Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte Pieter Stassijns - Gulden Cruys Mechelen - 16/02/1571

Hierbij vinden jullie nog een poging de moeilijke handschriften van de Mechelse schepenakten te interpreteren. Kan iemand me helpen te vervolledigen? De laatste zinnen zijn erg moeiljk leesbaar:

 

“Pieter Stassijns, cooperant betoogt jongfrouwe Dorothea Schalien[1] ende jongfrouwe Kathelijne Stuyvhers als ... vande Magdalenen alhier tot ... (?) van den namhes aldaer vyff karolus gulden van voor het groohte huys tusschen St... ... chijn te heffen althijd opde ... ... februari. Op ... van zijn huys metter plaats ende gronde ... Gulden Cruys ... ... ... vanden Kathelijne straete ge... alhier tuschen ... ... voor alle tusschen Thomaes Vranx erve aen dene sijde ende Magriete Zuetens aen danderen sijde a beate rumoldo warandere op veerthig penninck de capelle van Sinte Loy ende zesenvyftigh penninck die zeven (?) ...tijd jaerlicx (?) alhier aen St Kathelijne (?) voor vuytgaende, ... ... van alles ... mogen gestellen.       

 

[1] Dorothea Schalien was meesteres van het Klein Begijnhof in Mechelen

 

Bij voorbaat dank!!

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op di, 02/22/2022 - 09:48

Met hiaten en oznekerheden:

 

Pieter Stassijns heeft vercocht jouffrouwen Dorotheen
Schallien ende jouffrouwe Kathelijnen Strijcken? als ...osterssen
van den Magdalenen alhier tot behoef van den crancken aldaer,
vijff karolus gulden van eertich grooten vlaems tstuck erffelijck
chijs, te heffen altijt opten 25en dach February opene aen
zijn huys metter plaetsen gronde is het Gulden Cruys geheeten,
gestaen int beghinsele van der Kathelijnen straeten alhier
achter Sinte Roumours capelle tusschen Thomaes
Vrancx erven aen d'een zijde ende Jan Coeck.. aen d'ander
zijde, ende Beato Rumolde, warvan op veerthien stuvers
der cappellen van Sinte Loy ende zessenvijftich stuvers den zeven
heylige geesten alhier, daer jaerlijcx voor uytgaende met
conditien van de voirsz. rente te betaelen vrij ende exempt
van 10e, 20e ende hondersten penning ende van allen anderen imposten
die men daeroppe van dese prince of van des staete-
wegen zoude innen oft moegen gestellen.

 

Carlo van Eysendyck zei op di, 02/22/2022 - 10:41

Hallo Geert, superbedankt voor de aanvullingen!

Andreas zei op di, 02/22/2022 - 22:49

lijn 2: als meester(e)ssen

Carlo zei op di, 02/22/2022 - 23:26

Hallo Andreas, dank je voor de aanvulling!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.