goedene, ervene ende te vestige
Soe eest dat hij comparant uuyt crachte vande voers.
procuratie de selve opgedragen gecedeert ende getransporteert
heeft droech op etc. Voirdane soe verclaerden
de voers. meester Severijn Cornet ende Anthonis Berbe
qui etiam comparuerunt dat sij mijnen voers.
heere den amptman ter saken van desen coope
nyet meer gegeven noch betaelt en hebben
gehadt dan . . . . . . . . . . . . . . eens om daar
mede te betalene doncosten ter saken van desen gedaen
ende dat sij de reste innegehouden hebben in mindernisse
vande des voers. meester Severijns schult ende tachterheijt
Gelovende
den voers. mijnen heere den amptman sijnen goeden ende
nacomelingen daer aff ende van desen coope altijt te houdene
ende wel te quitene tallen dagen unde obligaverunt se et
sua. Sonder argelist.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.