Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte uit 1598

Wil iemand deze akte uit 1598 uit Het Utrechts Archief betreffende een samoreusschip transcriberen (HUA, toegang 709, inv.nr. 2474).

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/24/2020 - 08:00

Wij, Gijsbert van Berck, schoudt, Adriaen Verhuet ende Bartolomeus
Bruell, borgemeesters tot , doen condt mits deezen, dat voor ons in
eygener perzoen gecompareert is en verschenen is Jan Ariss. alias Brue, ende
bekenden voor hem ende zijnen erffgenaemen deuchtelicken schuldich te weezen Aert
Adriaenss. ende zijnen erffgenamen ofte thoinder deezes bij zijnen blijckende willen
d'zomme van vier hondert vijff ende dartich karolus gulden van 20 stuver brabants
tstuck, uuyt zaecke van coop ende leveringe van een sammereus schip met
gulden? ende zoevoorts, jaerlicx ende alle jaer achtereenvolgende tzestich karolus
gulden, Paesschen ter tijt ende wijle d'voorsz. somme voll ende all betaelt is den
lesten penninck metten eersten, ofte bij gebreecke van betalinge van
yder termijn, besonder zall d'voorn. Aert Adriaenss. zijnen erffgenamen in
gebreecke zijnre ofte thoinder deezes bij zijnen blijckende wille int
voorsz. sammereus schip met zijn toebehoiren, zoe het rijdt ende zeylt, tot
alle vrije ende onvrije havenen, wateren, revieren, stromen, steden, dorpen
en heerlickheyden, ofte daer hij t'gelaten zall moegen hebben, t'zelve aldaer
te moegen aenveerden, vercopen quijt ende weerloes worden, onbecroent van
omme daer aen te verhalen zijn achterweezen met alle gerechtelicke
ende ongerechtelicke costen die daeromme gedaen zullen moegen worden
voor de betalinge van voorsz. zomme, in maten als voiren heeft hij
comparant mede verbonden zijn perzoon, erffgenamen, roerende ende onroerende goe-
deren d'zelve stellende tot heerlicke ende reale executie van allen heeren, hoven,
rechteren ende gerechte, renunchierende tot dien eynde van allen gracien,
privilegien, relivementen, respijten, brieven van atterminatien,vrijheytden
van jaer ende weeckmarckten ende generaelick allen andere exceptien ende defentien
deezen eenichsins contrarierende, ende versocht hij comparant int
geene voorsz. is gecondemneert te worden, gehoort welck beken ende versoecke,
hebben wij hem comparant gecondemneert ende condemneren bij deezen. Alles
sonder arch ende list. In oirconde s'brieffs bezegelt met onze zegelen.
Gegeven int jaer ons Heeren 1598 opten achten May.

Evert Jan zei op vr, 07/24/2020 - 10:19

Beste Geert,

Opnieuw hartelijk dank. Ik ben er heel blij mee.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.