Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte van 1633 van Lijsken Adam Cornelis Jan Sijmons

Wat staat hier, de rechterkant folio 100

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 02/13/2023 - 08:49

Kennelijck zij eenen yegelijcken, dat voor ons schepenen ondergeschreven
zijn gecommen ende gecompareert Jan Michiel Damen als
momboir metten heere geordoneert over d'onmundighe
kynderen wijlen Frans Joost Jacobs, verweckt bij denselven
uyt Lijsken Adam Cornelis, Jan Symons, respective genaemt
Janneken ende Neeltgen ofte Cornelia ter eenre, ende Jan
Cornelis Jansz voor zijn selven als man ende momboir Joostken
zijnre huysvrouwe, verweckt uyt Lijskene voorsz., Adam
Frans Joosten voor zijn selven mitsgaders Willem Geerten
Hermans als man ende momboir Machelijne zijne
wettighe huysvrouwe, ter andere zijden, diewelcke
naer voorgaende lotinghe, onder den anderen gedaen, hebben
aengegaen ende gemaeckt eene vrundelijcke scheydinghe
ende deylinghe omme te voorcomen eenighe twist ofte
tweedracht onder den anderen op te staen ende naermaels
gemoneert te worden, ende is als hiernaer volcht:
In den eersten soe sal Adam Frans Joosten hebben, houden
ende erffelijcken besitten, het halff huys met den toebehoirten
ende erffenisse daeraene gelegen, groot int geheel vier
loopensaet oft daeromtrent, nochtans soo groot ende cleyn
t'zelve gelegen is in deser prochie van Tilborch, ter plaetsen
geheyten de Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse, den-
selven Adam zuytwaerts, Willem Geerten Hermans ende
heyligher vrays colen aen de oostzijde gelijck zij seyden
ende verclaerden.
Janneken, d'ouste dochter sal hebben ende erffelijcke besitten
het eerste gedeelte in zekere saeylant, gelegen aen de
cromdraet, soo groot ende cleyn als tzelve aldaer tusschen
zijne regenoten gelegen is in dese voorsz. prochie.
Jan Cornelisz Jansz sal hebben ende erffelijck besitte
zekere tweede gedeelte in vijff loopensaet lants in dese
prochie voorsz. ter plaetsen voorsz. geheyten aen den groenstee?
tusschen zijn regenoten aldaer.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.