Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte vertalen

graag hulp bij de teksten over Andries Dirx,  en Joost Andries Dirx

 

dingboek Zegwaert 1572-1587  -  286

https://www.allezoetermeerders.nl/stamboom/ding_browse/RA_Ze_05/573

Reacties (3)

René van Weeren zei op za, 11/13/2021 - 01:15

Hier vast de eerste:

 

Opten XXen junyus 86
Vierschaire gebannen bij Wouters
Cornelisz[en] Bijl, schoudt, ende
scheepenen van Zegwaert, als
te weeten 't volle collegie

Cornelis Aryen Jongeneelen, ey[se]r, claecht over
Andries Dirxsz[en] Wanderman ged[ae]gd[e] om[m]e betalinghe
van vijff Ca[rolus] gul[den] en[de] acht stuyvers ter cause
van v[er]dyent arbeytsloon. Concludeert tot
betalinghe vandyen, mitte costen en[de] bij promisie
tot namptisse*

Alsoe de ged[ae]gd[e] off yemandt als gemacht van
zijnent weegen nyet en is gecomp[er]eert, soe
hebben scheepenen den zelven ged[ae]gd[e] gecondempneert
in d' de eerste default en[de] dieselve penn[in]g[hen] te
namptiseeren onder causie de restituendo, volgen[de]
d' ordonnan[tie]. Actum ut supra.

Joost Andries Dirxsz[en], ey[se]r, claecht over een zeeckere
belaede en[de] gearresteede coebeest, toebehooren[de]
Inghe Adriaensz[en], backer #gecomen van / Ghijsbrecht Corn[elis]z[en]#**, ged[ae]gd[e] om[m]e daer-
aen te v[er]halen so[m]me twintich Car[olus] gul[den],
v[er]scheenen mey lestleden, volgen[de] die obl[igat]ie spreeckenpde[
op die v[er]sz[eyde] koebeest, v[er]leeden bij Ghijsbrecht
Corn[elis]z[en] van date den XIId[en] februarii lestleden.
Concludeert d' ey[se]r ^tot condemnatie en[de]^ dat die v[er]sz[eyde] coebeest
bij u mij[n] heeren vonnisse v[er]claert zal worden
exexcutable om[m]e die v[er]sz[eyde] penn[inghen] zoe verde
strecken mach mitte costen daeraen te v[er]haelen.
Scheepnen condempneeren den ged[ae]gd[e] door zijn noncup-
isy in d' eerste default en[de] v[er]claren die v[er]sz[eyde]
belaede en[de] gearresteerde coebeest executable
om[m]e die gheeyschte penn[inghen] mitte costen daeraen
te v[er]halen onder behoorlijke cause de restituendo.
Actum ut supra.
Ghijsbrecht Cornelisz[en], intervenieeren[de] voor Inghe / v[er]se***
----
Adriaensz[en], backer, ged[ae]gd[e],
bekende die penn[inghen] en[de] heeft in p[re]sentie van Inghe
Adriaensz[en] v[er]socht tijt van atterminatye****
tot Alreheylig[en] naestcomen[de]\, alsoe hij gheen
middelen en hadde om te betalen

Scheepenen gunnen den ged[ae]gd[e] tijt van
attermyna[ti]e, te betalen binnen den tijt van
twye maenden, midts dat hij gehouden
wert alleer de gearresteerde coe ontslag
zal zijn te stellen causie sofficiandt*****
binnen XXIIII uuyeren voor die gheeyschte
penn[inghen], midts oock daer beneffens betalen[de]
die costen al op 't v[er]steck van [den] attermyna[ti]e.
Actum ut supra

Op huyden heeft Jacob Dircxsz[en] Bonenwater
hem selven geconstituteert en[de] v[er]bonden
als borghe, volgen[de] 't vonnis. Actum ut supra.

 

* namptisse = voorlopig onderpand
** het stuk tussen #deze tekens# staat in de linkermarge
*** verse = zie ommezijde
**** atterminatie = uitstel van betaling
***** causie sofficiandt = voldoende garantstelling

 

 

Geert Ouweneel zei op za, 11/13/2021 - 15:08

Hier de rest:

 

Lenaert Willemsz van Swijnenburch?
eyser, contra Dirck Pietersz Veenman gedaechde,
omme te procedeeren na de leste retro acten
folio 62.
De bode voor den gedaechde dupliceerende persisteert
ende bij antwoorde neempt tijt van bewijs
volgens d'ordonnanty.

Jeremias van Buren eyser contra Louris Pietersz
thonde van gedaechde omme te aenhooren tacxatie
van costen opte overgeleverde declaratie,
concludeert tot condempnatie van tacxatie.

Idem noch eyser contra Jan Adriaensz Rot gedaechde
omme ut supra.

Dirck Joostes zoon ende mede erffgenaem
van Joost Andries Dircxsz, zijnen vader eyser,
contra Pieter Cornelis Haerisz gedaechde,
omme betalinge van 51 gulden 15 stuyvers
verschenen penningen volgens d'obligatie mitten verlopen ende
onbetaelde intrest jegens den penning sestien,
concludeert tot condempnatie ende bij provisie
tot namptissement mitte costen.

Schepenen midts de noncomperisy van gedaechde
t'eerste default ende alvoorens gevisiteert
d'obligatie bij procureur Verban gemaeckt van
d'eyser in rechte overgeleyt in date den 24en
Octobris anno 1614, condempneeren den gedaechde
tot nampitssement onder causie soufficiant
restituendo verlenen d'eysser die tweede aenvaerdinge
ende versteecken den gedaechde van de execptie declaratoire
volgens ordonnantie ut supra.

Idem noch eyser contra Pieter Jan Jacobs
Aertsz gedaechde omme betaleinge van 12 gulden
van gehaelde waren volgens des eysers
boeck, concludeerde tot condempnatie
ende bij provisie tot namptissement mitte
costen.

Idem noch eyser contra Gerrit Wilhemse
achter Zegwaert gedaechde omme betaling
van 11£ 2 stuyvers 8 penningen t cuase als boven,
concludeerde als vooren.

Jan Pietersz den Man brouwer in de
Schenckan tot Leyden mit Frans Adriaens, eysers contra Cornelis
Claesz Beleyswijck gedaechde omme
te aenvaerden t'dorde default mit
condempnatie ten principaele

Alsoo den gedaechde noch nyemant gemaent
van zijnentweegen upte zelve ropingen vant
derde default, compareerde, condempneerde
schepenen d'zelve den 2 versoeck van ...
ende burch gemaeckt vandyen de gheeyschte
vijftich gulden aen den eysers te betaelen mitte
costen midts bij d'eyssers verclaren t'gheeyschte
duechdelijck te zijn.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.