Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte uit het Oud Gemeentearchief van Ekeren dd. 11-01-1656

Nogmaals jullie hulp bij het transcriberen van deze akte.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 03/30/2023 - 19:11

8rv en 9r, dd. 11-01-1656.jpg, 30-3-2023
Aen mijn eerwaerde heeren die drossaert
ende schepenen der heerlijckheyt van
Eeckeren ettc.
Verthoonen reverentelijck Hendrick Hockaertsz,
als geëedt momboir van de vaderlijcke sijde ende
Franchois de Backer als geëedt momboir van de
moederlijcke sijde van de minderjaerige kinderen
wijlen Peeter Hockaerts d'Oude, daer moeder af
was Mayken de Backer, als oock mede in den
naeme ende voor den weeskinde wijlen Peeter
Hockaerts de Jonge, hoe dat sij remonstranten
beneffens de voors. Maeyken de Backer, in haeren
leven ende oock naer haer aflijviheyt ,soo inde
qualiteyt als aengeleggeren, resumenten ende
gereconudineerde, met Jan Verhoeven als in
houwelijck hebbende Elisabeth Hockaerts, hebben
moeten proces intenteren tegens sr. Jan
Aelst, oudt aelemossenier der stadt Antwerpen
cum suis, als opponent contre ende reconudinent eens-
deels ter saecken vant hangen van eenen
draeyboom bij den voorsz. Van Aelst opt scheyden
van sijnen ende der voorseyde weesen landen
gehangen aen en in der remonstranten voorsz.
weesen tronckeyck, soo gesustineert weert
ende anderdeels ter saecke van de pretentie
van proprieteyt van seecker stuck lants groot
twee gemeten ombegrepen der maten, gerekent
de strepe gelegen aen de oostsijde van des voorsz.
Van Aelsts huysinge ende huysacker int Laer
binnen U.E. jursidictie alhier, welk voorsz.
proces bij den voorsz. remonstranten beneffens
den voorsz. Jan Verhoeven vervolcht sijnde voor
U.E. ontrent de vier jaeren lanck ende daerinne
ge...dinde wesende totten persistit ende contra-
persisit, is daerin de consensu partinne om
noodeloose oncosten van rapport t'ontgane ge-
appoincteert, dat partijen ten wedersijden van
hunne geposeerde feyten sauden comen ten thoon,
ende dat de plaetse conentieuse ten overstaen
van comissarissen sauden werden geinsisteert ende
van deselve aldaer sauden mogen doen alsulcken
productien ende designatien als elck t'sijnder
intentie saude bevinden te behooren, sijnde inge-
volge van den voorsz. appoinctemente uyt U.E.
collegie als commissarissen gecommitteert heer ende
mr. Dionisius van der Neesen ende Franchois Diercx, ende
t'is nu soo dat de voorseyde commissarissen de stucken
van partijen wedersijdich oversien ende de plaetse con-
tentieuse besichticht hebbende hen remonstranten
ende den voornoemden Jan Verhoeven van de dispositie
derselver geimbueert dat de voorsz. sake geschapen
was noch eenige jaeren te connen blijven loopen
ende daeruyt een eeuwighe procedure te spruyten
tot grooten coste, swaeren last ende merckelijcke
prejuditie van de voorsz. weesen voor sulckx voor
hem remonstranten ten respecte van hunne weesen
geraetsaem vonden de sake in termijn van accoord te
brenghen, wes aengaende ende t'gene voorsz. gecon-
sidereert heeft d'eerste remonstrant in de voorsz.
qualiteyt beneffens den voornompden Jan Verhoeven
op den 23en Decembris lestleden ter presentie
ende overstaen van deselve comisssarissen ende
anthony de Moor oock schepene in U.E. collegie
hennen adjoinct tegens den voorsz. sr. Jan Aelst
aengegaen den accoorde dat denselven Aelst aen hen
remonstranten ten behoeve van de voorseyde weeskinderen
ende hunne mede consorten sal uytreycken
de somme van sessehondert twintich guldens
eens, ende dat ditto Aelst in rescontere vandyen
sal behouden soo voor hem als sijne naercomelin-
ghen het landt under questie blijvende den cost
ter wedersijden gecompenseert ende den voorsz.
processe daermede geassopieert, alles nochtans
opt advys van U.E. als der voorsz. comissarissen
mede confrers luyt den voorsz. accoorde
haer medegaende desen aengemerckt ende dat
t'selve hen remonstranten naer conscientie
beter dunckt gedaen dan gelaeten, soo keeren
sij hun totte voorsz. U.E., odtmoedelijck biddende
ten eynde deselve gelieven den voorsz accoorde
in alle sijne poincten ten respecte der voorsz.
weesen t'advoyeren ende t'approberen midtsgaders
hun supplianten t'authoriseren om den voorsz. lande
ingevolge van denselven accoorde ten behoeve
van den voorseyden Aelst op te draghen hem
daerinne te goeden als in forma hen supplianten
daervan verleenende acte, dewelck doende etc.
[ondertekening]

Gerrit Verhoeven zei op vr, 03/31/2023 - 07:16

Bedankt Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.