Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Amsterdamse koopman/kruidenier machtigt een advocaat in Stavoren, 1627

Wie kan mij helpen deze akte te transcriberen? Na wat puzzelen kon ik opmaken dat de koopman De Coker uit Amsterdam de advocaat Dr. Heijdema uit Stavoren machtigt om een zaak voor hem in Friesland te behartigen. De details ontgaan mij echter. Alvast veel dank!

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 07/02/2022 - 15:30

Compareerde voor mij Frederick van Banchem,
notaris publicq, bij den Hove van Hollandt geadmitteert,
residerende binnen Amsterdam, ende den getuygen
naergenoempt, d'eersamen Pieter de Coker, coopman
cruydenier binnen deser stede, mij notario bekent,
ende heeft inder bester forma, stijle ende
maniere van rechte daerinne hij can ende vermach,
geconstitueert ende bij desen volmachtich gemaeckt dr.
Heydema, advocaet tot Staveren, omme uyt sijn
constituants name te manen, eysschen ende invorderen
in Vrieslandt, soo in steden, dorpen als ten platte lande,
alsulcke uytstaende schulden, actien ende gerechticheden als
hem constituant aldaer deuchdelijck competeren, van wat
peroonen ende uyt wat oorsaken t'selve soude mogen wesen,
volgens de bescheyden ende sijn boeck daervan sijnde, des noot
daeromme te doen doen tegens een yeder allerhande
requesten, protestatien, arresten ende defenturen van personen
ende goederen, daerop te produceren soo wel eysschende
als verwerende alle termijnen van recht te
observeren, eedt, calumnie ende alle andere eeden
die t'recht tersake dienstich admitteert in sijn constituants
siele te presenteren ende d'saken ter diffinityff
sententie d' executie vandien ten eynde uyt volvoeren,
penningen te ontfangen, quitantie te passeren ende een
yeder, des behoevende, van namaninge te bevrijden,
ende voorts generalijck alles te doen dat hij constituant
present sijnde soude vermogen ende naer costume,
usantie ende maniere van den E. gerechte aldaer
tot recouvrement van de voorsz. competentien behoort te presteren.
Alles met macht van susbstitutie clausulis ratihabitionis,
relevationis ac indemnitatis in amplissica forma, sonder
argelist. Ende versochte hij constituant dat ick
notaris voornt. hiervan soude maecken ende hem doen
hebben instrument openbaer in behoorlijcke forma.
Gedaen binnen Amstelredamme ter presentie
van Jacob Rotgans ende Gerrit Vooren, inwoonders
deser stede, als getuygen hierover gestaen den
19e Marty 1627
 

Jan zei op za, 07/02/2022 - 16:42

Beste Geert, veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.