Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte uit 1677 betreft Wilbort Huibrechts Rijcken

Dit gaat over een molen in Diessen, maar meer kan ik er echt niet uithalen...

Kunt u me helpen?

Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 04/07/2024 - 08:28

Comparerenden voor mij Francoys van Sibben als
openbaer, bij den Ed. Mo. Rade van Brabant in Sgraven-
hage geadmitteert notaris binnen den dorpe
van Diessen, resort onder de vrijheyt Hilvarenbeeck,
in den quartiere van Oisterwijck en en Meyereije van Shertogen-
bosch geleegen, in proprie persoonen Jan Adriaen
Lemmens, Jan Bartholomeus van den Nieuwenhuysen
ende Aert Handricx van Hove tot Diessen, Jan van Duyn
ende Wilbort Huyberts Rijken tot Bresscat, Jan Lam-
brechts Molenbroecx ende Dirck Cornelis Panden
op de Haeghoorst, diewelcke bekenden wel ende
deughdelijck ontfangen te hebben volgens de
procuratie daervan sijnde, uuyt handen van Cathelijn
Wouter Bonaerts de somme van vijff hondert
gulden capitael ende gedeborserde penningen, ider
gulden ten prijse van twintich stuvyers, ende
gelooven ter cause vandien jaerlijcx te geven ende
te betaelen vijff ende twintich gulden tot intrest
ende jaerlijcxen pacht, los ende vrij gelt, waer-
van den iersten pacht vandien sal vervallen op den
achsten September sesthien hondert ses ende
tseventich ende daerinne te continueeren tott
affectuele voldoeninge toe, schietbaer alle jaeren
jaer met den intrest vandien, mits malcanderen
een halff jaer voor den verschijndach opgesegt te
hebben, voorts geloeven sij gelovenden in die qualiteyt
de capitale met den intrest vandien altijt
goedt ende wel deughent te maken onder verbant
ordinaire. Aldus gedaen ende gepasseert op den
twaelffsten September 1677 ter presentie van
Jan Bertholomeus van Nodersel ende Willem Martens
Willems als loffwaerige getuygen hiertoe
geroepen ende gebeden.
Jan Adriaen Lemmens
Aert Hendricks van Hove
Jan Barthomeus van den Nieuwenhuys
Jan van Dun
Wilbort Huybrecht Rijcken
Jan Lambrechts Molenbrecht
Dirck Cornelis Panden
Jan Barthaolomeus van Nodersel
X Dit is het merck van Willem Marten Willems verklaerde anders
niet te connen schrijven

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.