Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte van transport 1590

Hallo, 

 

Vond een akte van de schepenbank waar mijn voorouders Gerit van Clarenbeeck en Ebcke (N.n.) worden genoemd. Schijnt te gaan om de overdracht van een stukje land ("den Grooten Wijenacker"). Is er iemand die de gehele tekst zou willen weergeven? Ik haal er helaas maar een paar herkenbare woorden uit.

Veel dank! Maaike

Reacties (5)

Maaike zei op ma, 07/27/2020 - 11:07

Mocht er iemand zijn die kan helpen: heel graag. Dit is het oudste stukje 'familiegeschiedenis' wat we hebben. Hartelijke groet, Maaike

Maaike zei op ma, 07/27/2020 - 11:26

En ik denk dat de familienaam komt van de grond uit deze akte (onderaan pagina en kort vervolg bovenaan volgende):

 

"Gerit van Clarenbeeck transporteert aan de echtelieden Jan Lijtgens en Merrij, een stuk weiland genaamd Clarenbeecx Pas, grenzend aan den Vortemer Dijck"

 

 

 

 

Maaike zei op ma, 07/27/2020 - 11:27

En het vervolg.

 

Hartelijke groet!

 

 

Geert Ouweneel zei op ma, 07/27/2020 - 12:16

deel 1
Wij Gerit Brouwer ende Reyn Thonisz, schepenen, doen conde ende
tuygen dat voor den rochter ende ons schepenen voorsz. als in den gericht
gecoemen sijn Jan Ewen ende Geertken sijn huysfrouwe, Egbert
Henricx ende Stijn sijn huysfrouwe, Daniel van Meer ende Hernisken sijn
huysferouwe ende Gerit van Clarenbeeck ende elcke voorsz. vrouwe persoon
met haeren gecoeren momber die haer met recht ende vonnisse gegeven
wair, ende hebben samelijck opgedragen ende overgegeven aen des
richters hant gestedicht ende gevest Jan Hueben ende Lijske sijn
huysfrouwe ende hoeren erven eenen camp hoylants, groot omtrent
vijf en halven mergen, genaemt Den Grooten Wijenacker, gelegen [open plek]
mette eenre sijde beneven de lange Wijenacker mette andere
sijde beneven Jans voorsz, erff, metten eenen eynde oick opten
Wijenacker die Lijsken voorsz. eygen toe te hooren plach ende metten
leste eynde op Lieuw van Holten pas, ende hebben den voorn.
camp hoylants alsoo samelijck voor opgedragen ende daerop
vertegen ende alsoe dat t'vonnisse der schepenenen voorsz. wijsden ende
gelooft te vrijen ende sonder argelist. Actum den 22en May
1590.

deel 2
1595
Wij Jan Hoeben ende Gerit Brouwer, schepenen, doen conde ende tuygen
dat voor den richter ende ons schepenen voorsz. als in den gerichte verschenen
is Gerit van Claerenbeeck ende heeft opgedragen, gestedicht ende
gevest Jan Lijtgers ende Mary sijn huysfrouwe ende haren erven
een stuck weylants genaempt Claerenbeecx pas soo groot ende
cleyn als tselve aen vorteme dijck gelegen is, mette
eenre sijde beneven Catrijn van Dijcx erff, mette ander zijde
beneven Thijs Harpen erff, d'een eynt op Jan Jans erff ende ..esde
eynt op vortene dijck voorsz. ende heeft tselve alsoe opgedragen

deel 3
ende daerop vertegen ende alsoe dattet t'vonnisse der schepenen voorsz.
wijdse etc. ende gelooft te vrijen etc. Actum den 4en Julio 1595

Maaike zei op di, 07/28/2020 - 12:05

Wat fantastisch, heel veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.