Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte van 1727 - notaris Adr. Looymans te Ekeren

Graag jullie hulp bij het aanvullen en verbeteren van deze transcriptie.

Die 19 meert 1727.

Compareerde Elisabeth van Heurck

weduwe wijlen mr. Michiel vande …

gesworen vroede vrouwe in Eeckeren

oudt ontrent de vijffenseventich jaeren woonende

ontrent het kerckhoff alhier, dewelcke

verclaert ten versoecke ende …

van Jacobus Verhoeven waerachtich …

wesen altijt … presenterende des woordt

ende … sijnde als dat sij … opden

seventhiensten december vanden voor-

leden jaere 1726 ontrent middernacht

op haere bedde heeft gehoort een groot laweyt

ende getier van manspersonen, seggende

den eenen tegen den anderen (sonder te weten wie)

heb ick u hier mordientsschen hont, ick sal u den

cop in slagen, alswanneer sij attestante

was seggende tegens seckeren Guilliam

Vermeiren daer sij in huys is woonende

wat moge daer te doen sijn waerop hij

was antwoordende jae, mij dunckt dat

daer iemand sterck gequetst is ick

hoore hem soo suchten, alswanneer sij

attestante des anderen daegs so sij

op de straete was gaen sien daer sij het

getier gehoort hadde, ende comende

aen den stal van seckeren Anthonis Ots heeft sij

vinden liggen eenen grooten plas met bloet daerbij

roepende verscheyde gebueren

van siet eens wat dat daer bloet

light wie mach daer so gequetst

sijn sonder dat sij wisten wie, ende

weinigen tijt daernaer gehoort heeft

dat Jacobus Verhoeven doodelijck ge-

quetst lach welcke bloetstortinge

ende quetsure wat ontrent de

distantie van 6 roeden langh ...

naesten draeyen van den kerckmuur uyt

comende aen de plaetse … van

… … verclaert sij

attestante allen het selve alsoo gehoort

ende gesien te hebben ende … noch

wel … … te sijn, ende want

goddelijck ende redelijck is altijt …

rechtveerdig … heijt getuijgenisse

te geven … … … tot

aensocht sijnde soo heeft sij attestante

ende … … … door mij no-

taris ende … te worden een ofte

meer artsen in forma, sonder argc-

ligt aldus gedaen ende gapasseert

t’Eeckeren ten presentie van Bal-

thasaer de Beuckelaer ende Anthoni

Buijens als getuijgen hier tot …

 

Dit is het + hantteecken van Elisabeth van Heurck verclaerde niet te connen

schrijven.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 03/07/2023 - 12:38

Die 19 Meert 1727.

Compareerde Elisabeth van Heurck,
weduwe wijlen mr. Michiel vande Sande,
gesworen vroede vrouwe in Eeckeren,
oudt ontrent de vijffentseventich jaeren, woonende
ontrent het kerckhoff alhier, dewelcke
verclaert ten versoecke ende requisitie
van Jacobus Verhoeven waerachtich te
wesen altijt eede presenterende des noodt
ende versocht sijnde,  alsdat sij attestante opden
seventhiensten december vanden voor-
leden jaere 1726 ontrent middernacht
op haer bedde wacker liggende dicht aen
haer huys heeft gehoort een groot laweyt
ende getier van manspersonen, seggende
den eenen tegen den anderen (sonder te weten wie)
heb ick u hier gij die mordieusschen hont, ick sal u den
cop in slaegen, alswanneer sij attestante
was seggende tegens seckeren Guilliam
Vermeiren, daer sij in huys is woonende,
wat mag daer te doen sijn, waerop hij
was antwoordende jae, mij dunckt dat
daer iemand sterck gequetst is, ick
hoore hem soo suchten, alswanneer sij
attestante des anderen daeghs soo sij
opgestaen was gaen sien daer sij het
getier gehoort hadde, ende comende
aen den stal van seckeren Anthonis Ots heeft sij
attestante vinden liggen eenen
grooten plas met bloet daerbij
roepende verscheyde gebueren
van siet eens wat dat daer bloet
licht, wie mach daer soe gequetst
sijn, sonder dat sij wisten wie, ende
weynigen tijt daernaer gehoort heeft
dat Jacobus Verhoeven doodelijck ge-
quetst lach, welcke bloetstortinge
ende quetsinge wat ontrent de
distantie van 6 roeden lenghder van den
naesten draeyer van den kerckmuur uyt-
comende aen de plaetse, redenen van
wetenschapm, allegerende, verclaert sij
attestante allen hetselve alsoo gehoort
ende gesien te hebben ende haer noch
wel seer kennelijck te sijn, ende want
goddelijck ende redelijck is altijt vrede,
rechtveerdige waerheyt getuijgenisse
te geven principalijck daertoe
aensocht sijnde, soo heeft sij attestante
geconsenteert hiervan door mij no-
taris gemaeckt te worden een ofte
meer acten in forma, sonder arge-
list. Aldus gedaen ende gapasseert
t’Eeckeren, ter presentie van Bal-
thasaer de Beuckelaer ende Anthoni
Buyens als getuijgen hiertoe aengesocht.

Dit is het + hantteecken van Elisabeth
van Heurck verclaerde niet te connen
schrijven.
Balten de Beuckelaer
Anthonis Buyens
Quod attestor
A. Looymans, notaris publicq, 1727

Gerrit Verhoeven zei op di, 03/07/2023 - 13:11

Beste Geert, hartelijk bedankt voor de aanvullingen!

Ik veronderstel dat het woord 'mordieusschen' een verbastering is van het Franse 'mort Dieu'? Hier gebruikt als scheldnaam, in de zin van 'vuile hond' of zoiets.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.