Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

akte nr 26 Joannes van de Ven

Goedemiddag,

Wie kan mij helpen bovengenoemde akte te lezen. Ik heb het al met een vergrootglas geprobeerd, maar het is mij niet duidelijk wat hier precies staat. Misschien kan iemand met betere ogen of gewend aan  handschriften op aktes mij helpen. Zou geweldig zijn. Alvast hartelijke dank.

Reacties (3)

René van Weeren zei op do, 03/11/2021 - 18:03

Transcriptie volgt, maar de strekking is dat Joannes van de Ven een gerechtelijke uitspraak heeft overlegd, waaruit blijkt dat de namen van zijn ouders foutief in zijn doopakte zijn vastgelegd, de juiste namen zouden moeten zijn Joannes Henricus Joannus Poulussen en Cornelia Joanna van der Linden. De beschrijving gaat namelijk door op de volgende pagina.

René van Weeren zei op do, 03/11/2021 - 18:49

Het Jaar eenduizend acht honderd acht-en-twintig, den vijftienden
der maand february om vijf ure des middags verscheen voor ons Burge-
meester, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente van Uden, provincie
Noord-Braband, Joannes van de Ven, van beroep
arbeider, oud achtentwintig jaren, wonende te Uden,
dewelke ons heeft vertoond een vonnis van
de Regtbank van eersten aanleg* te 's Bosch** van den
tienden february des jaars duisent achthondert achtentwintig lui-
dende als volgt. In Naam des Konings. De regtbank
van eersten aanleg, zitting hebbende te 's Bosch**, op het rapport van den
heer regter Van Son, gezien het rekwest aan dezelve gepresent-
eerd door den procureur raadheere voor Joannes Poulussen, ar-
beider wonende te Uden, houdende verzoek
tot rectificatie van de erreuren ingeslopen in zijne doopacten ingeschre-
ven in de registers van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, gezien de schrif-
telijke conclusien van den heer
officier, strekkende tot het verlenen van het gedan verzoek, gezien de
overgelegde stukken waardoor die erreuren voldoende geferivieerd*** voorkomen, gezien het certifi-
caat van onvermogen van den requirant, afgegeven door den burgemeester van Uden op den acht-
entwintigste january des jaars duisent acht-
honderd achtentwintig op grond Wet van den 9 maart 1815 no. 13, de regtbank voornoemd,
accordeerd het gedaan verzoek, beveelt mitsdien de rectificatie der erreuren
ingeslopen in de doopacten van den requirant, ingeschreven in de registers van
den Burgerlijke Stand der gemeente Uden, zoo wel in die registers als in
---
de acten van zijnen doop, door den requestrant overgelegd, gevolglijk dat in mar-
gine van die doopacten van den requestrant van den drieentwintigsten
september zeventienhonderd nege en negentig zal worden gesteldt dat de
naam van Joannes van de Ven daarin voorkomende abusief is
gestelt van dien van Joannes Henricus Joannes Poulussen, de wesent-
lijken naam van den vader van den requestrant, gelijk mede dat in de-
zelfde acten de naam van Cornelia van
der Linden abusief zijn geschreeve voor
Cornelia Joanna van der Linden,
de wesentlijken naam van de moeder van den requestrant, be-
veelt wijders dat dit vonnis ingevolge de bepalingen der wet op de
daartoe bestemde registers
zal worden overgeschreven en dat geene expe-
ditien of extracten van gemelde acten zullen kunnen worden afge-
geven dan met de geordonnonceerde veranderingen
op poene**** van alle kosten, schaden en intressen tegen den
ambtenaar die dezelve zal hebben uitgege-
ven, aldus gedaan te 's Bosch den veertiende february
des jaars duisent achthonderd acht-
entwintig bij de heeren Mrs. Van der Horst, president, Van Son,
Van Troort en De Jong, rehters (getekend) Van der Horst, in kennis
van mij, griffier (getekend) C:J: van
Heusden JZ*****: Voor eensluidende  expeditie de griffier der
regtbank voornoemd C.J. van Heusden, gatis geregistreerd te 's Bosch** den vijftiende
february 1800 achtentwintig, deel 19, fol. 154/6. Uts[upra******] voor eensluidend afschrift.
De Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand,
[getekend: A.J. Verhoeven]

 

* De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank die in eerste instantie aangewezen is voor de behandeling van dergelijke zaken. In Vlaanderen is deze term nog steeds gangbaar, in Nederland gebruiken we de term rechtbank (dit ter onderscheid van het gerechtshof, waar zaken in hoger beroep (tweede aanleg) behandeld worden))
** bedoeld is 's-Hertogenbosch
*** foutieve spelling letterlijk overgenomen uit akte, bedoeld is uiteraard geverifieerd
**** op poene = op straffe
***** met JZ wordt een patroniem afgekort, kan dus Jacobsz, Jansz, Jochemsz zijn
****** Utsupra = alsboven, verwijzend naar de formulering in de voorafgaande zin

Siny van de Ven zei op za, 03/13/2021 - 12:58

Beste René,

Ontzettend bedankt voor je snelle reactie en volledige transcriptie!

Het brengt mij weer wat verder in mijn zoektocht naar mijn voorvaderen.

Groet, Siny vd Ven

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.