Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte Amsterdam 1616

Hallo,

Excuses voor de lap text (3 paginas), maar zou iemand mij kunnen helpen deze te transcriberen?

Indexen (archief.amsterdam)

Bedankt

Timon

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op zo, 01/07/2024 - 13:53

In den name des Heren, amen. Bij desen tegenwoordigen
instrumente van dispositie zij kenlijck ende openbaer een
yegelijck, dat in den jare desselffs ons Heren Jeus Christ
duysent seshondert ende sesthien, in de vierthiende ...
indictie, bij rtegiereinge des allerdeurluchtigste ende grootmogende
prince ende heer here Mathias die eerste des namens
vercoorne roomsche keyser opten XXIXen dach des manets
Augusti, omtrent den middag voor mij Jacobo
Westfrisio, keyserlijcke openbare notaris, bij den Hove van
Hollandt geadmitteert, residerende binnen der stede van
Amsterdam ende den getuygen naergenoemt in propre
personnen sijn gekomen ende gecompareert Wouter van
Solingen hechtemaeker van rappier ende ponjaerts
ende Janneken van Houck, echteluiden, wonende
binnen Amsterdam voorsz. opte Nieuwesidts Achter-
burchwal, mij notaris wel bekent, die voorn. Wouter
gesont van lichame, gaende ende staende ende de voorn.
Janneken siekelijck te bedde leggende, nochtans haer verstant,
memorie ende uytspraecke volkomelijck machtich wesende,
alsoo ons claerlijck bleeck, diewelcke overdenkende
de broosheyt des menschelijcken levends ende dat daer
niet seekerder en is als de doodt ende niet onsekerder
als de uyre derzelver, hebben daeromme met
recommandatie van hare sielen in de handen van Godt
Almachtich ende haer dode lichamen der aerde ter vergancklickheit,
uyt haere eigene goede ende vrije wille, van niemant
daertoe verleit zijnde alsoo sij verclaerden, haer testament,
dispositie ende laeste wille gestelt, geordonneert ende
beslooten, alsoo sij deselve stellen, ordonneren ende
besluyten bij desen in der manieren ende voegen naer-
beschreven. In den eersten hebben de voorn. testateuren
reciproquelijck ende wederzijden verclaert, gedisponeert
ende gewilt ende willen bij desen, dat die langstlevende
van hen beyden geduyrende hem off haer leven lanck sal
blijven bestitten in de volle possessie, voogderie ende
administratie van allen den goederen, roerende, onroerende,
inboel ende huis..., clederen linnen ende wollen, gout,
silver, gemunt ende ongemunt, actien, crediten, niet
van alles gereserveert, noch uytbesondert, in alle /
t'sijne als dieselve bij tide van den eerstofflivige bevonden
sullen worden en komen over te schieten, alle welcke goederen
aen deselve langstlevende in allen voorvallen ende nadien
sal mogen verteren, versetten, vercopen, veralieneren ende daer-
mede doen sijn off haren believen ende vrije wille, sonder daerin
eemant behoeven te leveren rekeninge, bewijs noch
reliqua te doen, noch administratie
daervan over te geven, constitueerden aen wederzijden
tot haer universale erffgenamen
elks haer vrienden in de helfte van alle alzulken
goederen als bij tijde van de langstlevende bevonden
sullen worden over te schieten
omme deselve aen weder-
zijden mit malkanderen in twee gelijcke parten te
schiften, scheiden ende verdelen, latende ende komende
daervan d'eene helfte aen des testateurs side ende
d'ander helfte aen de side van de testatrice,
maer in gevalle de langstlevenede wederom mochte
komen te hylken soo sal dieselve langstlevende in sulken cas
gehouden sijn aen des overleden sijde uyt te keren ende te bethalen
die somme van eenhondert ende vijftich carolus gulden
eens sonder meer tot XX stuyvers t'stuck, ende de
resterende goederen sal de langstlevende erffelijck behouden
sonder eemant voorder daerinne behoeven te
leveren, stellende oversulx ende in sulken cas elk d'eene
d'ander tot hare eenige erffgename
ende de langstlevende niet wederom hylkende
sullen die overschietende goederen naer het overlijden van de
langstlevende devolveren ende komen aen elx sijde
halff ende halff als voren, item testatrice eerst overlijdende heeft
gelegateert Janneken van Houck, haer
broeders dochter, daer vader aff was Willem van Houck, een
bedde tot believen van de testateur met 2 kussens 2 paer
slopen, 2 paer laeckens, een paer gardijnen ende een ... mit
2 deeckens, mitsgaders haer silveren aderree
mitte tas ende hertyen, haer beste hoick met
een laken vlieger mitte een rode ende peerse rock ende
haer beste swarte cleet.
Eindelijck hebben haer die voorn. testateuren
gereserveert ende voorbehouden dat alle tgunt
wes sij onder haer eigen handt ofte ter presentie
van twee getuigen naemaels sullen komen te
maken ofte te bespreeken t'selve van alsulcken
cracht ende waerde sal sijn alsoft van woort tot
woort in desen intrumente geinserreert waer, /
ten minsten als codicil, donatie onder den levenden,
t'welck uyt oorsake des doodts geschiet, mit ofte
sonder solemniteiten, alsoo t'selve naer gemeene
executie, custume ende gewoonheden van den landen
ten desen valideren ende effect sorteren sal konnen ende
mogen, ende versochten hyrover bij mij notario
gemaekt ende haerluiden gelevert te werden een
ofte meer openbare instrumenten in forma.
Actum .. ten huyse van den voornt. testateuren
gestaen als voren ter presentie van Hindrick Nies ende
Mathijs Crayens, cleermaker, gebuyren van de testateuren,
als getuigen van goeden gelove hiertoe specialijck gerequireert,
diewelcke de minute deses neffens de voornt.
testateuren hebben onderteeckent ende bevesticht.
Bij mijn Wouter van Soelinghen
X t'Merck van Janneken van Houck selffs getrocken
Henrick Nijs
Matijs Creyens
H. W.frisius notaris publicq

 

René van Weeren zei op ma, 01/08/2024 - 02:22

aanvullingen op de puntjes van het sterke werk van Geert:

Roomsche

huysgeraet

twijfelgeval: valletie

Volgens mij is het woord na de laatste drie puntjes v[er]mit[s]

Timon zei op wo, 01/10/2024 - 11:51

Bedankt Geert; wat een geweldig document! Leuk om de 'hysgeraet' en kleding so beschreven te zien. De Hoick (huik) en laken vlieger zijn wel iconish te noemen.

Huik (kleding) - Wikipedia

Vlieger (kleding) - Wikipedia

Twee vraagjes:

1. "item testatrice eerst overlijdende heeft gelegateert Janneken van Houck, haer broeders dochter, daer vader aff was Willem van Houck": kan ik dit interpreteren dat Jannekens vader Willem is en dat zij kleding/beddengoed nalaat aan haar nichtje die ook Janneken heet? Of heet de broer Willem?

2. Ik heb sterke aanwijzingen dat Wouter met ene Tanneken en niet Janneken was getrouwd; is dit een naam die vaak op verschillende wijze gespeld kon worden? 

 

Bedankt 

Timon

Geert Ouweneel zei op wo, 01/10/2024 - 13:27

Tanneken is correct.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.