Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte uit 1741, folio 101, Jan Gijsbert van den Broeck

Wat staat daar?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/28/2023 - 09:10

verclaert hij testateur te revoceeren, casseeren,
doot ende te niet te doen alle voorgaande
testamenten, codicillen of eenige andere
maakinge die hij testateur voor dato deses
alleen, of met iemant anders, soude mogen
hebben gemaakt, en opnieuws disponeerende
soo verclaart hij testateur alls de goederen
en effecten des boedels die hij testateur sal
komen naar te laten (en waarover hij dispositie
heeft), soo van haeff, meuble als erffgoederen,
mitsgaders obligatien, gout, silver, gemunt
en ongtemunt, actien, schulden en crediten,
egeene uytgesondert, waar off op wat plaetse
deselve gelegen ofte bevonden sullen worden,
te laten en in vollen eygendom te maaken
aan Jan Gijsbert van den Broeck, welcke bij
hem testateur is woonende, en sulcx voor de
huere en trouwe diensten aan hem testateur
alreede beweesen, alsnog te bewijsen en
om meer andere merkelijcke redenen
hem testateur daartoe moveerende,
omme met alle deselve goederen naar
doode van hem testateur te doen als
imant met sijn eyge vrije goederen
soude konnen ofte mogen doen, sonder
tegenseggen van imanden, denselven
tot sijnen eenige en universeele erffgenaem
nomineerende en institueerende met volcome
regt en titule van justitie bij desen,
met seclusie van alle sijn testateurs
andere en verdere vrinden, hoe deselve
oock genoemt soude moogen worden, /
mits dat aan de andere naeste vrinden
naar hem testateurs doot door den gestelden
erffgename tot een gedenckenis sal voldaan
en betaalt worden twee silvere ducatons.
Allen 't geene voorsz. staat den testateur
duydelijck voorgeleesen sijnde, verclaerde te
weesen sijn testament, leste en uytterste
wille, 't geene hij begeert dat naar sijne
doot sal worden agtervolgt, standgrijpen en
sijn volcomen effect sorteeren, 't sij als
testament, codicille, donatie inter vivos aut
causa mortis ofte andersints, soo hetselve
alderbest sal konnen bestaan, goet ende van
waarden weesen, al waar't schoon dat hierinne
ietwes mogt sijn geomitteert, 't geene houde
voor geinsereert, oock niettegenstaande
eenige costuymen, placcaten, ordonnantien,
locaale off municipale regten desen ter
contrarie, die alle voor soo veel derogeerende
mitsdesen. Aldus gedaan ende gepasseert
binnen Tilborg ten comptoire van mij notaris,
in presentie van Norbertus Segers ende
Anthony van Meurs, beyde woonende alhier,
als gelooffwaaridge getuygen hiertoe versogt, die
de origineel minute nevens den testatuer en
mij notaris voornt. hebben onderteekent.
en verclaart den testateur geen goederen te hebben
die leenroerig sijn aan de Ed. Mo. Rade en Leenhove
van Brabant in 's Gravenhage. Actum den
twee en twintigsten Meert seventien hondert
eenenveertigh.
X Dit hantmerck stelt Cornelis Jan van den Broeck,testateur verclaert niet te konnen schrijven
Norbertus Segers
A. van Meurs
Quod attestor J.A. van Meurs, notaris publiek

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.