Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte uit 1664

In januari 1664 heeft mijn voorvader Pieter Geesteranus in Leiden een akte laten opstellen. Op de website van Erfgoed Leiden vond ik bijgevoegde scan, maar veel meer dan zijn naam kan ik niet lezen.

Kan iemand me vertellen wat er vermeld wordt?

Alvast dank!

Anneloes Maas Geesteranus

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op do, 06/18/2020 - 13:23

Hier een transcriptie, met een enkele open plaats:

 

Op huyden den 23e January 1664 compareerde
voor mij Frans Doude, notairs publicq, bij den Hove van
Hollant opte nominatie van die van de gerechte der stadt
Leyden geadmitteert, binnen deselve stede residerende,
mitsgaders voor de ondergeschreven getuigen, d'heer Petrus Nannius
Geesteranus dre medicine doctor alhier ter stede, mij notario
wel bekent, dewelcke in de bester forme ende
maniere eenischsints doenlick zijnde geinstitueert ende machtich
gemaect heeft, sulx hij doet bij dese den ed. heer Ger-
brant Spiegel, penningmeester van de heer Huygh ...
omme uyt den name ende vanwegen hem comparant in de
voorsz. qualite beneffens de ander heeren mede voochden over
hetselve kint alle de effecten des boedels te helpen regelen
ende administreren, voorts omme alle penningen te beleggen
van den huyse ende erve off andere vaste goederen ende
deselve te helpen verhuyren, penningen te ontfangen ende uyt te geven,
quitantie daervan te geven ende voorts met deselve
andere heeren voochden alles te helpen dirigeren ende uyt te voeren
wes eenichsint het voorstaen ende proffijty van het voorsz.
weeskint soude mogen werden vereyschen ende hij heere comparant present sijnde
soude connen off mogen doen, van gelijcken ist noot omme op ende
jegens alle ende een iegelijck recht te mogen spreecken ende plegen
voor allen heere hoven ende rechteren, soowel int eyschen als
verweren ende voorts in omnibus ad lites cum potestate
substituendi in communi forma, belovende hij compa-
rant te houden voor goet, vast ende van weerden alles wes hierinne
bij de voorsz. zijne geconstitueerde off desselfs gesubstitueerde
ad lites gedaen ende verricht sal werden onder alle verbanden van
rechter daertoe staende. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de
stadt Leyden ten voorsz, daege ende jare, ter presentie van
Davidt Doude, coopman ende Hermanus Doude, student,
beyde als geloofwaerdigte getuygen hiertoe versocht.
Petrus Geesteranus
Hermanus Doude
David Doude
F. Doude nots. publ. 1664

In de marge:
In qualite als medevoocht
in de weeskints ... ende
Johannes Gesteranus in
sijn leven mede doctor
medicinis ter Alckemade
geprocreert bij juffr. Guyctje
van Nierop.

Rene van Weeren zei op do, 06/18/2020 - 21:41

Paar aanvullingen:

- Heer Huygenwaert {= Heerhugowaard}

- in de marge moet Alkemade Alckmaer zijn

- het missende woord in de marge kan ik ook niet thuisbrengen

Anneloes Maas Geesteranus zei op do, 06/18/2020 - 21:46

Dag Geert,

Geweldig weer! Ik vond de scan niet zo geweldig en vroeg me af of iemand er nog wat van zou kunnen maken. Super dat het je gelukt is. Stiekem ben ik wel een beetje jaloers op zo’n gave om dit soort teksten te kunnen ontcijferen! Groeten, Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.