Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte te 's-Hertogenbosch : verwantschappen tussen de benoemde personencomparanten

Graag nazien van transcriptie f°274v, 275r en 275v.

Verwantschappen : ik meen te begrijpen dat wijlen het echtpaar Jane Peeters & Heylwich van Trier (dochter van wijlen Dietrich) twee kinderen hadden :

Peeter (eerste benoemd) en de minderjaarig Elisabeth.

Heylwich van Trier had een broer Sacharias.

Is het vorige juist ?

Kan Henrick geplaatst worden ?

 

Bron : Bosh Protocol, inv 1433, datum 6/1595,

beschrijving : Jan Cierneels 6 gulden jaarlijks Orteneijnd de erffgenamen van Trier deijling.

 

f°274 v (554 digit)

Wij huenen et Borchgrave Schepenen der

stadt Shertogenbossche doen condt eenenijegeicken

dat op huijden date des brieffs voor ons in propre persoone

sijn verschenen ende gecompareert// Peeter sone wijlen

f°275 r (555 digit)

Jans Peeters vanden selve wijlen Janne ende wijlen

Heylwich sijn huijsvrouwe dochter wijlen Dirich(?)

van Trijer/ Hennen verwect ter eenre zijde, ende

Sacharias Dircxss Van Trier, ende Henrick sone Peeters

Wouters ettc. Als momboire ende tuteure (soo zij

verclaerden van Elisabeth alnoch ondejaerde dochter

wijlen Jans Peeters ende Heylwichs ver----(?) inne des

name ende van wegen de vorschreven Elisabeths ende inne

die qualiteyt --- toe vol------------ soo sij verclaerden

ter andere zijde. Ende hebben opentlicke mits

desen bekenden ende bekent eene erfdeijlinge ende

scheijdinge aengaen ende gemaect te hebbene met

malcanderen, vande nalatenschaepsgoederen den voornoemde Peetere

ende Elisabeth sijnde sustere, bij successie daer ende

naer doot vande voorschreven hennen ouders aengecomen

soo sij verclaerden.

 

Midts welcke erffdeijlinge ende scheijdinghe

een huijs, schuere, scaep, sceij(?) met henne gronden

ende mette -- -- malcanderen aen en de plache

aengelegen in de prochie van Hilvarenbeeck ter

plaetssen genoempt den houtache, soo groot ende

cleijn die sijn tussen erffnisse der erffgenamen

Jacobs Gerau(?) aen d'een sijde, ende tussen de gemeyne

straet aen d'ander zijde, strckende vande gemeyn

vrunten(?) tot aen erffenisse Cornelis sone henic(?)

Wouters.

 

Item noch een stuck saetlants genoempt een

Eechoff soo groot ende cleyn dat met sijnen rechte

ende toebehoorten gelegen is inne de voorschreven

prochie van Hilvarenbeeck ontrent den kakelbossch

tussen erffnisse Niclaessens sone Aerts Joannes

aen d'een sijde, ende tussen erffnisse der erffgenamen

wijlen Jans --- ceel artssen aen d'andere sijde.

f° 275 v (556 digit)

Streckende van erffnisse Niclaessens Wouterss

vanden Broeck tot aen den gemeyne Kerkwech

 

Item d'een helfte van eenen beempt hoijlants

daer affd'ander helf toebehoort Pauwels

sone Wouters Sledden, gelegen inne de prochie

van Hilvarenbeeck int DiessensseBroecke

tussen erffnisse Cornelissens Veraa aen d'een zijde,

ende tussen erffnisse Meester Niclaessens Geraerts

Otten aen d'ander zijde, streckende vander

gemeynder vrunten(?) totten waterstroom genoempt

die Aa aldaer loopende, met den laste van

 

Hier ubt te regelden ende te betalen jaerlix ende

erffelicken pacht van seven loopen ende een halff loopen

rogge der taeffelen vanden Heijlige Geest tot

Hilvarenbeeck, Hilvarenbeecksche maete. Een

erffelicken pacht van een seven loope rogge mate

voorschreven den Pastoor der kerke aldaer. Item

drie loope garsten sleijke mate van Hilvaren-

beeck vanden ghenen daerinne se schuldich is

aen te betalen, aen erffelicke chijns van twee

gulden vijftien stuivers Henricken sone Henrich(?)

Peeterss., ende erffelicken chijns van drie

carolus guldens aen den kinderen Marius van

Gilse met oic den laste van seven erfflicken schijns van twelff

carolusguldens aen Elisabeth Jan Peeters dochter

vanden bijden voorschreven Peeter Jan Peeter voorschreven(?) haer

te constitueren ende vesten aen gelijckmakinge

deser portie. Item noch in sHertogenchijns

jaerlicx vijff ort stuivers. Item inne [einde pagina f°275 v]

 

Reacties (5)

nadine zei op do, 11/12/2020 - 23:04

hierbij f°275 r

nadine zei op do, 11/12/2020 - 23:05

hierbij f°275 v

Geert Ouweneel zei op vr, 11/13/2020 - 08:13

Wij huenen et Borchgrave Schepenen der
stadt Shertogenbossche doen condt eenen ijegelicken
dat op huijden date des brieffs voor ons in propre persoone
sijn verschenen ende gecompareert Peeter sone wijlen /
Jans Peeters van denselven wijlen Jannen ende wijlen
Heylwich sijn huijsvrouwe dochter wijlen Dirix
van Trijer, hunnen verwect ter eenre zijde, ende
Sacharias Dircxss Van Trier, ende Henrick sone Peeters
Wouters Otten, als mombere ende tuteuren (soo zij
verclaerden van Elisabeth alnoch ondejaerde dochter
wijlen Jans Peeters ende Heylwichs voorn. inne den
name ende van wegen de vorschreven Elisabeths ende inne
dier qualiteyt daertoe volmechtich soo sij verclaerden
ter andere zijde. Ende hebben opentlicke mits
desen beleeden ende bekent eene erfdeijlinge ende
scheijdinge aengegaen ende gemaect te hebbene met
malcanderen, van de nabeschreven goederen den voornoemde Peetere
ende Elisabeth sijnde sustere, bij successie doer ende
naer doot van de voorschreven hennen ouders aengecomen
soo sij verclaerden.

Midts welcke erffdeijlinge ende scheijdinghe
een huijs, schuere, scaepcoij met henne gronden
ende metter erfffnisse malcanderen aen en de plache
aengelegen in de prochie van Hilvarenbeeck ter
plaetssen genoempt den houtacker, soo groot ende
cleijn die sijn tussen erffnisse der erffgenamen
Jacobs Berau aen d'een sijde, ende tussen de gemeyne
straet aen d'ander zijde, streckende vande gemeyn
vrunten tot aen erffenisse Cornelis sone Henic
Wouters.

Item noch een stuck saetlants genoempt den
Eechoff soo groot ende cleyn dat met sijnen rechte
ende toebehoorten gelegen is inne de voorschreven
prochie van Hilvarenbeeck ontrent den kakelbosch
tussen erffnisse Niclaessens sone Aerts Jaes
aen d'een sijde, ende tussen erffnisse der erffgenamen
wijlen Jans Aert Ceel Artssen aen d'andere sijde.

Streckende van erffnisse Niclaessens Wouterss
vanden Broeck tot aen den gemeyne Kerkwech.

Item d'een helfte van eenen beempt hoijlants
daer aff d'ander helf toebehoort Pauwels
sone Wouters Sledden, gelegen inne de prochie
van Hilvarenbeeck int Diessensse Broecke
tussen erffnisse Cornelissens Veraa aen d'een zijde,
ende tussen erffnisse Meester Niclaessens Geraerts
Otten aen d'ander zijde, streckende van der
gemeynder vrunten totten waterstroom genoempt
die Aa aldaer loopende, met den laste vandien.

Hier uut te vergelden ende te betalen jaerlix eenen
erffelicken pacht van seven loopen ende een halff loopen
rogge der taeffelen vanden Heilige Geest tot
Hilvarenbeeck, Hilvarenbeecksche maete. Eenen
erffelicken pacht van seven loopen rogge mate
voorschreven den Pastoor der kerke aldaer. Item
drie loopen garsten sleijke mate van Hilvaren-
beeck van denghenen daerinne se schuldich is
aen te betalen, aen erffelicke chijns van twee
gulden vijftien stuvers Henricken sone Henrich
Peeterss., eenen erffelicken chijns van drie
carolus guldens aen den kinderen Marcus van
Gilse met oic den laste van seven erfflicken chijns van twelff
carolusguldens aen Elisabeth Jan Peeters dochter
voirnoemt bij den voorschreven Peeter Jan Peeter haer
te constitueren ende vesten om gelijckmakinge
deser portie. Item noch in sHertogen chijns
jaerlicx vijff ort stuivers. Item inne

 

René van Weeren zei op vr, 11/13/2020 - 10:01

Dag Nadine,

Op basis van de tekst en de relatie van de eerste voogd zou het kunnen dat de tweede voogd (Henrick) gezien het patroniem van de vader een oom van vaderszijde was, aangezien hij eveneens zoon van een Peeter (Wouters Otten) was.

nadine zei op ma, 11/16/2020 - 19:28

Beste Geert en Beste René,

hartelijke danken.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.