Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte uit het OGA-Ekeren van 1597

Graag nog eens jullie hulp bij het corrigeren en aanvullen van deze akte uit 1597.

Wij Cornelis Aerts ende Stoffel de Beuckeleer schepenen in

Eeckeren maecken condt dat voor ons quamen Jan Verhoeven

voor een partije Lauwereijs Theens voor hem selven, Cornelis

Stoffels voor hem selven tsamen voor een vierdepaert, Peeter

Jacobs de brouwer voor hem selven tsamen met Jan Ghijsels daer

momboir aff is Jan Verhoeven tsamen voor een helft, ende

Cornelis Bertels Bertelssone voor hem selven oock voor een

vierdepaert, sijnde altesamen erfgenamen wijlen Cornelis Luijcx

…, ende bekenden inde voorschreven qualiteijten omme een somme

van x … … al ende wel vergonden, vercocht ende overgetransporteert

te hebben, … ende transporteerde mits dese samen

sal, … vier Carolingue erffleijck als sij jaerlijcx

heffende waeren op sekere stede gelegen aen plaetse tot

Eeckeren groot ontrent iiii gemeten toebehoort hebben Geert Mercx ende

Elisabeth Anthonis … dochter … …, al nae inhoudt des constitutie

brieffs … … da dato den x aprilis anno 1573, hiermede ..

verschijnende jaerlycx tsint Jans … daghe ten midsomere daeraff op

… jannen … alle … achterstellighe … waeren verschene inder …

dat hij die mede heeft, ende dat met allen den eerste dat sij … hadden

verclaeren … … … active meer te behoudene, sonder argelist …

anno 1597, den XXVI meije.

Alvast bedankt!

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 11/29/2023 - 18:10

Mijn versie, aanpassingen in bold.

Wij Cornelis Aerts ende Stoffel De Beuckeleer scepenen in
Eeckeren maecken condt dat voor ons quamen Jan Verhoeven
voor een partije Lauwereijs Theens voor hem selven, Cornelis
Stoffels voor hem selven tsamen voor een vierdepaert, Peeter
Jacobs De Brouwer voor hem selven tsamen met Jan Ghijsels daer
momboir aff is Jan Verhoeven tsamen voor een helft, ende
Cornelis Bertels Bertelssone voor hem selven oock voor een
vierdepaert, sijnde>r alt>samen erf>fgenamen wijlen Cornelis Luijcx
Maesssen, ende bekenden inde voorsseyde qualiteyten omme een somme
van pennin[gen] h[en]l[ieden] al ende wel vergonden, vercocht ende overgetransporteert
te hebbene, cedeerden ende transporteerde midts desen Jannen
Faes, alsulcken
vier Carolus gul[den] erffelijck als sij jaerlijcx
heffende waeren op sekere stede gelegen aen [den] plaetse tot
Eeckeren groot ontrent IIII gemeten toebehoort hebben[de] Geert Mercx ende
Elisabeth Anthonis Meerincxdochter, sijn huysvr[ouw]e, al nae inhoudt des constitutie-
brieffs d[er]aff sijn[de] de dato den Xen aprilis anno 1573, hiermede overgegheven
verschijnende jaerlycx t' Sint Jans Baptiste daghe ten midsomere, daeraff op
hem Jannen Faes alle de achterstellighe re[n]ten waeren verschenen inder vueghen
dat hij die mede heeft, ende dat met allen den rechte dat sij d[er]aene hadden
verclaeren[de] d[er]aene gheen recht noch actie meer te behoudene, sonder argelist. Actum
a[nn]o 1597, den XXVIen meye.

Gerrit Verhoeven zei op wo, 11/29/2023 - 18:12

Beste René, bedankt voor je hulp!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.