Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte vertalen

Beste allemaal, ik heb deze akte gevonden in het archief van Dordrecht en probeer te achterhalen wat de relatie was tussen de genoemde Hendrik Cock en Gerbandt Teding van Berkhout. Hendrik Cock is in 1663 getrouwd met Luydewijn Teding van Berkhout. Ik lees dat het over voogdijschap van de nagelaten kinderen van Arent Cock (broer van Henrick waarschijnlijk) gaat. Leest iemand anders nog iets dat de familierelaties kan verduikdelijken? Bij voorbaat dank en groet, Marc

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/03/2020 - 14:42

Op huyden den [open plek] Mey 1664
hebbe ick Johannes Hellu, openbaer
notaris bij den Hove van Hollant geadmitteert, binnen
der stadt Dordrecht residerende, mij met de
ondergenoemde getuygen vervoecht ende getrans-
porteert ten huyse ende aen de persoonen van [open plek]
Francken ende deselve uytten naeme ende van-
wegen d'heer mr. Gerbrant Tedingh Berckhout
ende d'heer Henryck Cock als voochden
over de naergelaetene kinderen van zaliger d'heer
Arent Cock, rechtelijck afgevraecht off hij genegen
ende oock betreyt is de opdrachte van de huysinge,
bij hem van de andere medevoochden van de
gemelte kinderen gecocht, te ontfangen ende
daerbeneffens te betalen de bedongen cooppenningen,
welcken volgende ick notaris mij met de voorn.
getuygen oock hebbe vervoecht ende getrans-
porteert ten huyse ende aen de persoonen van
srs. Jan Aertsz de Gelder ende Dionijs van der
Poel als medevoochden over de gemelte
kinderen van den voorsz. Arent Cock zaliger,
ende deselve uytten naeme als voren,
namentlijck den voorsz. de Gelder afgevraecht off
hij achtervolgens de acte van authorisatie van
date den 18 augusty 1663 op hem verleent, genegen ende oock
bereyt is omme de voorsz. huysinge ten behouve
van den voorsz [open plek] Francken wettelijck voor
d'heeren schepenen deser stede te transporteren
ende op te draegen, ende den voorsz. van der
Poel off hij insgelijcx daertoe bereyt ende
willich was, ende alsdan
uytte cooppenningen vandien den voorsz. Henryck Cock
wilden laten ontfangen een somme van ses
duysent gulden den voorsz. Cock van sijnen broeder
Arent Cock zaliger ofte nu desselfs erfgenaemen
competerende

Marc zei op vr, 07/03/2020 - 15:05

Wederom veel dank! En wat indrukwekkend toch..  Alle goeds, Marc

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.