Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Amsterdam 1669: getimmer en erf aan Herengracht

Dit is een Amsterdamse akte uit 1669 die ik moeilijk kan ontcijferen. Is er iemand die hiervan voor mij een transcriptie zou kunnen maken?

Alvast hartelijk dank.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 04/28/2021 - 16:26

Copia
Op huyden soo heeft sr. Meus van Waerdom
vercogt dat getimmer ende erf, springende noordwart
op agter de huysinge van sr. Nicolaes Calkoen,
staende op de westsijde van de Heere Gragt, over de
Beulinghstraet, voor de somme van dertien
hondert vijffentwintigh guldens, welcke met den
eersten sal opgedragen worden, ende bij de voorsz.
Calkoen terstont sal mogen aenvaert worden,
present als goede mannen ende getuygen srs.
Johannes Ternicx, Leendert Jacobsz, Reynert
Sacharias Grashuysen ende Samuel Gerincx, onder
conditie dat de voorsz. Calkoen, coper in
desen de voorsz. somma benevens d'opdragt ende
overleveringh van de brieven contant sal moeten
betaelen, mist rentende een percento van de
gansche somme voor prompte betalinge. Actum
in Amsterdam den 13 February anno 1600
negenentsestigh ten dienst bij partije
respective benvens de voorsz. goeder mannen onder-
teeckent, was geteeckent Meus S. van Waerdom,
Claes Calkoen, Johannes Teerinck, Lenard
Ondris, Sacharias Grashuysen, Samuel Gerincx.
Dese copye accordeert van woorde te
woorde met sijn principael ende desselffs
onderteeckenoinge, sulcx betuyge ick
Anthony van de Ven, openbaer notaris binnen
Amsterdam residerende, desen 28 February
1669.
A. van de Ven, notaris

Adriaan van Heemstede zei op wo, 04/28/2021 - 18:53

Hartelijk dank!!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.