Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte uit 1446

Bij de akte van  waarvoor ik gisteren hulp vroeg ( en snel gekregen van Geert Ouweneel)  bevond zich ook deze akte. 

Met een transcribtie hiervan zou ik erg blij zijn.

Beste groet, Hek de Kleijn.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 10/24/2020 - 19:11

Wij Sweder Derixsoen die Weert ende Johan Willemsz geheytenVaeldires als erfpechter, tugen dat voer /
ons comen is Lijsbeth van Heeze mit Henric van Heeze hoiren gekoiren momber die haer mit recht ende mit or- /
del gegeven wart, ende hebn mit hoiren vrijen wille voer opgedragen ende nae vertegen voer hoer ende hoeren /
erven Otten van Galen ende sijne erven een guet droige malder wynter roggen s'jaers erfpachts Ny-/
meghescher maten uter huys, hof ende alle't erve dat sij liggende hebn in den kerspel van Wychgen aen /
beyden sijden van den Laerschen wech, daer Ot vursz. uut heeft vijff cappuyn s'jaers der bier tijns ende /
eyn pacht is, alle jaer op Sinte Mary ende drie pont s'jaers pachts alle jaer op Meyavont behel- /
telic allewege Otten vursz. sijns tijns pachts ende alle sijns gueden rechten alle jaer erflic ende elk- /
lic dit voergemelde malder roggen te betalen des neesten Vridage nae onss Heren hemelvaertsdach bynnen /
Nymegen of Wychgen of horen kost, ampt ende arbeit the leveren in desselven Otten of sijnre erve /
vrij zeker behalt dat hij des to vreden sij, so dat t'sondernisse van ons erfpechter voergenoemd wijsden /
dat Ot vursz. ende sijn erven mit recht daer an geerft sijn ende Lijsbeth vursz. ende haer erven mit recht /
daeraf onterft sijn, mede heeft gelieft die vursz. Lijsbeth mit huere Henric koiren momber den selven rog Otken /
vursz. ende sijnen erven uyt huys, hoff ende erven vursz. op haer ende op alle haer guet jaer ende dach the waren /
tegen alle die geyne die des ten rechten komen willen ant vurwerden uut sake dat die vursz. rogge /
opten vursz. taildacht nyet betailt en wurde, so mogen Ot vursz. ende sijn erven denselven rog mit enen /
dagelixsche richter of bade doin peynden uit huys hoff ende erve vursz. ende mitten panden voert the /
vairen als men tijns ende pacht te peynden pleech ende al sonder argelist. In orkonde der wairheit so heb /
ick Zweder Drixs erfpechter vursz. mijnen segel an desen brief gehangen ende ick Johan Willemsz erf- /
pechter vursz. om gebrec wille mijns segele, so heb ic gebeden Otten van Galen Willemsz desen /
brief over mij to besegelen, dat ick Ot vursz. om beden will Johan Willemsz vursz. gerne gedaen /
heb. Gegeven int jaer onss Heren MCCCC sessenveertich de vridagh na onss Heren hemelvaertsdach.

Henk de Kleijn zei op za, 10/24/2020 - 19:17

Geert, dat is snel.

Super bedankt.

Gr. Henk

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.