Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Amsterdamse huwelijken 1629 en 1639

Bijgaand twee huwelijksinschrijvingen van Jacob Goosens van Schaijck te Amsterdam, de ene op 23 mei 1629 en de ander op 31 okt 1639, met wat ontbrekende stukjes hier en daar. Wie kan deze tekst voltooien (en nalopen)? Onduidelijkheden ana mijn kant zijn in geel aangegeven.

Ik heb gevonden:

Compareerden alsvooren Jacob Goosenss van den Doel, huijsman, out 24 jaeren, woon(ende) te Daelen, (ver)toon(ende) acte van den vaders (con)sent & Brechtie Ariaans van Gutswaart, out 29 jaeren, geen ouders hebbe(nde), weescapel Prinsegracht, geas(sisteer)t met Cornelis {Gertsz?], haer [maestro?] ...........

{Jacob Goesens van Sagick}

 

Tekst 1639:

Compareerden alsvooren Jacob Goosenss van Schaick, van Snijlen, vettewarier, w(eduwnae)r van Brechje Adriaens, wonen(de) inde ..straet, (over)leggende acte van Schaegen & ut s(upra) tot Wijck te Duurstede, inhouden(de) d’interkenninge van hem met Maria Huijgen Verwaij, jongedochter tot Wijck bij Duurstede. [in kantlijn] 6 october 1638 bewijs gedaen.

{Jacob Goessen van Schaijck}

Reacties (4)

René van Weeren zei op vr, 12/17/2021 - 13:20

Compareerden als vooren Jacob Goosenss, van den Dael*,
huysman**, out 24 jaeren, woon[ende] te Daelen*, [ver]toon[ende]
acte van der vaeders [con]sent, en[de] Brechte Ariaans,
van Gutswaart***, out 29 jaeren, geen ouders hebb[end]e,
woon[en]t op de Princegracht, geas[sistee]rt met Cornelis
Geritss, haer meester****, woon[ende] om de hoeck van de Runstra[ete]

[getekend: Jacob Goessen / van Schaick]
[handmerk aanstaande bruid]

* tegenwoordig: Dalen (Drenthe)
** gezien woonplaats: vrije boer
*** hetzij Goudswaard (Zuid-Holland), hetzij Golzwarden (Niedersachsen, Duitsland)
**** meester is hier bedoeld als werkgever


Extraordin[aris]*
Hij heeft ter / weescaemer den / 6 october 1638 / bewijs gedaen**

Compareerden als vooren Jacob Goosenss van Schaick,
van Suylen***, vettewarier****, wed[uenaar] van Brechte Adriaens,
woonen[de] in de Runstraet, ov[er]leggende acte van J.
Schaegen, secr[e]t[aris] ter Wijck te Duurstede, inhouden[de]
d' inteckeninge van hem met Maria Huygen Verway,
jongedochter tot Wijck tot Duurstede

linkermarge OK*****

[getekend: Jacop Gozessen van Schayck]

* De extraordinaris-inschrijvingen waren de inschrijvingen van personen die in Amsterdam woonden, maar elders trouwden. De aankondigingen moesten dan zowel in de huwelijksplaats als in de plaats van herkomst afgekondigd worden.
** Dit geeft aan dat er uit het eerste huwelijk kinderen zijn geboren die ten tijde van het hertrouwen van hun overgebleven ouder nog in leven zijn. De kinderen hebben recht op hun kindsdeel uit de erfenis van de overleden ouder; om te garanderen dat de kinderen hierin voldaan zouden worden na hetrouwen van (in dit geval) de vader, moest de hertrouwende een regeling treffen met de weeskamer over erfenis en voogdij van kinderen uit het eerdere huwelijk en het bewijs van deze regeling tonen aan de commissarissen van Huwelijkse Zaken.
*** Zuilen, tegenwoordig onderdeel van de stad Utrecht
**** herleid van 'verkoper van vette waren', later gebruikelijk voor verkopers van dagelijkse levensbehoeften
***** Dit betekende dat de huwelijksafkondigingen in Amsterdam afgelezen zouden worden in de Oude Kerk.

Louis v. V. zei op vr, 12/17/2021 - 13:48

Hartelijk dank René, voor de aanvullingen en verbeteringen op mijn transcriptie, en de extra uitleg.

NB: Ten Dael slaat op de hofstede Mariendael/Ten Dael buiten St. Catharijnen te Zuilen. Ik had dus beter moeten weten v.w.b. zijn herkomst plaatsaanduidingen...

Maar, ik was ondertussen druk bezig met een andere tak, en dan verlies je het overzicht een beetje.

 

In die andere (zij)tak komt Zuijlen overigens ook terug, maar dan als een aangetrouwd persoon, en in diens begraafinschrijving kon ik 1 ding niet lezen. Zie bijlage.

In welke straat woont Harman Petersz van Zuijlen, die begraven werd te Utrecht op 5 apr 1652. Het valt net een beetje van de bladzijde af. Er staat iets als "aen de... " in wat erna komt zit "gr"

René van Weeren zei op vr, 12/17/2021 - 15:42

Dag Louis,

Dank voor je toelichting over Mariendaal, die kende ik nog niet, ik was uitgegaan van de treffers die ik vond in het Herkomstonderzoek van Simon Hart. Maar in combinatie met Zuilen is dit een stuk beter te plaatsen. Van Schaick is inderdaad (in al zijn varianten) ook een veel voorkomende naam in het Utrechtse: ook een deel van mijn voorouders met die naam is in Utrecht terug te vinden.

Het overlijdensadres is de Voorstraet.

 

Louis v. V. zei op vr, 12/17/2021 - 19:13

Hallo René,

Goh, ik kende dat werk van Simon Hart nog niet, en heb het inmiddels kunnen downloaden. Weer een hulpmiddel erbij voor het stambomen.

De lijst is lang, maar één plaats staat er alvast niet in, die ik vorige week tegenkwam bij deze tak (de hoofdtak van mijn huidige onderzoek is De With), nl. Nagapatnam in India (als één van de schrijfwijzen; zie bijlage); eentje uit die tak was met een VOC-er getrouwd die daar zat, en een zus met de gouverneur van de Molukken. Zoiets kom je niet elke dag tegen.

 

Nog bedankt voor de oplossing van het adres; ik zag dat de letter die ik voor 'n "g" aanzag eigenlijk een "o" was doordat de letter eronder doorliep naar boven.

 

NB: eergisteren heb ik een tekst uit 1534 op het forum geplaatst, waarop tot op heden geen reacties gekomen zijn. Heeft u die al gezien?

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.