Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte uit Utrechts archief (1641)Geertruijt Beernts in barensnood

Deze akte betreft Anthonis Samuels en Geertruijt Beernts. Zij is in 1641 in barensnood.

Ze benoemt 2 broers en een neef tot voogden. (deze informatie heb ik uit de beschrijvende info bij de akte).

Dat blijkt niet nodig, want Ik heb gevonden dat ze in 1662 overleden is. 

Graag een transcriptie van de volledige akte.

BVD

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 03/31/2024 - 08:20

Den 15en May 1641 ouden stijll
Compareerden etc. Anthonis Samuels, deser stadts Utrecht
mr. metselaer etc. ende Geertruyt Beemtsdochter, echteluyden,
den voorsz. Anthonis Samuels gesont ende machtich etc., sij Geertruyt
Berntsdochter in barensnooth van kinde, beyde haer verstant
spraeck, sinnen ende memorie wel machtich als bleeck etc. verclaerden
tot momber ende voochden over haer nae te laten onmundige kinderen ende
erffgenaemen gestelt, genomineert ende gedeputeert te hebben, als sij doen
toe stellen, nomineren ende deputeren bij deesen Jacob Samuels,
borger tot Gorcum ende Meyndert Samuels tot Vtanen, sijne
comparants broeders ende Jan Jans Wouters int Reense Veen, hare
cpmparante neeff, deselve gevende ende toevoegende alsulcke last,
macht ende authorisatie als eenich momber nodich heeft ende hem
toegevoecht can werden, uutsluytende dat van de Ed. heeren van de
vroetschap der stadt Utrecht ende derselver gecommitteerden
ter saecken der momberschappen, weescameren ende allen anderen,
die sij niet en willen dat de minste kennisse van haerluyder nae-
latentheyt sullen mogen neemen, staet nochte inventaris eyschen,
maer dat alleen daermede sullen begaen ende beweren de
voorgestelde momber, willende de comparanten dat dit na haren overlijden
plaets grijpen ende effect sorteren sall, consenteren ende versoecken
hiervan acte. Aldus gedaen Utrecht ten huyse van de comparanten in de
Watersteech ter presentie van Cornelis Ponsen van der Cuyl ende
Conde Adams, borgers t'Utrecht, getuygen.
X Gestelt bij Geertuyt Beernts voornoemt
Toonis Samuels
Cornelys Ponssen van der Cuyl
Bij mij Cande Adamssen
D. Houtman, notaris

Jos van der Zee zei op zo, 03/31/2024 - 10:33

Bedankt voor de transcriptie. Knap staaltje gezien de vele afkortingen en het priegelige handschrift.

ik vermoed , dat er veel afkortingen gebruikt zijn ivm het snelle schrijven op locatie.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.