Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Akte 4

Geachte Forumleden,

 

En hierbij de andere akte, met het verzoek of iemand er es naar wil kijken of er een transcriptie van te maken is. Ook voor deze geldt: als hij te onleesbaar is, dan hoor ik dat graag.

Bij voorbaat heel hartelijke dank!

 

Met vriendelijke groet,

Leo Martinus

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/14/2020 - 12:09

Niet meer dan een poging. Een erg moeilijk geval, maar misschien heb je er toch iets aan?!

 

Ick Jurrien Naerdinge, myt Alijdt mijn ehylijcke huysfrou, woenachtich binnen Meppen onder den /
clockenslach van Badele, doe cundt hirmede, bekenne myt desen openen verzegelden stocklegges bryeven ver- /
coft te hebben end verkope yn enen, sonder vasten onwederroepelijcken affcoop an die well Edel. Ehrentfeste /
jonckeer Heyndrick van Munster heere to Rhunen enen acker voer boere landen gelheten die Bus Camp, groot sijnde /
vijff schat landt nae die cleine mate, gelegen in die Meppen buir esch op buytene camp daer Jan Nardinge ten suyde /
ende Harmen Nijenhuys ten noerden an gesedettet is, unde dat myt ... ende imreat nochtans daervan voerbeholden /
naer dat voer haer genomen frouwe Zusanna van Prunigen die mij vorn. coper van den welgemelte ankoeper in goeden /
ganckbare gulden, den lesten penninck myt den eersten, ten enemael volgedaen unde betaelt binnen ... /
den ... ankoope van goeden voldoeninge ende betalinge nu ofte ten eeuigen dagen geene wijdere actie ofte /
ansprake op het obijt van coste landt te hebben holden, ofte te pretenderen, belovende vervolgens dair van ten allen /
tijden vrije waerschap te doen, voir alle actie ende anspreeckenv andien den vercooper in cas van zekeringen /
mochte kommen te lijden alller sijne hinder ende schade int mynst verkopers goederen te mogen vodderen stelle dair /
vore tot eene niewen hypoteeck ende onderpant alle mijne erflicke ende onerflicke goederen, binnen ende buyten /
landts gelegen, hebbe voorne ick vercoper hyrvan den stock gelecht voir die Ed. Jan Cornelisz Empel, schultz tot /
Zwele ende ten aerffbuyre tot Meppen also die is verlost Bannekinge ende Gerridt Campen, welcke /
stock van Ghijsbert Beninge is op quitancie yn qualiteyt also volmacht van die welgemelte heere toe... /
doende dairmede op ende overdracht des ... stellende die selve yn handen macht ende gewelt van /
dien meergemeltem heere to .. daer mede te doen ende latene naer sijnne believen, hebben voords ick vercoper /
die schultz voorsijt gebeden hyervan desen brieff te versendigen te verzegelen ende ..ssende stock leggen /
manimo te willen vercopen hetwelcke ick schultz om bede gaerne gedaen hebbe, ende mijn gewoenlicke /
zegell beneden an desen gehangen ende neffens verkoper ende stockleggers mannen ondertekent. Actum /
t'ende den 10ende February 1634.

[Een paar onleesbare handtekeningen]
Dit is Jurgen Nar Y dinges marck mit ijgen handt gewagen ende hebbe ick Weselius Kannegieter pastor
in Swelo desen up sijn begeren undertekent hij selvers niet schrijven kan.

 

Leo Martins zei op vr, 08/14/2020 - 18:45

Dit lijkt me een heel goede vertaling! Ik wist al dat het om de verkoop van het stuk land de Buscamp in Meppen ging. Ik vind het fantastisch dat je erin geslaagd bent een vertaling te maken!! Heel hartelijke dank! Vooral aktes 2 en 4 waren niet gemakkelijk, althans ik kon er totaal geen wijs uit worden, mooi dat het jou wel gelukt is! 

Nogaals hartelijke dank!!

 

Met vriendelijke groet,

Leo Martinus

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.