Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte uit 1647

Zou iemand deze akte voor mij willen transcriberen?
Bij voorbaat dank!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 01/18/2023 - 14:46

Ick, Dirck Jansoon van Vesanevelt, schout in den ambachte van Leyderdrop, doe cundt eenen ygelicken dien't behoort, dat voor mij ende voor /
Arys Janssen Kalckbrander ende Mouringh Mattheussen van Borsselen, schepenen desselffs ambachts, als getuygen tot kennisse /
... brouwer in de Roscam, beyde als speciaele procuratie hebbende van Marytgen Dircxdochter van Kieboom, laetst weduwe van Jan Jacobsen Hoogen- /
burch, haer moeder ende schoonmoeder respective, vermogens deselve procuratie voor Arent Raven, notaris publicq ende seeckere /
getuygen gepasseert opten 28en Mey anno XVI-C sessenveertich lestleden, ons schout ende schepenen ten verlijde deses /
verthoont ende laeten lesen, mitsgaders ten protocolle doen registreren, in dier qualite voor d'een helfte, ende Gerrit Jacobsen van /
Kerckhem als getrout hebbende Ghooltgen Jansdochter van Hoogenburch dochter ende mede erffgenaeme van wijlen Jan Jacobsen van Hoogen- /
burch voornt. ende zulcx voor hemzelven ende noch denzelven Kerckhem ende Jan Ghijs voornt. met ende beneffens mij schout /
als testamentaire voochden over de minderjarige kinderen van Cornelis Janssen van Hoogenburch, die mede geinstiuteerde erffgenaemen /
zijn van den voorsz. Jan Jacobsen van Hoogenburch, haere grootvaeder, ende zulcx respectivelick voor de wederhelfte, ende bekenden zij /
comparanten in qualite voorsz. voor haer ende haere respective naecomers int openbaer achtervolgende seeckere beschreven voor- /
waerden vercocht te hebben, gelijck zij doen volgens all well ende wettelicke transporeerden, cedeerden ende overdrougen bij desen, aen ende /
ten behouve van d'eerwaerde Jan Meyndertssen van Aeckeren, innewoonenden burger der stadt Leyden, ofte actie van dezelve verdrijgenden, /
een parthije goet ende degelijcke teellandt, wel beseth met goede caluw ende steenpaetssers aerden, gelegen aen den Ommedijck /
in den ambachte van Leyderdorp voorseyt, groot volgens meetinge bij mr. Jan Pietersen Douw, in zijn leven geswooren lantmeeter, /
van Rhijnlandt, eertijts gedaen, vyer hondert sesthyen roeden, tot het ontgronden van welck landt Jan Jacobsen Hoochburch voornoemt, /
soo van de Edele heeren dijckgrave ende hooge heemraeden van Rhijnlandt alsmede van de Edele heeren burgemeesteren der stadt /
Leyden, consent becomen heeft omme door den voorsz. Ommendijck te mogen steecken een brugge, alles zulcx ende soodanich als de /
bescheyden daervan zijnde medebrengen ende dat vrij, sonder eenige voorgaende belastinge als buyngoet, behoudens den heer zijn /
recht, wijders mit soodanige conditien, servituyten, vrijdommen ende waeringe als begrepen staen in de waerbrieff daer- /
van zijnde, in daete den 25en January anno 1644, die sij comparanten in qualite voorsz. mit alle t'recht ende aenseggen vandien /
aen den voorsz. cooper transporteerden bij desen, omme daermede gedaen te wonnen ende verlooren te werden in allen schijn /
off zij comparanten in qualite voorseyt selffs waeren belovende, voorts zij comparanten in de voorsz. qualite t'voorsz. vercochte /
te vrijen ende waeren van allen commer ende beswaeringe die daerop sedert de voorsz. jongste waerbrieff eenichsints gebracht /
off gestelt zouden mogen zijn, onder generaell verbandt van der orgineele vercopers off deelplichtigen persoonen ende goederen /
ter executie van allen s'heeren rechten ende rechteren. ten laetsten bekenden zij comparanten in qulaite voorseyt ter saecke der /
voorsz. vercoopinge, cessie ende opdrachte, all well ende ten vollen vernoucht, voldaen ende betaelt te zijn, den laetsten penningh /
mitten eersten, ende dat met een custinghbrieff, innehoudende een somme van derthyen hondert ende dertich guldens te 40 groten /
t'stuck, te betaelen staende met een gerecht derde paert vandien gereden gelde, voorts Ste. Petri ad Cathedrams dagen annus 1648 ende 1649 /
telcken mede een gelijcke derde paert. alles ter goeder trouwen, sonder arch ofte list. In oirconden soo heb ick schout voorsz. desen ten /
verlijden van de voorsz. comparanten mittet zegell ten zaecken vant ambacht van Leyderdorp verordent ende t'mijne daerachter gedruct /
[De rest van de tekst verwijnt achter de vouw]

 

René van Weeren zei op wo, 01/18/2023 - 16:49

De puntjes van de derde regel:

van desen geroopen, in eygener persoonen gecomen ende verschenen zijn Dirck Arentssz van Tethrode, sijdelaeckencooper, ende Jan Ghijs

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.